Třetí role

Třetí role univerzity

Univerzita zastává kromě vzdělávací a výzkumné činnosti také tzv. třetí roli. Její podstatou je to, že vysoká škola má potenciál ovlivňovat celospolečenské dění, a to nejen na své lokální úrovni, ale také v mnohem širším měřítku. Tento vliv se dotýká mnoha oblastí, jakou jsou například zaměstnanost, průmysl, obchod, kulturní dění, popularizace vědy, sociální role a  fungování občanské společnosti, koncept celoživotního vzdělávání a mnohé další.

Propagace vědy

Nové poznatky a inovace, se kterými přicházejí naši vědci, si nenecháváme jen pro sebe, ale snažíme se o nich informovat také širokou veřejnost. Každý rok se účastníme populární akce Noc vědců, která zpřístupňuje prostředí univerzity a jejích laboratoří všem zájemcům. O tom, čím se na VUT zabýváme, pravidelně informujeme např. na portálu zVUT.cz, ale nezapomínáme ani na příznivce audio obsahu, pro které pravidelně připravujeme podcast Technicky vzato. Jeho leitmotivem je "Řekneme vám to jako lidi", tedy tak, abychom dokázali i složitá témata představit přístupnou a pochopitelnou formou.

Transfer znalostí

Pro VUT jako výrazně technicky orientovanou univerzitu je velmi důležitý transfer znalostí. Ten zajišťuje to, že poznatky, inovace a další výsledky vědeckého bádání najdou uplatnění v praktických aplikacích. Cesta z univerzitních laboratoří tak směřuje např. do výrobních podniků, neziskového sektoru či jiných výzkumných organizací. Nedílnou součástí problematiky transferu znalostí jsou také podpůrné činnosti řešící např. otázky spojené s duševním vlastnictvím, patenty, licencemi apod. Duševní vlastnictví vzniklé na půdě univerzity pak může být využito za účelem komercializace ze strany firem. Podle stupně zapojení univerzity do jejich činnosti pak hovoříme o spin-off či start-up společnostech.

Univerzita třetího věku

Koncept celoživotního vzdělávání našel své praktické uplatnění v programu Univerzity třetího věku. Ta zájemcům z řad seniorů nabízí vzdělávací kurzy, přednášky a další společné aktivity. Ty pokrývají široké spektrum témat z oblasti vědy, historie, kultury a dalších. Pro své studenty má U3V nesporný přínos v několika rovinách. Účast na vzdělávacích aktivitách  napomáhá udržovat či rozvíjet mentální kondici starších lidí, pomáhá jim pomocí praktických lekcí zorientovat se v dnešním světě založeném na nových technologiích, umožňuje jim trávit společný čas s vrstevníky a navazovat přátelství. I proto je tato forma velmi oblíbeným způsobem pro trávení volného času seniorů.

VUT junior

VUT junior je koncept dětské univerzity určené pro žáky základních škol a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií. Ti mají možnost nahlédnout do toho, jak vypadá a funguje univerzitní prostředí, čím se zabývají vědečtí pracovníci a na praktických příkladech si vyzkoušet fungování spousty technologií a principů. Cílem je vzbudit v žácích zájem především o technické vzdělání. Junioři se účastní celkem 10 sobotních setkání v průběhu školního roku, během nichž je kromě počáteční imatrikulace a závěrečné promoce čeká návštěva fakult a dalších pracovišť VUT, které pro ně mají připraveny speciální program.

Letní školy, příměstské tábory

Na VUT možnost dozvídat se nové věci s nástupem prázdnin rozhodně nekončí. Fakulty a součásti mají pro zájemce připraven bohatý program, který zájemcům přibližuje atraktivní témata dnešní doby a nabízí tak možnost aktivně využít volný čas. Letní školy jsou určeny zejména pro středoškolské studentky a studenty, které chtějí podpořit a přilákat ke studiu převážně technických oborů. Speciálně pro studentky pořádá Fakulta informačních technologií již tradiční Letní školu IT pro holky, která má studentkám pomoci zbavit se obav z toho, že oblasti IT je pro ně příliš složitá a je doménou mužské části populace. K dalším oblastem, kterým se letní školy věnují, patří např. 3D tisk, robotika, umělá inteligence, konstruování, biomedicína, sportovní technologie apod. Centrum sportovních aktivit pro zájemce pořádá během prázdnin příměstské tábory, které dětem zajistí sportovní a pohybové vyžití. Během roku pak je možno využít také nabídky sportovních kroužků.

Dobrovolnictví a pomoc při krizových událostech

Studenti i zaměstnanci univerzity již nejednou ukázali, že jsou ochotni poskytnout pomoc, když je jí třeba. To se prokázalo například v době pandemie koronaviru, kdy se VUT zapojilo do řešení této krizové situace mnoha způsoby: od vývoje a výroby různých typů ochranných pomůcek (obličejové masky pro 3D tisk, výroba a distribuce antibakteriálního gelu, výroba ochranných obličejových štítů) až po dobrovolnickou činnost při šití roušek. V oblasti techniky to bylo např. uvolnění počítačových kapacit pro výzkumnou činnost, poskytnutí technologií nemocnicím a dalším institucím, pomoc s návrhem organizace a fungování očkovacích center apod.
V červnu 2021 postihlo několik vesnic na jižní Moravě tornádo, jež způsobilo obrovské škody, které bylo třeba neprodleně řešit. VUT se do této krizové situace zapojilo nejen formou dobrovolné pomoci při odklízení následků tornáda, ale také např. pomocí záchranným jednotkám prostřednictvím obrazového nasnímání poničeného regionu, expertní činností při odhadu škod a statickými posudky poničených budov.
Studenti VUT se pravidelně i jednorázově zapojují do různých charirativních a dobrovolnických akcí, jako je např. dárcovství krve, úklid v rámci tzv. odpadkobraní nebo např. sázení stromů. 
Podívejte se na přehled, jak VUT pomáhá.

Sportovní aktivity

Nejen svým studentům a zaměstnancům, ale také široké veřejnosti nabízí VUT možnost využít své bohaté sportovní zázemí o rozloze 30 tisíc m2. Centrum sportovních aktivit, které má nabídku pohybového vyžití ve své kompetenci, zajišťuje nejen výuku více než 70 sportovních specializací ve dvou výkonnostních úrovních, ale organizuje také sportovní reprezentaci VUT, pořádá různé kurzy a sportovní klání, a podílí se také na výuce studijního programu Sportovní technologie. Studenti mají možnost zapsat si v každém semestru 2 hodiny sportovní aktivity týdně zdarma.

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková