Detail projektu

Optimalizace navrhování progresívních betonových konstrukcí

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2007

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2005-01-01 - 2007-12-31)

O projektu

Vlastní návrh konstrukce zohledňující požadavky na snížení rizika vzniku poruch konstrukce je výchozím krokem pro zajištění požadavků trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví. Návrh nosné konstrukce objektu je rozsáhlý soubor architektonickoinženýrský ch činností, které spolu bezprostředně souvisí, ovlivňují se navzájem a ve výsledku určují kvalitu realizovaného objektu. Tendence při navrhování betonových konstrukcí se soustředí na racionalizaci a optimalizaci návrhu zejména s ohledem nasnížení ceny p ři zachování užitných parametrů. Moderní návrh stavební konstrukce - v rámci navrhovaného projektu - je prováděn tak, aby konstrukce byla navržena z materiálů, jejichž vlastnosti jsou v konstrukci plně využity a aby konstrukce splňovalapodmínky únosnosti a použitelnosti při minimalizaci ceny (a také ekologických dopadů v rámci jejího životního cyklu). Projekt vychází ze soudobých trendů: Integrovaný návrh konstrukce; použití optimalizačních metod

Klíčová slova
betonové konstrukce,navrhování,optimalizace,deterministický a stochastický přístup,MKP

Klíčová slova anglicky
concrete structures,design,optimization,determinististic and stochastic acces,FEM

Označení

GA103/05/0292

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav matematiky
- spolupříjemce (01.01.2005 - 31.12.2007)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2005 - 31.12.2007)

Výsledky

BUREŠ, J.; HORÁK, V. Sledování posunů a deformací podzemních prostor Templářských sklepů v Čejkovicích. In 33. konference Zakládání staveb, 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005. s. 317-322. ISBN: 80-7204-413-3.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Deterministická a pravděpodobnostní optimalizace návrhu železobetonového průřezu. In Sborník odborných příspěvků z konference Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Brno: Česká stavební společnost WTA CZ, 2005. s. 421-426. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

VALA, J. On the optimization of microstructurally motivated calculations in engineering mechanics. In 4. matematický workshop - sborník příspěvků. Brno: FAST VUT Brno, 2005. p. 111 (112+CD-ROM p.)ISBN: 80-214-2998-4.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; JELÍNEK, P.; SLAVÍČEK, K. Yager-type Fuzzy Reliability with Weibull Distribution. In 4th International Conference APLIMAT 2005 (plenary lectures). Bratislava, Slovensko: STU Bratislava, 2005. p. 165-176. ISBN: 80-969264-2-X.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovanýnávrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu. In Sborník z 27. konference České stavební konference, 7. konference WTA CZ "Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 399-405. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Vyztužování zděných konstrukcí nekovovou výztuží. In Sborník z 27. konference České stavební konference, 7. konference WTA CZ "Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 454-461. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

VAŇURA, T.; ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; DIBELKA, V. External non-prestressed strengthening of concrete panels with FRP sheets and strips. In Procceding of the 4th International Conference Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovakia: University of Žilina, 2005. p. 443-448. ISBN: 80-8070-462-7.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Masonry structures with non-prestressed additional reinforcement. In Procceding of the 4th International Conference Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovakia: University of Žilina, 2005. p. 372-377. ISBN: 80-8070-462-7.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of design of croos-section in concrete structures. In Procceding of the 4th International Conference Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovakia: University of Žilina, 2005. p. 325-330. ISBN: 80-8070-462-7.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimization of reinforced concrete cross-section subjected to spatial load. In Proceedings of the second international conference Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means 2005. Pardubice: University of Pardubice, Czech Republic, 2005. p. 280-287. ISBN: 80-7194-769-5.
Detail

DALÍK, J. Approximation of rain intensity by means of data from cylindrical ombrograph. In 1. Veveří 95, Brno: Ústav matematiky Fakulty stavební VUT v Brně, 2005. ISBN: 80-214-2998-4.
Detail

