Detail předmětu

Hydrobiologie

FCH-BCO_HYBAk. rok: 2017/2018

Fyzikální podmínky vodních ekosystémů, chemické vlastnosti vodních ekosystémů, biologie vodních ekosystémů, ovlivnění biologických procesů ve vodách antropogenními aktivitami, indikátory vlastností vody, biologické testy, toxicita a trofie, biologické metody čištění vod, vodárenská hydrobiologie.

Výsledky učení předmětu

Schopnost využít informací z oboru hydrobiologie při řešení technických úkolů v rámci chemie a technologie ochrany životního prostředí. Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen tvůrčím způsoběm řešit složité technologické úkoly, kdy se prolínají procesy chemické, biologické a fyzikální. Bude také seznámen s významem biologických procesů jak ve vodním hospodářství, tak v souvisejících oborech ochrany a tvorby životního prostředí. Bude umět posoudit řešené úkoly s dostatečným interdisciplinárním přístupem, bude schopen vybrat optimální řešení různých problémů a dokáže i pochopit a rozvíjet možnosti využití biologických metod.

Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a poznatky v následujících oblastech:

1. Studenti budou schopni aplikace poznatků v souvisejících oborech, jako jsou technologie úpravy vody a čištění odpadních vod;
2. Studenti získají znalosti životních pochodech v přírodních vodách a také získají základní biotechnologické poznatky, které souvisí s úpravou a čištěním vod;
3. Studenti získají znalosti a poznatky která jsou nezbytné pro porozumění základním biologickým procesům, které v přírodních vodách probíhají (primární produkce, eutrofizace, stratifikace kvality vody v nádržích, sukcese, potravní preference, saprobiologie, biomanipulace atp.);
4. Studenti získají znalosti, jež jsou předpokladem potřebným pro uplatnění jak ve vědecké, tak v technické praxi;
5. Studenti se budou orientovat v problematice vzájemného působení různých složek vodního prostředí.

Prerekvizity

Znalosti předmětu hydrochemie, chemie životního prostředí

Doporučená nebo povinná literatura

Ambrožová J.: Základy aplikované hydrobiologie, 1.vydání, ČVUT, Praha 2003. (CS)
Lellák J., Kubíček F.: Hydrobiologie, 1.vydání, Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1992. (CS)
Zelinka M., Kubíček F.: Základy aplikované hydrobiologie, 2. vydání, SPN, Praha 1985. (CS)
Sládečková A, Sládeček V.: Hydrobiologie, 1.vydání, ČVUT, Praha 1997. (CS)
Říhová Ambrožová J.: Mikrobiologie v technologii vod, VŠCHT, Praha 2008 (CS)
Wetzel R. G.: Limnology. Lake and river ecosystems, Academic Press, London, 3.vydání, 1983. (CS)
Lampert W., Sommer U.: LImnoecology (the ecology of lakes and streams), Oxford University Press, New York, 1997. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení znalostí probíhá formou ústní zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Definice hydrobiologie, styčné vědní obory, stručná historie
2. Koloběh vody, typologie vodních ekosystémů, stratifikace vodních nádrží
3. Fyzikální vlastnosti vodních ekosystémů
4. Chemické vlastnosti vodních ekosystémů
5. Biotop a biocenóza stojatých vod
6. Biologická produktivita, produkce vody, metody měření produkce
7. Acidifikace, eutrofizace, vodní květ, cyanotoxiny
8. Biotop a biocenóza tekoucích vod
9. Biologie podzemních vod
10. Vodárenská biologie
11. Pitná voda, její biologické a mikrobiologické vyšetření, hygiena pitné vody
12. Biologie odpadních vod, biologie užitkových vod
13. Saprobita, saprobní společenstva, saprobní index, valence, sukcese.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní rozsah znalostí z oboru hydrobiologie a limnologie, který jim umožní jednak dobrou odbornou komunikaci s navazujícími vědními obory v oblasti vodního hospodářství (ochrana životního prostředí,krajinné inženýrství atp.) a také jim poskytne dostatečnou oporu pro technologické obory, které pracují s procesy založenými na bioinženýrství (biologické čištění odpadních vod, biologické metody úpravy vod).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nebrobíhá žádná kontrolovaná výuka, přednášky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor