Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M2307-02)

FSI-HD4Ak. rok: 2011/2012

Písemná a ústní presentace dílčích zpracovaných výsledků budoucího Diplomového projektu se zaměřením na technologická témata ve specializaci tváření, svařování a porchové úpravy. Ústní presentace je prováděna formou krátkých a výstižných referátů před studijní skupinou za vedení vybraných pedagogů, kteří usměrňují vystoupení a v řízené diskusi upozorňují na chyby, nedostatky v obsahu i formě přednesu.

Výsledky učení předmětu

Studenti závěrečného ročníku magisterského (inženýrského) studia si osvojí schopnost analýzy zadaného problému, písemné a ústní prezentace při obhajobě dosažených výsledků diplomového projektování.

Prerekvizity

Student si osvojil metodiku projektováni v rámci Oborového a Závěrečného projektu. Absolvoval všechny odborné předměty specializace tváření, svařování a povrchové úpravy.

Doporučená nebo povinná literatura

FOREJT, Milan:Oborový projekt 2. Sylabus na serveru www.fme.vutbr.cz. FSI VUT v Brně, 2003 (CS)
FOREJT, Milan: Závěrečný projekt. Sylabus na serveru www.fme.vutbr.cz. FSI VUT v Brně, 2002 (CS)
Ostatní literatura doporučená odborným vedoucím projektu, konzultanty a získaná vlastní provedenou rešerší.
ČSN ISO 690. Bibliografické citace. Praha: Česk normalizační institut, 2011

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné hodnocení aktivity diplomanta a jeho dílčích výsledků projektování vedoucími diplomového projektu. Hodnocení zápočtem je podmíněno dokončením všech částí - 3 bloků diplomového projektu s požadovaným rozsahem.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Ověřit a osvojit si schopnost ústní prezentace a obhajoby dosažených výsledků při projektování a vypracování technické zprávy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběžné hodnocení aktivity diplomanta a jeho dílčích výsledků projektování vedoucími diplomového projektu.
Kontroluje se účast na seminářích, počet aktivních vystoupení studenta a vypracování dílčích kapitol Diplomového projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.blok. Provedení rešerše k problematice zadání a vypracování stručné studie k problematice zadání. Zhodnocení
současného stavu řešení.
2.blok. Návrh vhodné technologie výroby, výběr optimální varianty a vypracování uceleného postupu výroby.
Výběr strojního zařízení a návrh sestavy nástroje.
3.blok. Technické a ekonomické hodnocení navržené technologie a závěry.