KLAPKA, J.; ŠEVČÍK, V. Vícekriteriální výběr projektů. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Kvantitativní metody a modely v ekonomii. Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference 13.9-14.9.2006. Brno: MU-ESF, 2006. s. 55-60. ISBN: 80-210-4083-1.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Numerical reconstruction of a circle from its photographical image at subpixel precision. In Sborník 5. Matematický workshop. Brno: FAST VUT, 2006. p. 113-114. ISBN: 80-214-3282-9.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Class of Fuzzy Numbers for Fuzzy Probability Modeling. In 5th International Conference APLIMAT 2006. Bratislava: STU Bratislava, 2006. p. 165-179. ISBN: 80-967305-7-6.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; SADOVSKÝ, Z.; JURÁK, P. Pearson Quasinorm for Probability Distribution Goodness of Fit. In 5th International Conference APLIMAT 2006. Bratislava 2006. Bratislava: STU Bratislava, 2006. p. 545-551. ISBN: 80-967305-7-6.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Fuzzy stochastické modely. In Sborník přednášek 9. konference Inteligentní systémy pro praxi. Lázně Bohdaneč: AD&M Ostrava, 2006. s. 35-45. ISBN: 80-239-6535-2.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; JURÁK, P.; ŠÁCHA, J. Kvazinormy pro odhady diskrétních rozdělení pravděpodobnosti. In Sborník přednášek 8. národní konference Statistické dny v Brně. Brno: Česká statistická společnost, 2006. s. 49-61. ISBN: 80-214-3214-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Aspekty návrhu kompozitních konstrukcí. In IX. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. s. 199-202. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; FILIP, M.; VÍTEK, J. Navrhování moderních a trvanlivých betonových konstrukcí s nekovovou výztuží. In IX. Konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. s. 209-213. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Automatizovaný návrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu. In Sbornůík příspěvků 12. Betonářské dny 2005. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 346-351. ISBN: 80-903502-2-4.
Detail

MAROŠ, B.; TRÁVNÍČEK, T. Nedodržení předpokladu normality v regulačních diagramech. In Sborník 4. Matematický workshop. FAST VUT v Brně Veveří 95 Brno 602 00: FAST VUT, 2005. s. 77 ( s.)ISBN: 80-214-2998-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Některé otázky a přístupy k navrhování betonových konstrukcí. In Statika 2005, Sborník ze semináře. Praha: SCIA CZ, s.r.o., 2005. s. 49-55. ISBN: 80-239-5018-5.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Úvod do problematiky zesilování konstrukcí Grant GAČR 103/02/0749. In Sborník příspěvků ze senimáře Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 5-11. ISBN: 80-903501-6-X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Navrhování a konstrukce soudržných externích FRP systémů předpjatých i nepředpjatých. In Sborník příspěvků ze senimáře Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 25-32. ISBN: 80-903501-6-X.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Současný stav navrhování při zesilování zděných konstrukcí pomocí nenapjaté výztuže vkládané do drážek. In Sborník příspěvků ze semináře Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 56-65. ISBN: 80-903501-6-X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Additional external strengthening of concrete structures with CFRP reinforcement. In Structural concrete and time, Proceedings of the fib Symposium 28-30.09.2005 - La Plata, Argentina. La Plata, Argentina: Angel A. Di Maio, La Plata, 2005. p. 881-888. ISBN: 987-21660-1-3.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; SADOVSKÝ, Z.; ŠÁCHA, J. Pitmanův - Hellingerův test dobré shody. In Sborník konference Aplimat 2005. Bratislava: STU Bratislava, 2005. s. 471-477. ISBN: 80-969264-2-X.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; JURÁK, P. Estimate of Discrete Probability Distribution by Means of Pearson Quasi-norm. In 11th International Conference on Soft Computing. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2005. p. 202-206. ISBN: 80-214-2961-5.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; SADOVSKÝ, Z. Statistická analýza dat - odhady rozdělení pravděpodobnosti. In Celostátní seminář Analýza dat 2005/II. Lázně Bohdaneč: TriloByte Pardubice, 2005. s. 53-74. ISBN: 80-239-6552-2.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; SADOVSKÝ, Z. Fitování diskrétních rozdělení pravděpodobnosti. In Sborník Analýza dat 2005/II. Lázně Bohdaneč: TriloByte Pardubice, 2005. s. 43-52. ISBN: 80-239-6552-2.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Stochastické modelování spolehlivosti. In Sborník Analýza dat 2005/II. Lázně Bohdaneč: TriloByte Pardubice, 2005. s. 75-98. ISBN: 80-239-6552-2.
Detail

PLŠEK, J. Optimalizace výztuže ŽB průřezu namáhaného normálovou silou a ohybovými momenty. In Juniorstav 2005. 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2005. s. 75-80. ISBN: 80-214-2827-9.
Detail

