Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-VSR, M-VSY)

FSI-GD3Ak. rok: 2011/2012

Předmět slouží k tomu, aby se studenti naučili metodice samostatné odborné práce a naučili se písemně a ústně prezentovat výsledky své odborné práce. Studenti zde zpracovávají dílčí výsledky své diplomové práce (DP) a dále vystupují s prezentacemi svých dílčích výsledků vlastní DP formou referátů.

Výsledky učení předmětu

1.Naučit se základní pravidla postupu řešení práce (i týmové) na inženýrských a vědecko-výzkumných úkolech,
2.Získat základní zkušenosti při vytváření písemné zprávy o řešení výzkumně –technického problému
3.Získat základní zkušenosti z verbálního způsobu, obhajoby řešení technického problému.

Prerekvizity

Znalosti získané předchozím studiem oboru, zejména oblastí týkajících se projektování a konstruování výrobních strojů.

Doporučená nebo povinná literatura

HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 392 s. ISBN 80-214-0802-2
POKORNÝ, J. Myslet kreativně, 1. vyd. Brno: CERM, 2004. 124 s. ISBN 80-7204-324-2
ČSN ISO 5966:1995. Formální úprava vědeckých zpráv. Praha: ČSNI, 1995. 32 s. MDT 06.055
POKORNÝ, J. Paměť, učení, tvořivost. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, 1996. 78 s. ISBN 80-214-0802-2
ČSN ISO 7144: 1996. Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: ČSNI, 1996. 21 s.
MELOU, M.; MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. 1. vyd. Praha: PLUS s,r,o, 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6
ČSN ISO 690-1: 1996. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: ČSNI, 1996. 32 s.
Binder,R.: Diplomové práce a obhajoby, učební pomůcka, ÚVSSR FSI VUT v Brně, 2003

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet je nezbytné:
1. Účastnit se během semestru vypsaných kontrol stavu řešení úkolu a přesvědčivě na nich obhájit průběžné výsledky práce
2. Odevzdat v termínu písemný produkt "Závěrečný projekt" v rozsahu cca 30 stránek.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je pokračovat v řešení problematiky, která byla zadána jako diplomový projekt. Posluchač rozpracuje řešení úkolu v co největší šíři a prezentuje dosažené výsledky v diplomových seminářích. Úkoly kurzu: Pokračovat v práci na řešení diplomového projektu na základě analýzy a vyhodnocení získaných podkladů, s cílem dosáhnout již během letního semestru pokud možno co nejkomplexnější výsledky. Postupně zpřesňovat formulace cílů v závislosti na hlubším poznání podstaty problému. Pro ověření a zdokonalení si verbální prezentace výsledků řešení obhájí posluchač během diplomového semináře před vyučujícími a spolužáky jím navržený způsob řešení a prezentuje dosažené výsledky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence je kontrolována a evidována při stanovených kontrolních termínech řešení Závěrečného projektu. Účast na kontrolách se požaduje 100 %. V případě nepřítomnosti z vážných důvodů je nutno s vyučujícím projednat a realizovat náhradní termín kontroly stavu řešení úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný

  • Program M2V-N magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, specifikace cílů a prostředků
2. Metodika zpracování diplomové práce
3. Pokyny pro samostatné řešení projektu během celého semestru
4. Základy rétoriky
5. Orientace na cíl prezentace
6. - 8. Písemná a ústní prezentace výsledků práce na diplomovém projektu
9. Struktura informací a argumentů
10. Osobní vystupování
11. - 12. Ústní prezentace výsledků a jejich obhájení před vyučujícím a studenty
13. Zápočet