Detail předmětu

Speciální metodika soudního inženýrství - forenzní ekotechnika les a dřeviny

ÚSI-DSE02Ak. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na problematiku relevantních vztahů a vazeb v komplexu les - dřeviny - člověk.
Studijním cílem je získání vybraných znalostí potřebných pro objektivní posuzování vztahů a souvislostí tohoto komplexu - včetně využití technologií a techniky (přístrojů) - ke zjištění a ohodnocení vlastností ekosystémů - geobiocenologických složek prostředí, s důrazem na les a dřeviny.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Prerekvizity

Obecná metodika soudního inženýrství

Osnovy výuky

1. Les - biologický organizmus-vývoj vztahu člověk a les.
2. Lesní ekosystém (stupně integrace-bilance-toky energie-ekosystém les).
3. Dřeviny (stromové taxony) významný komponent lesa a rozptýlené trvalé zeleně v městské i venkovní (volné) krajině.
4. Hodnocení stavu stromů: fyziologická vitalita, zdravotní stav, sadovnická hodnota, biomechanická vitalita (statika) - provozní bezpečnost.
5. Dendroskopie - technika a metody kvantifikace -bezpečnost a ochrana zdraví - diagnostické přístroje.
6. Základní lesnické předměty (zakládání a výchova, pěstování, ochrana - ošetřování - a obnova lesa) z pohledu holistického pojetí lesa - památné stromy - péče o zeleň (údržba )
7. Hlavní teorie odumírání a poškozování lesních porostů a půd - obnova lesa (zákonné podmínky kácení).
8. Hospodářská úprava lesů (informační technologie), státní správa lesního hospodářství a ochrany přírody - vazby na EU.
9. Relevantní znalecké obory pro tento předmět: stav poznání, informační zdroje, důkazní podklady, systémová metodologie, typologie posudků (praktické příklady), institut konzultanta (laboratoře).
10. Přírodní zdroje a jejich hodnota - zvláštnosti při stanovení hodnoty lesa - oceňování trvalých porostů charakteru lesních porostů (lesní i nelesní pozemky), cena zjištěná a obvyklá, výše újmy (škody) způsobené na lesích (produkční funkce)
11. Oceňování okrasných rostlin (vyhlášky, metodiky).
12. Újmy na celospolečenských funkcích lesů ve smyslu ekologické újmy, újma vzniklá omezením lesního hospodářství (vč. lesů zařazených do soustavy Natura 2000), škody vybranými zvláště chráněnými živočichy etc.
13. Právní legislativa k předmětu: flora, fauna (vč. problematiky myslivosti), půda, ochrana přírody a krajiny, územní plánování (energetický zákon), trestní zákon (ohrožení a poškození životního prostředí).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný