Detail předmětu

Úvod do environmentalistiky

FEKT-MUENAk. rok: 2016/2017

Kurz poskytuje základní informace o všech aspektech environmentalistiky, a to především ve vazbě na koncept trvale udržitelného rozvoj společnosti. Tento rozvojový koncept je představen jako globální vývojová strategie společnosti v době Antropocénu, a obecně budou poskytnuty základní informace o technologických, přírodovědných, ekonomických, právních, ekonomických, sociálně-politických, informačních, výchovně-vzdělávacích, kulturních a humánních souvislostech.
Úvodem kurzu bude představen aktuální stav světa se zdůrazněním problematických oblastí, a vývoj vztahů ekonomického rozvoje a životního prostředí. Velká pozornost je věnována měření udržitelnosti rozvoje - indikátorům udržitelnosti, a také významným globálním dohodám ve vztahu k životnímu prostřední a mezinárodním závazkům České republiky. Dále bude představena státní politika životního prostředí České republiky a EU ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Zásadní pozornost je věnována technologickému aspektu trvale udržitelného rozvoje a principům čistší produkce při zásadní změně od řešení znečištění jeho snižováním a záchytem „na konci potrubí“ k prevenci již v designu a přípravě výroby. Z hlediska výchovy k aktivnímu přístupu k budoucím úlohám absolventů je významný výklad úlohy vědeckých pracovníků a inženýrů ve všech fázích životního cyklu výrobku s důrazem na předvýrobní etapy, jakož i v řídících a kontrolních institucích státní správy, samosprávy i v nevládních organizacích. Významné místo zaujímá způsob realizace nástrojů udržitelné výroby – např. čistší produkce, BAT, LCA, společenská odpovědnost, integraovaný systém řízení, EMAS, a nástroje udržitelné spotřeby. Návazně na technologické aspekty budou také uvedeny souvislosti s tržně-ekonomickým prostředím.

Výsledky učení předmětu

Získané znalosti se komplementárně doplňují s technickým hlediskem, prezentovaným v předmětu Ekologické inženýrství. Na konci kurzu bude student schopen:
1) obhájit význam a důležitost environmentalistiky v současné společnosti,
2) vysvětlit, jak souvisí vývoj environmentálních problémů se zdánlivě nesouvisejícími disciplínami jako je např. ekonomie, technologie, etika atd.,
3) navrhovat možná řešení současných environmentálních problémů, a to od úrovně jedince po mezinárodně koordinované akce,
4) analyzovat výhody a nevýhody potenciálních řešení,
5) hodnotit současné přístupy řešení národních i mezinárodních environmentálních problémů, a to velmi kriticky,
6) interpretovat a diskutovat výsledky dosavadních úspěšných či neúspěšných řešení environmentálních problémů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Bittner, M. Úvod do udržitelného rozvoje, 2013, Masarykova univerzita, ISBN 978-80-210-6622-9
Moldan, B. Podmaněná planeta, 2009, Univerzita Karlova v Praze, ISBN 978-80-246-1580-6
Meadows a kol., Limits to growth - The 30-year update, 2004, Earthscan, ISBN 978-1-84407-144-9
Homer-Dixon, T. The upside of down, 2006, Souvenir Press, ISBN 978-0-285-63794

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek s použitím Powerpointových prezentací. Během semestru studenti (skupiny 2-5 lidí) vypracovávají vlastní projekty na vybraná environmentální témata, který pak na konci semestru prezentují spolužákům. Součástí výuky je také odborná exkurze do "eko-vesnice" Hostětín. Studenti jsou často během přednášky tázáni na jejich znalosti, názor, či vlastní zkušenosti, a je dbán důraz především na porozumění souvislostí.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení projektu: 30 bodů
Závěrečná zkouška: 70 bodů
Zkouška ověřuje pochopení významu a souvislostí environmentalistiky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Stav světa a problémy lidstva. Vývoj vztahů ekonomického rozvoje, životního prostředí a společnosti.
2) Nárůst globálního povědomí o neudržitelnosti rozvoje a následné reakce - Zpráva Římského klubu (1972), Zpráva komise UNCED Our Common Future, (1978), Konference UNCED Rio de Janeiro (1982). World Summit Johannesburg (2002) a další vývoj.
3) Indikátory udržitelnosti na úrovni OSN, ČR a měst.
4) Významné globální dokumenty a mezinárodní závazky České republiky v ochraně životního prostředí, vztahující se k trvale udržitelnému rozvoji (Dokumenty Konference UNCED Rio de Janeiro 1992, Agenda 21, Montrealský protokol, Basilejská úmluva, Kjótský protokol a navazující dokumenty, Charta Země aj.
5) Politika EU a České republiky ve vztahu k udržitelnému rozvoji, významné úmluvy
6) Principy a strategie čistší produkce – materiálové a energetické bilance a toky. Minimalizace odpadů, prevence emisí. Přechod od řešení „na konci potrubí“ k řešení „u zdroje“, tj. v designu, plánování a provozní kontrole.
7) Realizace čistší produkce. Analýza životního cyklu (LCA) výrobku, resp. investičního celku od těžby surovin po likvidaci, resp. uložení nerecyklovatelného zbytku. Změna surovin, změna výrobku, změna výrobní technologie.
8) Environmentální řízení podniku a nástroje udržitelné výroby: čistší produkce, BAT, environmentální řídící systém (EMS), environmentální řídící a auditorské schéma (EMAS) a integrovaný systém řízení.
9) Ekonomické a právní aspekty čistší produkce. Čistší produkce a tržní prostředí.
10) Udržitelná spotřeba a zelené úřadování.
11) Princip předběžné opatrnosti v historické perspektivě a v mezinárodních úmluvách.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům technických oborů pohled na problematiku životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje očima environmentalistů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V rámci samostatné aktivity studenti vypracují a prezentují práci na zadané téma.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor