Detail předmětu

Měření v elektrotechnice

FEKT-BMVEAk. rok: 2017/2018

Předmět se věnuje problematice měření elektrických a částečně i neelektrických veličin v elektrotechnice. Důraz je kladen srovnání úrovně zanlostí v této oblasti, praktickou práci s měřicími přístroji a postupy pro zpracování naměřených dat. Týká se těchto oblastí:
Klasifikace přístrojů pro měření elektrických veličin. Zásady správného měření. Analogová měřicí ústrojí. Přístroje pro měření aktivních el.veličin. Záznamníky a analogové osciloskopy. Číslicové osciloskopy a spektrální analyzátory. Měření časového intervalu , frekvence a fáze. Přístroje pro měření proudu, výkonu. Přístroje pro měření pasivních el. veličin. Měření charakteristik součástek, obvodů a soustav. Zobrazování charakteristik. Zkoušeče polovodičových součástek. Generátory měřicích signálů a jejich vlastnosti. Automatizae měření. Měření magnetických a jiných veličin.

Výsledky učení předmětu

Absolvent zná:
- principy elektrických měřicích přístrojů
- principy metod měření napětí, proudu, výkonu, práce, odporu, kapacity indukčnosti, vzájemné indukčnosti
- postupy zpracování naměřených dat a jejich vyhodnocení
Absovent je schopen:
- činit kvalifikované závěry o konkrétním měření
- používat elektrické měřicí přístroje
- navrhnout a realizovat měření elektrických veličin

Prerekvizity

Student musí mít znalosti fyziky, matematiky a elektrických obvodů na úrovni 1.ročníku Bc. studia.

Doporučená nebo povinná literatura

COOMBS,C.F.: Basic Electronic Instruments Handbook ,McGraw-Hill (EN)
BEJČEK, L., ČEJKA, M., REZ, J., GESCHEIDTOVÁ, E., STEINBAUER, M. Měření v elektrotechnice. Měření v elektrotechnice. VUT- FEKT, 2002. (CS)
Virtuální laboratoř VLM (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Student odevzdává osm laboratorních záznamů.

Způsob a kritéria hodnocení

až 40 bodů za hodnocení laboratoří a testy.
až 60 bodů za závěrečnou písemnou zkoušku (minimální počet bodů z písemné zkoušky je 20)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod. Pokyny pro vypracování zprávy o měření. Základní pojmy.
2. Chyby měření, jejich dělení a výpočet.
3. Nejistoty měření, jejich dělení. Výpočet nejistot pro přímé a nepřímé měření.
4. Přístroje pro měření napětí – A/D převodníky, vlastnosti přístrojů pro měření střídavého a stejnosměrného napětí, analogové a digitální voltmetry. Multimetry.
5. Záznamníky. Analogové osciloskopy.
6. Číslicové osciloskopy. Spektrální analyzátory.
7. Měření časového intervalu, frekvence, fáze.
8. Měření proudu – ampérmetry. Měření výkonu - wattmetry, měření výkonu v jednofázové soustavě.
9. Měření výkonu ve vícefázových soustavách.
10. Přístroje pro měření pasivních elektrických veličin – odpor, kapacita, indukčnost. Měření impedancí a admitancí
11. Měření statických charakteristik a dynamických charakteristik součástek. Zdroje a generátory měřicích signálů.
12. Magnetická měření – měření magnetických polí ve vzduchu, ve feromagnetiku. Měření parametrů feromagnetik (hysterezní křivka, ztráty).
13. Automatizace měření.

Cíl

Cílem je naučit pracovat s elektrickými měřicími přístroji, umět realizovat potřebnou metodu a dokázat zpracovat naměřené výsledky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, je možno nahradit zameškané laboratorní cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor B-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný