Detail projektu

Studium vlivu čistírenských technologií na eliminaci škodlivin z vodního ekosystému

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

V odpadních vodách, v kalech z ČOV, v povrchových vodách, v sedimentu a vodní biotě bude posuzováno znečištění vybranými organickými polutanty. Odpadní vody budou odebírány na ČOV s různými technologiemi a různým počtem ekvivalentních obyvatel (EO). S využitím analýzy nákladů a užitků bude posouzena ekonomická efektivnost použité technologie s ohledem na provozní náročnost, odstranění škodlivin a distribuci polutantů přes plankton až do ryb. Hodnocen bude i celospolečenský přínos, tj. stav vodních toků a vliv na zdraví obyvatel.

Označení

FAST/FCH-J-14-2422

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P. A pilot scale comparison of advanced oxidation processes for estrogenic hormone removal from municipal wastewater effluent. Water Science and Technology, 2014, vol. 70, no. 1, p. 70-75. ISSN: 0273-1223.
Detail

TURKOVÁ, J.; CHALOUPKOVÁ, P.; ÚTERSKÝ, M.; KORYTÁROVÁ, J.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Způsob ekonomického posouzení použité technologie u ČOV Mikulov. In Oceňovanie a riadenie stavebných projektov. 1. Brusel, Belgie: Euro Scientia vzw, 2014. s. 226-232. ISBN: 978-90-822990-1-4.
Detail

ÚTERSKÝ, M.; PÍŠŤKOVÁ, V.; TURKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M.; KORYTÁROVÁ, J. Technologie ČOV Mikulov a možnosti odbourávání mikropolutantů. Vodní hospodářství, 2015, roč. 65, č. 6, s. 4-8. ISSN: 1211-0760.
Detail

ÚTERSKÝ, M.; HLAVÍNEK, P.; PÍŠŤKOVÁ, V.; VÁVROVÁ, M.; TURKOVÁ, J.; KORYTÁROVÁ, J. Degradation of micropollutants at WWTP Mikulov. In JUNIORSTAV 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. p. 260-268. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

PÍŠŤKOVÁ, V.; ÚTERSKÝ, M.; TURKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M.; KORYTÁROVÁ, J. Studium vlivu čistírenských technologií na eliminaci škodlivin z vodního ekosystému. In Odpadové vody 2014. 1. Bratislava: NOI Bratislava, 2014. s. 108-113. ISBN: 978-80-970896-7-2.
Detail