BRKL, L. Digitální formy katastrálních map na styku souřadnicových systémů Stabilního katastru. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 35-40. ISBN: 80-214-3114-8.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásah ČSN EN 1992-1-1. In Sborník příspěvků "13. Betonářské dny 2006". Praha: ČSB Servis, s.r.o, 2006. s. 256-261. ISBN: 80-903807-2-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M. Additional strengthening of masonry vaults with non-prestressed additional reinforcement. In Structural Faults and Repair - 2006. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2006. p. 149-149. ISBN: 0-947644-59-8.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; FILIP, M. Masonry structures with an additional reinforcement. In Proceedings of the 10th International Conference on Inspection Appraisal Repairs & Maintenance of Structures. Hong Kong: CI-PREMIER PTE LTD, 2006. p. 371-378. ISBN: 978-9-8105-5562-7.
Detail

OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Parametrická studie statické spolehlivosti panelových objektů soustavy P1.11. In Betonárské Dni 2006 - Zborník prednášok. 2006. Bratislava: STU Bratislava, Stavebná fakulta, 2006. s. 385-390. ISBN: 80-227-2500-5.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Trendy a postupy při navrhování betonových konstrukcí - filozofie navrhování. In Betonárske dni 2006 Zborník prednášok. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 2006. s. 428-434. ISBN: 80-227-2500-5.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. Optimisation of concrete structures. In CCC 2006 Proceedings. 2006. Prague: Czech Concrete Society and CBS Servis, s.r.o., 2006. p. 412-417. ISBN: 80-903502-8-3.
Detail

POPELA, P.; SKLENÁŘ, J. Selected Deterministic Reformulations of Stochastic Programs. In Proceedings of the 12th International Conference MENDEL 2006. Brno: Kuncik/BUT, 2006. p. 185-190. ISBN: 80-214-3195-4.
Detail

POPELA, P.; SKLENÁŘ, J. Generation of prototype dynamic programming solutions. In Proceedings of the 12th International Conference MENDEL 2006. Brno: Kuncik/BUT, 2006. p. 157-162. ISBN: 80-214-3195-4.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. Stochastic programming, applications in civil engineering. In 19th International Symposium on Mathematical Programming - Abstracts. 2006. Rio de Janeiro, Brazil: COPPE/UFRJ, 2006. p. 83-83. ISBN: 85-285-0106-X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizační úlohy v inženýrských úlohách - výzvy a požadavky. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 107-116. ISBN: 80-214-3251-9.
Detail

VAŇURA, T.; ŠTĚPÁNEK, P. Target reliability - Problem of safety of structures. In AED 2006 - sborník příspěvků. 2006. Praha: AED - ČVUT, 2006. p. 185-190.
Detail

POPELA, P.; SKLENÁŘ, J. Application of General Dynamic Programming Engine. In Proceedings of 11th International Confeence on Soft Computing MENDEL 2005. BUT. Brno: BUT FME, 2005. p. 190-195. ISBN: 80-214-2961-5.
Detail

POPELA, P.; VITÁSEK, V.; SKLENÁŘ, J. The L-shaped Algorith in Matlab. In Proceedings of 11th International Confeence on Soft Computing MENDEL 2005. BUT. Brno: BUT FME, 2005. p. 217-222. ISBN: 80-214-2961-5.
Detail

POPELA, P. Vybrané optimalizační metody ve statistice. In Sborník prednášek 8. národní konference Statistické dny v Brne. Ceská statistická spolecnost. Brno: Ceská statistická spolecnost, 2006. s. 62-63. ISBN: 80-214-3214-4.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. RBSO optimalizace ŽB průřezu. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006. 2006. Brno: CERM, 2006. s. 135-144. ISBN: 80-214-3251-9.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. Optimisation of concrete structures. In Concrete Structures of Traffic Network. 2006. Praha: Edit Centre of CTU in Prague, 2006. p. 412-417. ISBN: 80-903502-8-3.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. RBSO optimalizace železobetonového průřezu. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006. 2006. Brno: Vsoké učení technické v Brně, 2006. s. 135-144. ISBN: 80-214-3251-9.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P. STRENGTHENING OF MASONY VAULTS AND INTERACTION OF VAULTS WITH OVERBURDEN. In Proceedings of the international Symposium SHH07 - Studies on historical heritage. 2007. Istanbul - Turecko: Maya Basin Yayin, 2007. p. 585-590. ISBN: 978-975-461-433-6.
Detail

ROUPEC, J.; POPELA, P. Scenario Generation And Analysis by Heuristic Algorithms. In Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2007. Newswood Limited, International Association of Engineers, 2007. p. 931-935. ISBN: 978-988-98671-6-4.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; JURÁK, P.; NERADOVÁ, V. Divergence a kvazinormy diskrétních rozdělení pravděpodobnosti. In 6th International Conference APLIMAT 2007 (Part I). Bratislava: STU Bratislava, 2007. s. 387-395. ISBN: 978-80-969562-5-8.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Fuzzy Probability with Triangular Norm System. In 6th International Conference APLIMAT 2007 (Part II). Bratislava: STU Bratislava, 2007. p. 403-416. ISBN: 978-80-969562-4-1.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Odhady a testy rozdělení pravděpodobnosti. In Analýza dat 2007/I - Statistické metody pro praxi. Pardubice: TriloByte s.r.o., 2007. s. 39-52. ISBN: 978-80-254-1321-0.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; SADOVSKÝ, Z.; ADAMČÍK, J. Testování a fitování rozdělení pravděpodobnosti. In Analýza dat 2007/I - Statistické metody pro praxi. Pardubice: TriloByte s.r.o., 2007. s. 53-68. ISBN: 978-80-254-1321-0.
Detail

ŠÁCHA, J.; KARPÍŠEK, Z. Kvazinormy pro odhady diskrétních rozdělení pravděpodobnosti. In Moderní matematické metody v inženýrství - 3mi 2007. Ostrava: JČMF, KMDG VŠB-TU, 2007. s. 276-280. ISBN: 978-80-248-1649-4.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; ŠÁCHA, J.; JURÁK, P. Discrete Probability Distribution Estimation by Means of Quasi-norms. In Stoptima - Mozaic 2007. Brno: VUT Brno, 2007. p. 65-74. ISBN: 978-80-214-3474-5.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Markovovy řetězce a jejich aplikace v jakosti. In Analýza dat 2007/II - Statistické metody pro technologii a výzkum. Pardubice: TriloByte s.r.o., 2007. s. 29-40. ISBN: 978-80-254-1322-7.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D. Strengthening of Masonry Structures: Application of Non-prestressed Reinforcement. In Precast Concrete: Towards Lean Construction. Bracknell: IHS BRE Press, 2008. p. 87-96. ISBN: 978-1-84806-038-8.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. STRENGTHENING OF MASONRY VAULTED STRUCTURES. In AMCM´2008 - Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures. LODZ, POLSKO: FCE, TU LODZ, 2008. p. 365-366. ISBN: 978-83-7283-263-4.
Detail

VALA, J. On a special integro-differential problem occurring in diffusional phase transformation. In 6. matematický workshop. Brno: FAST VUT v Brně, 2007. p. 1-7. ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

PLŠEK, J. Optimalizace: cesta ke zkvalitnění návrhu betonových konstrukcí. In 14. Betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, 2007. s. 248-253. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

ŽAMPACHOVÁ, E.; POPELA, P. The selected PDE constrained stochastic programming problem. In Proceedings of the Risk, Quality and Reliability Conference 2007 (RQR 2007). Ostrava: 2007. p. 233-237. ISBN: 978-80-248-1575-6.
Detail

ŽAMPACHOVÁ, E. Užití matematického programování k aproximaci úloh spojité stochastické optimalizace. In Sborník z 16.semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 334-338. ISBN: 978-80-248-1649-4.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásad ČSN EN 1992-1-1. In ZBORNÍK príspevkov z VIII. VEDECKEJ KONFERENCIE STAVEBVEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERSITY V KOŠICIACH. Košice: 2007. s. 93-98. ISBN: 978-80-8073-790-0.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimised design of the spun concrete poles in accordance with ČSN EN 1992-1-1. In Ecology and new building materials and products. Brno: 2007. p. 341-344. ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie. In Konference s mezinárodní účastí 14. Betonářské dny 2007. Praha: ČBS, 2007. s. 421-426. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Možnosti stochastického programování ve vztahu k optimalizovanému návrhu betonových konstrukcí. In Sborník příspěvků 14. betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 254-261. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; JURÁK, P.; ŠÁCHA, J. Divergences for Discrete Probability Distribution Estimations. In Proceedings of Summer School DATASTAT 2006. Brno: Masaryk University Brno, 2007. p. 109-120. ISBN: 978-80-210-4493-7.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; JURÁK, P.; SADOVSKÝ, Z. Quasi-norms for Discrete Probability Distribution Estimation. In 5th International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments. Kunovice: Evropský polytechnický institut Kunovice, 2007. p. 113-120. ISBN: 80-7314-108-6.
Detail

KARPÍŠEK, Z. JK - algoritmus pro výpočet spolehlivosti systému. In Sborník 9. konference Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD&M, 2007. s. 23-24. ISBN: 978-80-239-8245-9.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizace železobetonového průřezu se zahrnutím spolehlivost. In Request 08 Sborník konference CQR. 2008. Brno: VUT Brno - FSI - Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, 2008. s. 171-180. ISBN: 978-80-214-3774-6.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of concrete structures. In Life cycle assessment, optimisation, behaviour and properties of concrete and concrete structures. 2008. Brno: CERM, 2008. s. 230-237. ISBN: 978-80-214-3773-9.
Detail

KLAPKA, J. Počátky výzkumu matematických strojů na našem území. In Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 1. VUT v Brně, Česká společnost pro kybernetiku a informatiku: VUT v Brně, Ústav automatizace a Informatiky, 2005. s. 65-69. ISBN: 80-214-3058-3.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P. Deterministic and Reliability Based Structural Optimization of Concretece Cross-Section. Journal of Advanced Concrete Techlology, 2007, vol. 5, no. 1, p. 63-74. ISSN: 1346-8014.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of reinforced concrete cross-section. Engenharia Estudo e Pesquisa, 2007, vol. 2007, no. 1, p. 24-36. ISSN: 1415-3025.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Nové trendy navrhování trvanlivých betonových konstrukcí (návrh nové konstrukce i sanace stávajících). Sanace betonových konstrukcí, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 146-149. ISSN: 1211-3700.
Detail

DALÍK, J. Optimal-order Quadratic Interpolation in Vertices of Unstructured Triangulations. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2008, vol. 2008 (53), no. 6, p. 547-560. ISSN: 0862-7940.
Detail

KARPÍŠEK, Z. Fuzzy Modeling of Probability Distribution. PDMU-2009 (International Conference Problems of Decision Making under Uncertainties). Kijev: Státní univerzita Kijev, 2009. p. 29-30.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KRÁTKÝ, J.; VAŠKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, J.; KOHOUTKOVÁ, A. Navrhování betonových konstrukcí- 1. Prvky z prostého a železového betonu. 1. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2006. 316 s. ISBN: 80-903807-1-9.
Detail

HELA, R.; KLABLENA, P.; KRÁTKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Betonové průmyslové podlahy. Betonové stavitelství. Betonové stavitelství. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2006. 152 s. ISBN: 80-86769-73-9.
Detail

NEHNĚVSKÝ, J.; KARPÍŠEK, Z.; VÚJE Česká republika s.r.o.: Diagnostický monitorovací systém pro včasnou výstrahu obsluze, zvláště v průmyslových provozech. 298493, patent. Praha (2007)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.: klenba statika; model zesílené cihlené klenby. FAST VUT. (funkční vzorek)
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: ovinutá optim výzt; optimalizovaný návrh železobetonového průřezu dle ČSN 731201-86. FAST VUT, PREFA KOMPOZITY Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: optim rámy ČSN; optimalizovaný návrh průřezu dle EC2. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: optim rámy ČSN; metodika pro optimalizovaný návrh rámové konstrukce dle EC2. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: OPTIM 1; Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu dle ČSN 73 1201 - 86. VUT FAST. (software)
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: Optim 2; Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu podle ČSN EN 1992-1-1. VUT FAST. (software)
Detail

DOSTÁL, P.; JELÍNEK, P.; KARPÍŠEK, Z.: Software - jakost a spolehlivost; Spolehlivost systému 5.2. Centrum pro jakost a spolehlivost výroby (CQR) - OSO ÚM FSI VUT v Brně. (software)
Detail

ŠTARHA, P.; KARPÍŠEK, Z.: Software - jakost a spolehlivost; WJakost. Centrum pro jakost a spolehlivost výroby (CQR) - OSO ÚM FSI VUT v Brně.. (software)
Detail

JURÁK, P.; KARPÍŠEK, Z.: Software - jakost a spolehlivost; Estimator 1.3. Centrum pro jakost a spolehlivost výroby (CQR) - ÚM FSI VUT v Brně. (software)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; HORÁK, D.: ovinutá optim výzt; ovinutá vnitřní FRP výztuž pro betonové konstrukce. FAST VUT, PREFA KOMPOZITY Brno. (zavedená výroba)
Detail

VITÁSEK, V.; KARPÍŠEK, Z.: Software - jakost a spolehlivost; Homogenní markovské řetězce v jakosti. Centrum pro jakost a spolehlivost výroby (CQR) - OSO ÚM FSI VUT v Brně. (software)
Detail