Detail předmětu

Větrání a klimatizace II

FSI-IV2Ak. rok: 2017/2018

Aplikace větracích, odsávacích a klimatizačních zařízení v občanských stavbách, v průmyslových, dopravních a zemědělských stavbách. Klimatizace dopravních prostředků a speciální aplikace.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o praktických aplikacích větracích a
klimatizačních systémů a jejich projektování včetně požadavků
na projektovou dokumentaci, o hospodárnosti chlazení vzduchu
a zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu. Seznámí se
s výpočty klimatizačních zařízení systému vzduch - voda, výpočty větrání
kuchyní, s návrhem a energetickým hodnocením vzduchových clon a s programem pro návrh jednotek vzduchotechnických zařízení.

Prerekvizity

Důkladné teoretické znalosti z oblasti větrání a klimatizace.

Doporučená nebo povinná literatura

Heinsohn, R.J.: Industrial Ventilation. John Wiley and Sons, Inc., New York 1991
Chyský, J. - Hemzal, K. a kol.: Větrání a klimatizace. Technický průvodce sv. 31. BOLIT - B press, Brno 1993
Etheridge, D.W. - Sandberg, M.: Building Ventilation., John Wiley and Sons, Ltd., Chichester 1996
Goodfellow, H. - Tähti, E.: Industrial Ventilation Design Guidebook. Academic Press, London 2001
Székyová, M.- Ferstl, K.- Nový, R.: Větrání a klimatizace. JAGA, Bratislava 2006
Faye C. McQuiston, Jerald D. Parker, Jefffrey D. Spitler: Heating, Ventilation and Air Conditioning: Analysis and Design, John Wiley and Sons. 2005

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu musí student absolvovat test v posledním výukovém týdnu a aktivně se účastnit všech cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty s aplikacemi větracích, odsávacích a
klimatizačních zařízení v obytných budovách, v stravovacích,
sportovních a zdravotních zařízeních, v průmyslových provozech,
v dopravních a zemědělských stavbách. Seznámit studenty s ekonomií
a provozem větracích a klimatizačních zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Návštěva všech cvičení je povinná. Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je aktivní účast ve cvičeních a splnění podmínek průběžné kontroly
studia prováděné učitelem studijní skupiny na základě výsledku
řešení zadaných úloh.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-TEP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Větrání a klimatizace bytů a rodinných domů.
Větrání a klimatizace hotelů, stravovacích a kulturních zařízení.
Větrání a klimatizace sportovních zařízení a obchodních objektů.
Větrání a klimatizace zdravotnických zařízení.
Větrání a klimatizace výpočetních středisek a speciální aplikace.
Větrání v průmyslových stavbách - teplé a horké provozy.
Větrání provozů s vývinem prachu, plynů a par.
Větrání provozů chladných.
Větrání a klimatizace provozů s předepsaným mikroklimatem.
Větrání a klimatizace čistých prostorů.
Větrání garáží, dopravních tunelů.
Větrání zemědělských objektů.
Klimatizace dopravních prostředků.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výpočty letního provozu klimatizačního systému vzduch-voda.
Dimenzování klimatizačního zařízení vzduch-voda dle firemních podkladů.
Výpočty zimního provozu klimatizačního systému vzduch-voda.
Dimenzování klimatizačního zařízení vzduch-voda dle firemních podkladů.
Postup výpočtu větrání kuchyní podle VDI 2052.
Návrh hospodárného větrání kuchyně se zadanými spotřebiči.
Dimenzování zařízení pro větrání kuchyně.
Exkurse do provozu vzduchotechniky.
Určování průtokových součinitelů komunikačních otvorů.
Vzduchové clony a jejich návrh.
Výpočet vzduchové clony.
Energetické hodnocení vzduchové clony.
Kontrolní test.