prof. RNDr.

Josef Šlapal

CSc.

FSI, ÚM – ředitel ústavu

+420 54114 2729
slapal@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1971-74 studium na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Brně, obor měřící a automatizační technika
 • 1975-80 studium odborné matematiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně
 • 1981 rigorózní zkouška z funkcionální analýzy na PřF MU v Brně - titul RNDr.
 • 1989-92 postgraduální studium na Masarykově Univerzitě v Brně, titul CSc. v algebře a teorii čísel
 • 1994 habilitace v oboru matematika na Masarykově Universitě v Brně
 • 2000 jmenování profesorem pro obor aplikovaná matematika na VUT v Brně

Přehled zaměstnání

 • 1981-86 asistent a odborný asistent na katedře matematiky Vysoké školy báňské v Ostravě
 • 1986-90 odborný pracovník na katedře matematiky Strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně
 • 1990-94 odborný asistent na katedře matematiky Strojní fakulty Vysokého učenítechnického v Brně
 • 1994-00 docent na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně
 • 2000- profesor na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně
 • 2003- ředitel Ústavu matematiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Obor Matematické inženýrství na FSI: výuka v předmětech obecná algebra, metody diskrétní matematiky, matematická logika, matematické struktury
 • Magisterské studium na FIT: přednáška matematické struktury v informatice
 • Doktorské studium na FIT: výuka v kurzech kategorií, moderní matematické metody v informatice
 • Každoroční přednášky z oblasti univerzální algebry, teorie kategoriií a topologie v rámci programu Erasmus pro postgraduální studenty na zahraničních univerzitách (Universität Potsdam, Technische Universität Wien, LAquila University)
 • Školitel doktorandů v oboru Matematické inženýrství - dosud vyškoleni 4 doktorandi
 • Garant (za VUT) mezinárodního studijního programu Double Diploma s názvem"Mathematical Modelling in Engineering" organizovaného ve spolupráci s Univerzitou v L'Aquile v Itálii
 • Garant studijního programu Matematické inženýrství na FSI VUT (bakalářský i magisterský stupeň)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Obecná algebra - kartézská uzavřenost kategorií relačních a algebraických struktur
 • Kategoriální topologie - uzávěrové prostory a konvergenční struktury na kategoriích
 • Digitální topologie - strukturace digitální roviny pomocí uzávěrových operátorů
 • Výzkum prováděn s podporou zahraničních grantů, grantů GA ČR a v rámci výzkumných záměrů MŠMT
 • Výsledky publikovány převážně v zahraničních časopisech a prezentovány na mezinárodních vědeckých konferencích
 • H-index 11

Akademické stáže v zahraničí

 • 1995-96 šest měsíců na Freie Universität Berlin
 • 1999 jeden měsíc na Freie Universität Berlin
 • 2001 čtyři měsíce na na University of Pittsburgh
 • 2003 šest měsíců na L'Aquila University
 • 2003-04 dva měsíční pobyty na University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok
 • 2008-11 dva měsíční pobyty na Chiang Mai University v Thajsku
 • 2009 měsíční pobyt na University of Stellenbosch v Jihoafrické republice

Univerzitní aktivity

 • 1990-96 člen akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2003- člen oborových rad doktorského studia na FSI a FIT
 • 2007- člen oborové rady doktorského studia na PřF UP Olomouc
 • 2008 - člen Vědecké rady FIT VUT v Brně
 • 2008 - 12 člen Vědecké rady FP VUT v Brně
 • 2009 - člen Vědecké rady PřF UP v Olomouci

Mimouniverzitní aktivity

 • Člen (a v r. 2008-11 předseda) Mezinárodního výboru pro pořádání konferencí Summer Conferences on Topology and Applications.
 • Předseda organizačního výboru "24th Summer Conference on Topology and its Applications", Brno, July 14-17, 2009.
 • Předseda organizačního výboru "16th International Workshop on Combinatorial Image Analysis (IWCIA)", Brno, May 28-30, 2014.
 • Člen organizačních výborů konferencí IWCIA.
 • Zakladatel a vedoucí redaktor vědeckého časopisu Mathematics for Applications

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1995 grant od Německé akademie věd
 • 1999 stipendium od DAAD (Německo)
 • 2001 získána cena Dr. Jiri Nehnevajsa Memorial Award (USA)
 • 2003 uděleno stipendium Outreach Fellowship od NATO (Itálie)
 • 2009 NRF-ASCR Fellowship (South Africa)
 • 1995- zvané přednášky na zahraničních univerzitách (Potsdam, Berlin, Darmstadt, Pittsburgh, New York, Slippery Rock, L'Aquila, Bangkok, Cape Town, Stellenbosch, Auckland, atd.)

Projekty

 • GAČR 201/95/0468 Obecné algebraické a topologické systémy
 • PG98006 (MŠMT) Roziřování výsledků vědy
 • GAČR 201/00/1466 Spojité a množinově-teoretické metody v topologických a algebraických strukturách
 • GAČR 201/03/0933 Množinově teoretické a kategoriální metody v topologických a algebraických strukturách
 • GAČR 402/07/1300 Modelování parametrů CSR jako faktor konkurenceschopnosti firem
 • MSM 260000013 Automatizace technologií a výrobních procesů
 • MSM 0021630518 Simulační modelování mechatronických soustav
 • Erasmus IP Project "Mathematical Modelling in Life and Social Sciences"
 • AV ČR - NRF (South Africa) Mobility Grant "Compactness and connectedness in categorical topology"
 • OPVK 2.3 A-Math-Net: Transfer zalostí v aplikované matematice 

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

142

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

118

Citace ostatní (bez autocitací)

81