prof. RNDr.

Karel Maca

Dr.

FSI, ÚMVI OKP – vedoucí odboru

+420 54114 3344
maca@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Karel Maca, Dr.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1987, RNDr., Přírodovědecká fakulta MU Brno, obor Fyzika pevných látek
 • 1997, Dr., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrsrví
 • 2006, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové vědy a inženýrství
 • 2011, Prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové vědy a inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1987-1990, studijní pobyt, Katedra slévárenství FS VUT v Brně
 • 1990-1992, interní doktorské studium, Katedra slévárenství FS VUT v Brně
 • 1992-2006, vědecký a výzkumný pracovník, Ústav materiálových věd a inženýrství, Odbor keramiky, FSI VUT v Brně
 • 2006-2011, docent, Ústav materiálových věd a inženýrství, Odbor keramiky a polymerů, FSI VUT v Brně
 • 2010-dosud, vedoucí Odboru keramiky a polymerů, ÚMVI FSI VUT v Brně
 • 2011-dosud, profesor, Ústav materiálových věd a inženýrství, Odbor keramiky a polymerů, FSI VUT v Brně
 • 2011-dosud, senior researcher, STI VUT v Brně
 • 2018-dosud, zástupce ředitele ÚMVI FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Základy chemické termodynamiky a kinetiky (BTK), přednášky a cvičení, 1. ročník magisterského studia Materiálového inženýrství, garant předmětu
 • Nekovové materiály (WNE), přednášky a cvičení, 2. ročník bakalářského studia Materiálového inženýrství, garant předmětu
 • Slinování keramických materiálů (9SKE), přednášky doktorského studia Fyzikálního a materiálového inženýrství
 • Vysokoteplotní procesy v anorganických materiálech, přednášky doktorského studia Středoevropského technologického institutu
 • Studium slinování nanočásticových keramických materiálů, školitel-specialista dizertační práce (ing. Petr Dobšák, obhájil v červnu 2010);  Syntéza a analýza kompozitních oxidových keramik v přítomnosti nekonvenčních energetických polí; školitel-specialista dizertační práce (ing. Eva Bartoníčková, obhájila v květnu 2010); Slinování pokročilých keramických materiálů; školitel dizertační práce (ing. Václav Pouchlý, obhájil v listopadu 2012); Příprava keramických materiálů pro pokročilé aplikace; školitel dizertační práce (ing. Martin Kachlík, obhájil v listopadu 2015); Využití experimentálních a teoretických přístupů ke slinování pro získání optimální mikrostruktury a vlastností pokročilých keramických materiálů; školitel dizertační práce (ing. Tomáš Spusta, obhájil v červnu 2020),  Optimalizace mikrostruktury pokročilých keramických materiálů využitím konvenčních a nekonvenčních slinovacích metod; školitel dizertační práce (ing. Vladimír Prajzler); Pokročilé keramické materiály a kompozity s kombinací funkčních vlastností; školitel dizertační práce (ing. Ilya Sokolov)
 • Vedení bakalářských a diplomových prací v oblasti pokročilých keramických materiálů

Vědeckovýzkumná činnost

 • Vysokoteplotní procesy v pokročilých keramických materiálech
 • Vysokoteplotní interakce roztavených slitin s keramickými materiály
 • Technologie nanokeramických materiálů
 • Příprava a vlastnosti funkčních (elektrických, megnetických, optických, ...) keramických materiálů 
 • 80 publikací podle ISI Web of Knowledge, h-index 21

Akademické stáže v zahraničí

 • 1993 Birmingham University, UK (2 týdny)
 • 1994 Rolls&Royce, Bristol, UK (2 týdny)
 • 1995 Rolls&Royce, Bristol, UK (2 týdny)
 • 1995 Birmingham University, UK (1 týden)
 • 1995 Školení NATO, Sesimbra, Portugalsko (2 týdny)
 • 2007 Stockholm University, Švédsko (1 týden)
 • 2010 University of Novi Sad, Srbsko (1 týden)
 • 2011 IMSNCSR “Demokritos”, Atény, Řecko (1 týden)
 • 2012 Stockholm University, Švédsko (1 týden)

