Detail předmětu

Ruština pro začátečníky

FEKT-XJR1Ak. rok: 2017/2018

Kurs je určen pro začátečníky v ruském jazyce.
Výuka je založena na rozvíjení komunikativní kompetence,a to zejména v poslechu s porozuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní.
Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se klade(zejména v úvodních lekcích)velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka.
Jazykové učivo je úzce spjato s poznatky mimojazykovými,v nichž zaujímají důležité místo hlavně údaje ze soudobých i starších ruských reálií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student
-ovládne písemnou soustavu ruského jazyka:
-použije znalosti při čtení a psaní azbukou.
-bude schopen porozumět slyšenému i čtenému projevu.
-osvojí si základní gramatické struktury a jejich aplikaci v mluveném i psaném projevu.
-bude schopen reprodukovat nabyté jazykové dovednosti v oblasti každodenních situací.

Prerekvizity

Tento kurz je určen pro začátečníky, případně studenty s malou počáteční zkušeností s ruským jazykem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách.
Praktická cvičení rozvíjející komunikační dovednosti v ústní i písemné formě.
Aplikace slovní zásoby s využitím multimedií, simulace situací ve kterých se používá, role play, práce ve skupinách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet v zimním semestru a semestrální test a zkouška v letním semestru.
Zápočet se získává úspěšným absolvováním písemného testu z lekcí 1-12 - 40b.
Zkouška v letním semestru se skládá 1. z písemného testu z lekcí 1-12 - 20b.
2. z poslechového testu s úkoly na porozumění - 20b.
3. z práce s originálním textem s úkoly na porozumění - 20b.

Osnovy výuky

Zimní semestr
1. - 13. seminář
1. Úvod do studia ruského jazyka,seznámení s azbukou
2 .Procvičování psaní a výslovnosti,základní struktury
3 .Lekce 1 - jak se představit, základní poučení o přízvuku, procvičování azbuky.
4. Základní pozdravy, rozlišování přízvučných a nepřízvučných slabik, základní typy vět.
5. Lekce 2 - seznamování a představování druhých osob, intonace tázacích a oznamovacích vět.
6. Jak si telefonicky domluvit schůzku, specifika oslovení, základní číslovky 1 - 10.
7. Lekce 3 - zjištění a poskytnutí základních osobních informací, pohyblivý přízvuk, časování základních sloves v přítomném čase, psaní ne u sloves.
8. Jak pozvat na návštěvu, poděkování, omluva, další číslovky 11 - 20 a tvar podstatných jmen po číslovkách.
9. Pravopis jmen příslušníků národů,poučení o funkci jotovaných písmen, podstatná jména ženského rodu, osobní zájmena.
10. Lekce 4 - jak překonávat a odstraňovat jazykové obtíže, číslovky 30 -900, časování sloves, skloňování podstatných jmen základních typů.
11. Jak kdo telefonuje, shody a rozdíly mezi českou a ruskou slovní zásobou, přivlastňovací a osobní zájmena, časování sloves obou typů.
12. Porovnání intonace oznamovacích, tázacích a zvolacích vět, podstatná jména po číslovkách, opakování.
13. Zápočtový test
Letní semestr
1.-13.seminář
1. Lekce 5 - moje nejbližší rodina, jak pozvat hosty (přijetí,odmítnutí), pohyblivý přízvu v I .a II. typu časování sloves.
2. Jak poskytnout informaci o širší rodině, různé typy povolání, časování zvratných sloves.
3. Přivlastňovací zájmena, práce s doplňkovým textem, poslech.
4. Lekce 6 - plány pro budoucí povolání, skloňování podstatných jmen, základní řadové číslovky.
5. Jak lze trávit volný čas, názvy profesí mužů a žen, jak vyjádřit datum, skloňování osobních zájmen.
6. Co koho zajímá a co se komu líbí (nelíbí), zájmy a záliby, práce s textem, poslech, intonace různých typů otázek.
7. Lekce 7 - jakým jazykem kdo mluví, zápis do jazykového kurzu, minulý čas,vykání.
8. Jak si dohodnout schůzku, skloňování zájmen a podstatných jmen dalších typů.
9. Jak se zeptat na cestu, základní dopravní prostředky, časování problematických sloves, práce s doplňkovým textem textem.
10. Lekce 8 - základní fráze nutné k běžnému nakupování, časování sloves se změnou kmenové souhlásky, výslovnost předložkových vazeb.
11. Jak napsat správně adresu,základní dopis,odpověď na inzerát, ustálené slovesné vazby.
12. Časování zvratných sloves, skloňování podstatných jmen dalších typů, práce s textem, poslech.
13.Celkové opakování

Učební cíle

Cílem je získání základních jazykových dovedností:
-čtení a porozumění adaptovanému textu,
-poslech a porozumění slyšenému projevu,
-schopnost ústně a písemně komunikovat v různých každodenních situacích s důrazem na přirozené vyjadřování v běžných situacích a tematických okruzích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve výuce - 75% .
Plnění zadaných úkolů.

Základní literatura

S.Jelínek, L.F.Alexejeva, R.Hříbková, H.Žofková: Raduga po-novomu 1- učebnice ruštiny. Fraus 2007.
Nekolová,Camutailová,Vasiljeva-Lešková:Ruština nejen pro samouky.Leda,Praha 2002
S.Jelínek, L.F.Alexejeva, R.Hříbková, H.Žofková: Raduga po-novomu 1- pracovní sešit. Fraus 2007.
A.Baumgartnerová:Materiály k samostudiu.

Doporučená literatura

Začínáme s ruštinou.A.Wilkes&J.Shackell,Fraus 1997.
Ruská gramatika v kostce.M.Balcar.Leda Praha,1999.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-12.lekce-úvod do studia ruského jazyka,seznámení s azbukou
Procvičování psaní a výslovnosti,základní struktury
Upevnění základních obratů v ústní komunikaci
Pozdravy,základní číslovky,specifika přízvuku
Seznamování a představování,intonace táz.a oznam.vět
Telefonický rozhovor,domluvení schůzky,specifika oslovení
Poskytnutí osobních informací,časování základních sloves v přítomném čase,psaní ne u sloves
Pozvání na návštěvu,poděkování,omluva,další číslovky a tvar podstatných jmen po číslovkách
Vyjádření radosti a údivu,podst.jména žen.rodu,osobní zájmena
Odstraňování jazykových nedorozumění,budoucí čas sloves,další číslovky
Rozšíření osobních informací,přivlastňovací zájmena,pohyblivý přízvuk u sloves
Změny intonace vět podle smyslu,časování sloves,opakování.
Semestrální test
13.-21.lekce-pozvání (přijetí,odmítnutí), I.aII.časování sloves
Poskytnutí informací o trávení volného času,časování zvratných sloves
Týdenní program,časování sloves se změnou kmenové souhlásky
Návštěva divadla a kina(pozvání),řadové číslovky
Vyjadřování dojmů,vyjadřování data,skloňování osobních zájmen
Psaní adresy,odpověď na inzerát,intonace různých typů otázek
Zápis do jazykového kurzu,orientace v budově,minulý čas,vykání
Dotazy a odpovědi o studiu,skloňování zájmen a podst.jmen
Orientace ve městě,dopravní prostředky,podst.jména životná a neživotná
Nakupování,časování dalších sloves,výslovnost předložkových vazeb
Vyjádření možnosti,nemožnosti a zákazu,příčiny a srovnání,nesklonná podst.jména
Vyjádření radosti a lítosti,dojmy z cestování,intonace souvětí.Celkové opakování
Semestrální test