Detail předmětu

Lékařská diagnostická technika

FEKT-ALDTAk. rok: 2016/2017

Předmět je věnován principům funkce a konstrukčnímu řešení diagnostických přístrojů a systémů pro snímání elektrických signálů a neelektrických veličin z organismu (EKG,EEG,EMG, EGG, impedanční měření, snímání krevního tlaku, měření průtoku krve, pletysmografie, meření teploty). Praktické zkušenosti získají studenti s prostředím LabView, které bude využito pro akvizici a zpracování biosignálů spolu s převodníky od firmy Vernier a akvizičními kartami National Instruments.

Výsledky učení předmětu

Posluchač získá základní vědomosti o funkci a o vlastnostech nejčastěji používané lékařské diagnostické techniky. Bude schopen je aplikovat v praxi především při interpretaci naměřených dat, při výběru přístrojové techniky a specifikaci požadavků. Student je schopen:
- popsat princip zesilovačů pro biologické aplikce,
- vyjmenovat a diskutovat jejich vlastnosti,
- popsat a vysvětlit principy přístrojů pro měření EKG, EEG a EMG,
- popsat a vysvětlit principy neinvazivního a invazivního měření krevního tlaku,
- vyjmenovat metody měření průtoku krve,
- vysvětlit diluční metodu pro měření průtoku,
- aplikovat Dopplerův princip pro měření průtoku,
- vysvětlit podstatu pletysmografických měření,
- duskutovat a definovat zdroje chyb u vybraných diagnostických technik,
- vysvětlit pojem "monitory životních funkcí".

Prerekvizity

Student by měl být schopen popsat chování základních pasivních elektronických součástek (odpor, kapacitor, induktor) a dále by měl mít přehled o základních fyzikálních zákonech a vlastnostech fyzikálních polí na úrovni bakalářského studia.

Literatura

Navrátil,L., Rosina,J.: Medicínská biofyzika, Grada, 2005 (CS)
Chmelař M.: Lékařská přístrojová technika 1, Akademické nakladatelství CERM, 1995 (CS)
Chmelař M.: Lékařská laboratorní technika, skriptum VUT 2000 (CS)
Rozman,J a kol.: Elektronické přístroje v lékařství, Academia, 2006 (CS)
Bronzino, J.D. The Biomedical engineering Handbook, CRC Press, Boca Raton 1995 (EN)
Kolář, R: Lékařská diagnostická technika, elektronická skripta VUT, 2007 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává tři samostatné protokoly.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení laboratorních cvičení - až 20 bodů.
Zápočtový test - až 30 bodů.
Písemná závěrečná zkouška - až 50 bodů.
Zápočtový test je orientován na zjištění znalostí o základních pojmech.
Závěrečná zkouška ověřuje orientaci v problematice jednotlivých přístrojů pro lékařskou diagnostiku a pochopení významu příslušných parametrů přístrojů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Záznamové elektrody, polarizace elektrod, druhy elektrod.
2. Zesilovače pro biologické signály, požadavky na zesilovače a jejich řešení.
3. Elektrokardiografie, vlastnosti EKG, princip činnosti a vlastnosti přístroje, .
4. Elektroencefalografie, vlastnosti EEG, princip a vlastnosti přístroje, způsoby snímání mozkových signálů,doplňková zařízení k elektroencefalografu (fotostimulátor, fonostimulátor)..
5. Elektromyografie, vlastnosti EMG signálů, princip a vlastnosti přístroje, stimulátory.
6. Fonokardiografie - princip přístroje pro snímání zvukových projevů srdce.
7. Pletysmografie - impedanční a optické měření objemových změn.
8. Měření krevního tlaku, měření invazivní i neinvazivní, princip použitých metod.
9. Přístroje pro měření dýchání, 'apnea alarm', dechové objemy.
10. Přístroje pro měření průtoku krve.
11. Měření teploty.
12. Základy monitorovací techniky, funkce monitorů a jejich vazba na nemocniční informační systém.
13. Obecné parametry meřících přístrojů.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti měření základních elektrických i neelektrických biologických signálů a informace o významu parametrů udávaných u jednotlivých přístrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná. Řádně omluvené zameškané hodiny lze nahradit po domluvě s vyučujícícm.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-A bakalářský

    obor A-BTB , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor