Detail předmětu

Hydrochemie

FCH-BCO_HCHAk. rok: 2017/2018

Fyzikální vlastnosti vody a vodných roztoků, rozpustnost kapalin, pevných látek a plynů, chemické rovnováhy, fyzikální chemie povrchů, adsorpce, vlastnosti a složení vod: teplota, neutralizační a tlumivá kapacita; vodivost, organoleptické vlastnosti, koloidní látky, anorganické láteky, organické látky. Druhy vod: přírodní, minerální, mořská, pitná, provozní, průmyslová, odpadní, pitná voda, kaly a sedimenty.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a poznatky v následujících oblastech:

1. Studenti budou schopni aplikace pojmů v oblasti chemie vody;
2. Studenti získají znalosti chemismu málo koncentrovaných vodných roztoků;
3. Studenti získají znalosti a poznatky která jsou nezbytné pro porozumění základním procesům, které v přírodních vodách probíhají (oxidace, redukce, sorpce, změny pH jako důsledku změny uhličitanové rovnováhy atp.);
4. Studenti získají znalosti, jež jsou předpokladem potřebným pro uplatnění jak ve vědecké, tak v technické praxi;
5. Studenti se budou orientovat v problematice vzájemného působení různých složek vodního prostředí.

Prerekvizity

Znalosti z kurzů Fyzikální chemie a Analytická chemie

Doporučená nebo povinná literatura

Pitter P. Hydrochemie. Vyd. VŠCHT Praha, 2009. (CS)
Žáček L.: Hydrochemie, FCH VUT v Brně, 1998. (CS)
Malý J., Malá J.: Chemie a technologie vody. Noel Brno 2000. (CS)
Tölgyessi a kol.: Chémia, biológia a toxikológia vody a ovzdušia. Veda - vyd. SAV, Bratislava 1984. (CS)
Sýkora V.,Kujalová H., Pitter P.: Hydrochemie: pro studenty bakalářského studia, VŠCHT Praha, 1.vydání, 2016. (CS)
Horáková M. akol.: Analytika vody, VŠCHT Praha, 2007 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška v rozsahu přednášek a doporučené literatury.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Fyzikální a chemické vlastnosti čisté vody
2. Chemické rovnováhy - disociační reakce, hydrolytické, rdoxní, srážecí, komplexotvorné reakce
3. Adsorpce a výměna iontů
4. Vlastnosti a složení vod - neutralizační a tlumivá kapacita; vodivost
5. Vlastnosti a složení vod - organoleptické vlastnosti
6. Vlastnosti a složení vod - koloidní látky
7. Vlastnosti a složení vod - anorganické látky
8. Vlastnosti a složení vod - organické látky
9. Přírodní vody - atmosférické, podzemní, minerální a povrchové
10. Pitná voda - základní pojmy, požadavky na jakost
11. Pitná voda - procesy používané při úpravě vody
12. Užitková a provozní voda
13. Odpadní vody - průmyslové, splaškové

Cíl

Cílem předmětu je:
- seznámit studenty s fyzikálními a chemickými vlastnostmi a složením přírodních, pitných a odpadních vod
- seznámit studenty s kinetikou chemických procesů a s chemickými rovnováhami v přírodních vodách
- poskytnout jim základ znalostí potřebných k uplatnění v praxi
- vytvořit teoretický základ pro úspěšné zvládnutí kurzů zaměřených na problematiku chemie a technologie vody v navazujícím magisterském studiu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována. Nedílnou součástí výuky i kombinované formě výuky je e-learning výukový kurz rozdělen do bloků, v rámci které jsou studentům k dispozici pro podporu učení, včetně elektronických učebnic, prezentací, přednášek a dalších doplňkových materiálů.
Pro studenty kombinované formy studia jsou organizovány konzultace k probíraným tématům. Konzultace jsou poskytovány i pro studenty prezenční formy studia na vyžádání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor