Detail předmětu

Management rizik u výrobních strojů

FSI-GMRAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na systémový přístup k analýze rizik výrobních strojů a zařízení, posuzování zjištěných rizik a jejich řízení.

Výsledky učení předmětu

Student předmětu se orientuje v požadavcích na bezpečnost výrobních strojů a zařízení a naučí se systematicky a metodicky přistupovat ke konstrukci, projektování a nasazování výrobních strojů a systémů z hlediska jejich bezpečnosti.

Prerekvizity

Znalost stavby výrobních strojů a jejich konstrukčních prvků

Doporučená nebo povinná literatura

BLECHA, P. Výrobní stroje a technické znalectví. Sylabus přednášek pro kurs technického znalectví a likvidace pojistných událostí. VUT Brno - FSI, Brno 2006
EUR-Lex: Přístup k právu Evropské unie [online]. Brusel: Úřad pro publikace, 2016 [cit. 2019-10-28]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu (CS)
MAREK, J. a kol.: Konstrukce CNC obráběcích strojů, ISBN 978-80-254-7980-3
EUR-Lex: Access to European Union law [online]. Brussels: Publications Office, 2016 [cit. 2019-10-28]. Available at: http://eur-lex.europa.eu (EN)
MAREK, J. a kol.: Management rizik v konstrukci výrobních strojů; ISSN 1212-2572

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je účast ve cvičeních a vypracování semestrální práce

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámení se současnými požadavky na bezpečnost výrobních strojů a zařízení, metodikami systémového přístupu identifikace nebezpečí u výrobních strojů, analýzou rizik, jejich posuzování a dokumentací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná. Kontroluje se účast. Neúčast je možno nahradit po dohodě s učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program M2V-N magisterský navazující

  obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program M2V-P magisterský navazující

  obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky managementu rizik u výrobních zařízení
2. Legislativa EU a ČR
3. Požadavky na české výrobce
4. Systémový přístup k bezpečnosti výrobních strojů a zařízení.
5. Metody identifikace nebezpečí a analýza rizik – Checklist, Safety Review,DELPHI
6. Metody identifikace nebezpečí a analýza rizik – FTA, ETA, FMEA, FMECA
7. Metody identifikace nebezpečí a analýza rizik – CCA, HAZOP, HRA
8. Metody identifikace nebezpečí a analýza rizik – What-If, RR, MOSAR, BRD
9. Ergonomické metody a techniky hodnocení strojů
10. Vybrané přístupy hodnocení rizik
11. Požadavky na dokumentaci procesu posuzování rizik
12. Případová studie
13. Návaznost managementu rizik na zabezpečování jakosti

Laboratoře a ateliéry

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky managementu rizik u výrobních zařízení, výklad pojmů
2. Příslušná legislativa EU a ČR, vybrané směrnice EU, zákony ČR a vládní nařízení
3. Současné požadavky na české výrobce, uvádění výrobního zařízení do provozu, prohlášení o shodě, odpovědnost za škodu
4. Třídění bezpečnostních norem, práce s normami, seznámení se s EN 1050, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2.
5. Systémový přístup k bezpečnosti výrobních strojů a zařízení
6. Vybrané metodické přístupy analýzy potenciálních nebezpečí
7. Požadavky na dokumentaci posuzování rizik
8. Případová studie posuzování rizik u výrobního zařízení
9. Zadání semestrální práce - posouzení rizik vybraného výrobního zařízení
10. Vypracovávání zadané práce a její konzultace
11. Vypracovávání zadané práce a její konzultace
12. Vypracovávání zadané práce a její prezentace
13. Kontrola semestrálních prací a udělení zápočtů