Univerzitní aktivity

 • 2011 - dosud, člen Akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2014 - dosud, člen Vědecké rady FSI VUT v Brně
 • 2018 - 2020, místopředseda oborové rady doktorského studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství na FSI VUT 
 • 2020 - dosud, místopředseda oborové rady doktorského studijního programu Materiálové inženýrství na FSI VUT

Mimouniverzitní aktivity

 • člen Editorial Board of Journal of Processing and Application of Ceramics
 • člen Editorial Board of Science of Sintering journal
 • člen International Advisory Board of the Institute of Inorganic Chemistry of the Slovak Academy of Sciences 
 • čestný člen European Ceramic Society
 • člen Management Committee of COST 539 ACTION
 • člen Management Committee of RP DEMATEN, 7thFP  project No. 204953
 • člen Management Committee of COST MP0904 ACTION
 • člen Management Committee of BioScaffolds, 7thFP  project  No. 604036  

Ocenění vědeckou komunitou

 • čestný člen European Ceramic Society od roku 2019
 • 4 vyzvané přednášky na mezinárodních konferencích
 • TOP 10 Excelence VUT 2007 a 2009 v publikační aktivitě

Projekty

 • Maca K. a kol.: Příprava elektrokeramiky z nanoprášků, projekt MŠMT OC 102 (AkceCOST 539), 2006-9
 • Maca K. a kol.: Reinforcement of research potential of the Department of Materials Engineering in the field of processing and characterization of nanostructured materials (RP DEMATEN), projekt 7. RP EU č. 204953, 2008 - 2011
 • Maca K. a kol.: Příprava elektrokeramiky z nanoprášků - II, projekt MŠMT OC 09015 (AkceCOST 539), 2009
 • Maca K. a kol.: Příprava a vlastnosti feroik a multiferoik, projekt MŠMT LD 11035 (Akce COST MP0904), 2011-13
 • Maca K. a kol.: Natural inorganic polymers and smart functionalized micro-units applied in customized rapid prototyping of bioactive scaffolds (Bio-Scaffolds), projekt 7. RP EU č. 604036, 2013 - 2016
 • Maca K. a kol.: Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej platformy pre zvyšovanie cezhraničnej konkurencieschopnosti v oblasti využitia plazmových aplikácii pre sklo - keramické technológie, co-operation project between Slovak and Czech Republic Z 2241032004301, 2014
 • Maca K. a kol.: Využití teoretických a experimentálních přístupů ke slinování pro získání optimální mikrostruktury a vlastností pokročilých keramických materiálů, Grantová agentura ČR, č. 15-06390S, 2015-2017
 • Maca K. a kol.: Fyzikální aktivace povrchu keramických částic jako nástroj pro zlepšení vlastností jemnozrnné pokročilé keramiky, Grantová agentura ČR, č. 17-05620S, 2017-2019
 • Maca K. a kol.: Vývoj funkčních keramických a sklokeramických materiálů ve spolupráci s Centrem excelence FunGlass, projekt programu Inter-Excelence MŠMT, č. LT13018, 2018-22
 • Maca K. a kol.: Řízení mikrostruktury a vlastností bezolovnatých piezokeramických materiálů pomocí pokročilých technologií jejich přípravy, Grantová agentura ČR, č. 18-20498S
 • Maca K. a kol.: Zlepšení mikrostruktury a funkčních vlastností transparentních keramik pomocí distribuce dopantů - kombinovaný experimentální a teoretický přístup, Grantová agentura ČR, č. 20-14237S

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

985

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1093

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • člen - American Ceramic Society
 • člen - European Ceramic Society
 • člen - Silkátová společnost ČR