Detail předmětu

Obchodní angličtina

FEKT-HBENAk. rok: 2016/2017

Kurz je zaměřen na řečové dovednosti a jazykové funkce používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu. Studenti se seznámí s prostředky odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech. Předmět se zaměřuje na rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby studentů a seznamuje studenty s vlivem kulturních specifik na mezinárodní obchodní komunikaci. Důraz je kladen na rozvíjení komunikační kompetence, ale také schopnost aktivně využívat nabyté znalosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- orientovat se v anglické ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům,
- porozumět středně obtížnému odbornému autentickému textu,
- hovořit o probraných ekonomických tématech,
- aplikovat odbornou slovní zásobu v praxi, např. při simulaci obchodních jednání, pracovních porad a v obchodní korespondenci,
- charakterizovat vliv různých kultur na mezinárodní obchodní komunikaci.
Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolvování předmětu Praktická angličtina 2.

Studenti jsou schopni:
- používat gramatické struktury podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětů, na něž navazuje,
- aplikovat znalosti formálního i neformálního stylu v písemném projevu,
- použít různé jazykové prostředky k popisu osob a míst,
- vyjmenovat a popsat různé volnočasové aktivity a sportovní disciplíny a diskutovat o nich v širších souvislostech,
- charakterizovat různá zaměstnání,
- komunikovat v situacích spojených s cestováním,
- diskutovat o problémech turistického průmyslu,
- vyjádřit svůj názor na sdělovací prostředky, zvláště internet a elektronická média,
- popsat v základních rysech rozvoj vědy a techniky a jeho vliv na životní styl,
- vyjmenovat různé problémy spojené s ochranou životního prostředí a vysvětlit souvislosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů.

Bodové hodnocení předmětu:
Semestrální test: odborná slovní zásoba, mezinárodní obchodní komunikace (max. 40b., min. 24b., jeden řádný termín, jeden opravný termín).
Zkouška: poslech (max. 30b., min. 15b.), čtení (max. 30b., min. 15b.).

Osnovy výuky

V průběhu semestru budou probrána následující témata:

I. Obchodní praxe:
1. Nábor zaměstnanců: jednotlivé fáze náboru, pohovor s uchazeči, žádost o zaměstnání
2. Podnikový management: manažerské funkce, charakteristika dobrého manažera, manažerské dovednosti
3. Strategická spojení: akvizice, fúze, budování obchodních vztahů
4. Vyjednávání: kladení otázek, rozvíjení strategie BATNA (nejlepší alternativa k vyjednávané dohodě), nabízení, smlouvání
5 Projektový management: fáze, úkoly v rámci každé fáze, možná rizika
6 Týmová spolupráce: týmové role, budování efektivního týmu s adekvátní komunikací a spoluprácí jeho členů
7 Pracovní porady: důvody ke svolání porady, typy porad, techniky porad, vedení porady
8 Manažerská informatika: zavádění nové technologie, zakládání podnikové webové stránky, výběr nového dodavatele
9 Reklama: definice cílové skupiny, vytváření reklamního sloganu, pověření reklamní agentury, schválení návrhu, výběr komunikačního media
10 Propagace nového produktu/služby: potenciální zákazníci, jedinečné vlastnosti, soutěž

II. Obchodní jednání v kontextu kulturních rozdílů:
1. Vedení podniku: lineárně aktivní vs. multiaktivní vs. reaktivní kultura
2. Týmová spolupráce: individualistická vs. kolektivistická kultura
3. Přístup k času: prezentace a porady: monochronní vs. synchronní kultura
4. Smlouvání a vyjednávání: kultura zaměřená na smlouvu vs. kultura zaměřená na vztahy
5. Obchodní vztahy a nezávazná společenská konverzace: specifická vs. difuzní kultura
6. Postoj ke kritice: specifická vs. difuzní kultura
7. Postoj k riziku: kultura vyhýbající se riskování vs. kultura neobávající se riskování
8. Funkce předsedy: kultura zaměřené na dohodu vs. kultura zaměřená na výsledek
9. Prezentování: kultura zaměřená na obsah vs. kultura zaměřená na styl; kultura zaměřená na nízký kontext vs. kultura zaměřená na vysoký kontext
10. Styl kladení otázek: přímá vs. nepřímá kultura

Učební cíle

Kurz je zaměřen na řečové dovednosti a jazykové funkce používané v obchodní angličtině. Studenti se seznámí s prostředky odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech, což představuje:
- aktivování jazykových funkcí, gramatických struktur a odborné slovní zásoby,
- aplikaci odborné slovní zásoby v praxi, např. při simulaci obchodních jednání, pracovních porad a v obchodní korespondenci,
- charakteristika vlivu různých kultur na mezinárodní obchodní komunikaci.Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Je požadována aktivní 75% účast ve vyučování a průběžné plnění zadaných úkolů. Případné absence musí být řádně omluveny. V případě, že absence přesáhne 75%, musí být zameškané hodiny studenty nahrazeny.

Základní literatura

Trappe, Tonya, and Graham Tullis. Intelligent Business Upper Intermediate. Coursebook. Harlow: Pearson Education Limited, 2006.
Johnson, Christine, and Irene Barrall. Intelligent Business Upper Intermediate. Skills Book. Harlow: Pearson Education Limited, 2006.
MacKenzie, Ian. English for Business Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor