Detail předmětu

Speciální metodika soudního inženýrství - oceňování nemovitostí

ÚSI-DSE05Ak. rok: 2011/2012

Základní pojmy při oceňování nemovitostí. Cena a hodnota, základní metody oceňování nemovitostí.
Podklady pro oceňování, ohledání nemovitostí. Databáze pro oceňování nemovitostí.
Metody ocenění: nákladová, výnosová, porovnávací, oceňování pozemků, stanovení obvyklé ceny nemovitosti.
Oceňování nemovitostí podle současného oceňovacího předpisu, pro úvěrové řízení, pro účetnictví, pro pojišťovny, pro dědické řízení, pro účely daně, při vypořádání spoluvlastnictví, pro dražbu, pro účely obchodního zákoníku, ve zvláštních případech. Stanovení výše majetkové újmy při poškození nemovitosti, ocenění provedených stavebních prací.
Oceňování věcných břemen. Zjištění nákladového, ekonomického a tržního nájemného z nemovitosti. Oceňování bytů.
Specifika posudku o ceně nemovitostí v jednotlivých druzích řízení, oceňování nemovitostí v zahraničí. Standardy pro oceňování nemovitostí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Prerekvizity

Základy soudního znalectví, pozemní stavitelství

Osnovy výuky

1. Základní pojmy při oceňování nemovitostí (nemovitost, stavba, pozemek, součást a příslušenství, vlastnictví a spoluvlastnictví, výměry pro ocenění, cena a hodnota, základní metody oceňování nemovitostí.
2. Podklady pro oceňování, ohledání nemovitostí. Databáze pro oceňování nemovitostí, jejich tvorba a zpracování. Výpočty, jejich přesnost a vliv na závěry posudku. Aplikace výpočetních programů a odpovědnost za jejich použití.
3. Nákladová metoda ocenění.
4. Výnosová metoda ocenění.
5. Porovnávací metoda ocenění.
6. Oceňování pozemků.
7. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti.
8. Oceňování nemovitostí podle současného oceňovacího předpisu.
9. Oceňování nemovitostí pro úvěrové řízení, pro účetnictví, pro pojišťovny, pro dědické řízení, pro účely daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí, při dělení společného jmění manželů a při vypořádání spoluvlastnictví, pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti, pro veřejnou dražbu, pro účely obchodního zákoníku, oceňování nemovitostí při restitucích a mimosoudních rehabilitacích, při ocenění podniku.
10. Stanovení výše majetkové újmy při poškození nemovitosti, ocenění provedených stavebních prací, vady fakturace dodávek stavebních prací, posouzení zhodnocení nemovitosti provedenými stavebními pracemi, ocenění nemovitosti s nedokončenou stavbou.
11. Oceňování věcných břemen a nemovitostí zatížených věcným břemenem.
12. Posouzení, zda se jedná o stavbu původní nebo novou. Zjištění nákladového, ekonomického a tržního nájemného z nemovitosti. Oceňování bytů.
13. Specifika posudku o ceně nemovitostí v jednotlivých druzích řízení. Specifika oceňování nemovitostí v zahraničí. Standardy pro oceňování nemovitostí ČR a mezinárodní.

Učební cíle

Metody oceňování nemovitostí, praktický výkon znalecké činnosti při oceňování

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný