Detail předmětu

Ruština pro mírně pokročilé

FEKT-XJR2Ak. rok: 2017/2018

Tento kurz navazuje na kurz JR1, případně je určen pro mírně pokročilé studenty,a opakuje učivo v těsné souvislosti s uváděním a procvičováním nových jazykových jevů a s rozvíjením dovedností poslechu, čtení, ústního a písemného projevu - to vše spolu s všestranným zvyšováním náročnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student
-si zvětší rozsah,samostatnost a souvislost ve vyjadřování v ústním a písemném projevu.
-si osvojí schopnost interpretace osobních názorů a postojů v diskusi a při řešení problémů.
-aplikuje nabyté znalosti ke schopnosti volného překladu a elementárního tlumočení.
-si zvýší schopnost čtení s porozuměním, následnou analýzou textu a interpretace obsahu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na mírně pokročilé úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách.
Praktická cvičení rozvíjející komunikační dovednosti v ústní i písemné formě.
Aplikace slovní zásoby s využitím multimedií, simulace situací ve kterých se používá, role play, práce ve skupinách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet v zimním semestru a semestrální test a zkouška v letním semestru.
Zápočet se získává úspěšným absolvováním písemného testu z lekcí 22-28 - 40b.
Zkouška v letním semestru se skládá 1. z písemného testu z lekcí 29-35 - 20b.
2. z poslechového testu s úkoly na porozumění - 20b.
3. z práce s originálním textem s úkoly na porozumění - 20b.

Osnovy výuky

Zimní semestr
21.-28.lekce
1.setkání po časovém odstupu,rozhovory,opakování
2.Dotazy a odpovědi, činnost o prázdninách;čtení s porozuměním,skloňování podstatných jmen
3.Rozhovory na všeobecná probraná temata;časování sloves
4.Vzhled a popis osoby;sloveso obléci si, čtení s porozuměním, rozhovory
5.Vyplňování dotazníku;skloňování přídavných jmen,čtení s porozuměním-literární text
6.Oblékání,konkurs;vyjadřování data.P ráce s technickým textem
7.Osobní vlastnosti,přídavná jména,zájmena jaký, který
8.Vyjádření příčiny,vlastního názoru, slovesné vazby odlišné od češtiny
9.Vzájemnost, nutnost, možnost, omluva, čtení a poslech s porozuměním
10.Cestování;datum a vyjadřování času,poslech s porozuměním,rozhovory
11.Počasí v různých ročních obdobích, přídavná jména, čtení a poslech s porozuměním.Práce s technickým textem
12.Zvyky v různých ročních obdobích, čtení a poslech s porozuměním, opakování
13.Zápočtový test
Letní semestr
29.-35. lekce
1.cestování vlakem, zeměpisné a časové údaje, 3.stupeň přídavných jmen
2.Životní prostředí, sloveso dávat, čtení s porozuměním. Práce s technickým textem
3.Ochrana životního prostředí, číslovky 100-1000-1 000 000, měkké vzory podstatných jmen
4.Ubytování, hotel, vyjadřování nutnosti, čtení a poslech s porozuměním, rozhovory
5.Cestování letadlem, podmiňovací způsob, slovesa a slovesné vazby;čtení s porozuměním. Práce s technickým textem
6.Uvítání hosta, psaní telegramu, čtení literárního textu s porozuměním, poslech, rozhovory
7.Jídlo a pití, rozkazovací způsob, poslech s porozuměním
8.Nakupování potravin, jídelní zvyklosti, účelové věty, čtení a poslech s porozuměním
9.Stolování,č tení a poslech s porozuměním, rozhovory. Práce s technickým textem
10.Životní styl, slovesné vazby odlišné od češtiny, neurčitá zájmena a příslovce
11.Péče o zdraví, 2.stupeň přídavných jmen a příslovcí, čtení a poslech s porozuměním, rozhovory
12.Ukazovací zájmena, čtení s porozuměním, technický text.
13.Souhrnné opakování

Učební cíle

Rozvíjení komunikativní kompetence založené na nácviku poslechu a čtení s porozuměním.
Zvyšování úrovně samostatného ústního a písemného projevu.
Základní zásady odborného jazyka.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve výuce - 75%

Základní literatura

Nekolová,Camutailová,Vasiljeva-Lešková: Ruština nejen pro samouky.Leda,Praha 2002.
A.Baumgartnerová:Materiály k samostudiu.

Doporučená literatura

Ruská gramatika v kostce.M.Balcar.Leda Praha,1999.
Ruská konverzace.D.Brčáková,V.Mistrová,N.Arapova.Leda,Praha 2000.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

21.-28.lekce-setkání po časovém odstupu,rozhovory,opakování
Dotazy a odpovědi, činnost o prázdninách;čtení s porozuměním,skloňování podstatných jmen
Rozhovory na všeobecná probraná temata;časování sloves
Vzhled a popis osoby;sloveso obléci si, čtení s porozuměním, rozhovory
Vyplňování dotazníku;skloňování přídavných jmen,čtení s porozuměním-literární text
Oblékání,konkurs;vyjadřování data.P ráce s technickým textem
Osobní vlastnosti,přídavná jména,zájmena jaký, který
Vyjádření příčiny,vlastního názoru, slovesné vazby odlišné od češtiny
Vzájemnost, nutnost, možnost, omluva, čtení a poslech s porozuměním
Cestování;datum a vyjadřování času,poslech s porozuměním,rozhovory
Počasí v různých ročních obdobích, přídavná jména, čtení a poslech s porozuměním.Práce s technickým textem
Zvyky v různých ročních obdobích, čtení a poslech s porozuměním, opakování
Semestrální test
29.-35. lekce- cestování vlakem, zeměpisné a časové údaje, 3.stupeň přídavných jmen
Životní prostředí, sloveso dávat, čtení s porozuměním. Práce s technickým textem
Ochrana životního prostředí, číslovky 100-1000-1 000 000, měkké vzory podstatných jmen
Ubytování, hotel, vyjadřování nutnosti, čtení a poslech s porozuměním, rozhovory
Cestování letadlem, podmiňovací způsob, slovesa a slovesné vazby;čtení s porozuměním. Práce s technickým textem
Uvítání hosta, psaní telegramu, čtení literárního textu s porozuměním, poslech, rozhovory
Jídlo a pití, rozkazovací způsob, poslech s porozuměním
Nakupování potravin, jídelní zvyklosti, účelové věty, čtení a poslech s porozuměním
Stolování,č tení a poslech s porozuměním, rozhovory. Práce s technickým textem
Životní styl, slovesné vazby odlišné od češtiny, neurčitá zájmena a příslovce
Péče o zdraví, 2.stupeň přídavných jmen a příslovcí, čtení a poslech s porozuměním, rozhovory
Ukazovací zájmena, čtení s porozuměním, technický text. Souhrnné opakování
Semestrální test