Organizační struktura

Správní rada VUT

Kompetence

Správní rada vydává předchozí písemný souhlas k právním jednáním, kterými VUT hodlá nabýt vlastnické právo k nemovitým věcem, k právním jednáním, kterými VUT hodlá nabýt nebo převést vlastnické právo k movitým věcem, jejichž cena je vyšší než pětisetnásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního předpisu za hmotný majetek, k právním jednáním, kterými VUT hodlá zřídit věcné břemeno nebo jiné věcné právo nebo předkupní právo, k právním jednáním, kterými VUT hodlá jinou právnickou osobu ustavit, zrušit anebo přeměnit, a ke vkladům s peněžitým nebo nepeněžitým předmětem do těchto a jiných právnických osob. 
Správní rada dále schvaluje strategický záměr VUT, rozpočet VUT a střednědobý výhled VUT, projednává výroční zprávy VUT a zprávu o vnitřním hodnocení kvality. Vyjadřuje se rovněž k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor.

Dále dává podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti VUT a vykonává další činnosti podle zákona o vysokých školách v platném znění.

Kontaktní údaje

Správní rada VUT
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel