prof. Ing.

Jiří Burša

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OBTNML – vedoucí odboru

+420 54114 2868
bursa@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1978, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Přístrojová, regulační a automatizační technika
 • 1999, PhD., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2006, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
 • 2012, Prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 1978-1984, výzkumný pracovník, Výzkumný ústav zdravotnické techniky Chirana v Brně.
 • 1984-1990, samostatný výzkumný pracovník, Výzkumný ústav energetických zařízení Brno.
 • 1990-2006, odborný asistent, Ústav mechaniky těles FSI VUT v Brně, .
 • 2006-2012, docent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně.
 • 2012-dosud, profesor, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně.

Pedagogická činnost

 • Pružnost a pevnost (I + II) - přednášky v češtině a angličtině
 • Biomechanika III - přednášky a cvičení v češtině a angličtině
 • Konstitutivní vztahy materiálu - přednášky a cvičení
 • Zavedení a výuka předmětu Mechanika biologických tkání v doktorandském studiu
 • Zavedení předmětu Konstitutivní vztahy materiálu v inženýrském studiu
 • Zavedení předmětu Biomechanika III v inženýrském studiu
 • Vedení více než 45 diplomových prací a 6 úspěšně obhájených disertačních prací
 • Přednášky v kurzech celoživotního vzdělávání a univerzitě třetího věku
 • Spoluautor dvou skript a čtyř studijních opor, autor překladu dvou z nich do angličtiny

Vědeckovýzkumná činnost

 • Problémy neizotropního, viskoelastického a hyperelastického chování gradientních materiálů technických i biologických, mezní stavy součástí z těchto materiálů.
 • Deformačně-napěťová analýza živých tkání a implantátů, deformačně-napěťová analýza součástí z netradičních konstrukčních materiálů (plasty, elastomery, vláknové kompozity).
 • Diplomová práce Šíření tlakové vlny v poddajném potrubí-aortě
 • Disertační práce Analýza napjatosti a deformace ve stěně tepny
 • Habilitační práce Výpočtové modelování problémů mechaniky těles z kompozitních materiálů umožňujících velké deformace
 • Publikace více než 150 vědeckých článků, z toho cca 40 v časopisech, z nich 18 s významným IF

Akademické stáže v zahraničí

 • 2008 - přednášky o konstitutivních vztazích materiálů na University of Applied Sciences Regensburg v rámci Regensburg International Week.
 • 2009, 2010, 2011 přednášky na „Summerschool on Teamwork in Biomedical Engineering“ v Dublinu v rámci projektu ESEM.
 • 2011 - přednášky Úvod do biomechaniky a Konstitutivní vztahy materiálů na University of Applied Sciences Regensburg v rámci projektu Erasmus
 • 2012 - přednášky Biomechanika svalově kosterní a srdečně cévní soustavy a Mechanické vlastnosti biomateriálů na University of Malta v rámci projektu Erasmus

Univerzitní aktivity

 • 2001-2005 člen Rady Vysokého učení technického v Brně pro biomedicínské inženýrství a bioniku
 • 2003-2008, člen náhradové komise FSI VUT v Brně
 • 2006-2008, člen AS FSI VUT v Brně
 • 2006-dosud, člen oborové rady doktorského studia oboru Inženýrská mechanika, od r. 2010 její předseda
 • 2013-2014, proděkan pro tvůrčí činnost a  doktorské studium
 • 2014 - 2017 člen AS VUT v Brně
 • 2017 - dosud, člen Rady pro vnitřní hodnocení VUT v Brně a místopředseda komise k oblasti tvůrčí činnosti

Mimouniverzitní aktivity

 • 2006, předseda výboru mezinárodní konference Human Biomechanics 2006.
 • 2008-2014, člen výboru (Board of Directors) ESEM (European Society for Engineering and Medicine).
 • 2008-2009, člen komise GAČR pro technické vědy a podkomise č. 106.
 • 2009-2013, 2017-2019, člen panelu GAČR č. 108 Materiálové vědy a inženýrství, 2018-2019 jeho místopředseda.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2017 - stříbrná medaile VUT

Projekty

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

212

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

185

Citace ostatní (bez autocitací)

160