Detail předmětu

Mikroprocesory

FEKT-KMICAk. rok: 2016/2017

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s problematickou mikroprocesorové techniky. Posluchači jsou seznámeni se základními pojmy a postupy v booleovské algebře, výstavbě, popisu, úpravách a implementací logických funkcí a sekvenčních obvodů. Dále je předmět koncipován tak, aby seznámil posluchače s typickými koncepcemi výstavby procesoru, současnými architekturami, instrukčními sadami a mechanismy správy a virtualizace paměti. Na modelu procesoru HCS12 jsou vysvětleny základy činnosti mikroprocesoru, jeho programátorský model a vestavěné periférie, strojového kódu a asembleru.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
Provádět převody mezi číselnými soustavami, vytvářet a provádět operace s druhým doplňkem, vytvářet a pracovat s reálnými čísly dle standardu IEEE754.
Provádět logické operace s booleovskými výrazy. Sestavovat, minimalizovat a realizovat logické funkce a logické kombinační obvody.
Analyzovat a vytvářet logické sekvenční obvody. Popsat sekvenční obvod stavovým diagramem Mealyho nebo Moorova typu.
Pospat základní architektury počítačových systémů, popsat činnost procesoru při zpracování přerušení, procedury nebo systémového volání.
Pospat principy činnosti a uvést základní charakteristiky pamětí používaných v mikroprocesorové technice.
Vytvořit algoritmus pro zadanou úlohu a tento implementovat ve strojovém kódu a assembleru mikroprocesoru.

Prerekvizity

Posluchač by měl mít základní přehled o číslicových obvodech a matematické analýze.

Doporučená nebo povinná literatura

Webové stránky kurzu přístupné online: http://www.taceo.eu/kmic. (CS)
Microcontrollers and Microcomputers Principles of Software and Hardware Engineering. Oxford University Press, USA; 2 edition (June 19, 2009), ISBN: 0195371615. (EN)
Boolean Algebra and Its Applications. Dover Publications (March 18, 2010), ISBN: 0486477673. (EN)
Macho, T.: Mikroprocesory, elektronický text VUT v Brně 2006. (CS)
Diviš, Z., Chmelíková, Z., Petříková, I.: Logické obvody pro kombinované a distanční studium. Ostrava: VŠB-TUO, 2003. (CS)
Diviš, Z., Chmelíková, Z., Zdrálek, J.: Logické obvody. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TUO, 2005. ISBN 80-248-0829-3. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Během semestru se předmět skládá z pravidelných tutoriálů, konzultací a domácích úkolů v souladu s články 7.2a, 7.2c, 7.3 a 7.4 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Kritérium hodnocení kurzu je založeno na bodovém hodnocení v souladu s článkem 13 Studijního a zkušebního řádu VUT. Horní hranice bodů je v jednotlivých kategoriích stanovena takto:
40 bodů za domácí úkoly.
60 bodů za písemnou závěrečnou zkoušku.
Účast na písemné a ústní části je podmíněna udělením zápočtu. Zápočet je udělen za odevzdaný domácí úkol, který má nenulové bodové hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Číselné soustavy.
2. Booleova algebra a logické funkce.
3. Sekvenční systémy.
4. Architektury procesorů.
5. Strojový kód a asembler
6. Vyšší programovací jazyky.
7. Mikroprocesor HCS12.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou mikroprocesorové techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná výuka předmětu je určena v souladu článkem 7.5 Studijního a zkušebního řádu VUT a je prováděna vyučujícím kurzu způsobem a v míře odpovídající zvyklostem akademické obce. Nahrazování zameškané výuky je řešeno individuálně dle požadavků posluchače a uvážení garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-AMT , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor