Praktické stáže

Praktické stáže
erasmus+

Praktické stáže studentů

 DOKUMENTY KE STAŽENÍ

II. OBECNÉ INFORMACE

Cílem praktických stáží Erasmus+ je umožnit studentům absolvovat v rámci studia oborově relevantní pracovní praxi v zahraničnímu podniku v rozsahu plného úvazku, získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském kontextu, rozvinout specifické schopnosti, včetně jazykových a navazovat a prohlubovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a soukromými či veřejnými subjekty.

Přínosem účasti na praktické stáži je pro studenta především možnost prakticky aplikovat teoretické znalosti studovaného oboru a posílení klíčových kompetencí s ohledem na budoucí pracovní uplatnění. Současně může pro studenta být zdrojem prvních kontaktů pro budoucí hledání stálého pracovního místa, přispěje k jeho osobnímu rozvoji i zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Přínosem pro podniky by měla být nejen přítomnost levné pracovní síly – benefit pro podniky je potřeba chápat a prezentovat především v kontaktu s akademickou sférou, možnosti inovací poznatků a metod a zvýšení povědomí o podniku.

PRAVIDLA STUDENTSKÝCH MOBILIT ERASMUS+ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

Dle aktuálně platných pravidel je v akademickém roce 2021/2022 možné realizovat tyto 3 typy mobilit:

 • Fyzická mobilita – student je fyzicky v zahraničí, stáž probíhá prezenčně či online či kombinovaně. Student má nárok na grant jen za dobu fyzické mobility v hostitelské zemi. Fyzická mobilita musí splňovat minimální délku praktické stáže (60 dní)
 • Virtuální mobilita – student není fyzicky v zahraničí a stáž probíhá výlučně online formou. Student nemá nárok na grant, pokud je ve své domovské zemi, resp. není fyzicky přítomen v zahraničí. Virtuální mobilita je možná jen z důvodu zásahu vyšší moci, např. pandemií covid.
 • Kombinovaná mobilita - kombinace fyzické a virtuální mobility s podmínkou min. délky fyzické mobility dle pravidel programu. (studijní pobyty min. 90 dnů, praktické stáže min. 60 dnů). Student má nárok na grant jen za dobu fyzické mobility, nemá nárok na grant za dobu virtuální mobility. Student se může rozhodnout ukončit fyzickou mobilitu a jet domů z důvodu vyšší moci (pandemie COVID-19) a díky tomu pak má nárok na proplacení vícenákladů spojených s náhlým návratem. Je však třeba vynaložit úsilí na jejich minimalizaci a toto úsilí doložit. V souladu s vyšší mocí je také možné, aby fyzická část byla kratší, než je požadováno pravidly programu.

Platí tedy, že studenti kteří se účastní online aktivit v hostitelské zemi, mají nárok na grant. Pokud však zůstávají ve své domovské zemi, či se do ní vrátí, nárok na grant (po příjezdu domů) už nemají.

I nadále zůstává rozhodujícím dokumentem pro posouzení výše vyplaceného grantu dokument Confirmation of Erasmus+ study period/Traineeship Certificate, který student dokládá po návratu/ukončení mobility do 15 dnů. Pokud zahraniční škola potvrdí, že mobilita probíhala online formou, bude potřeba, aby byl účastník mobility schopen doložit svoji fyzickou přítomnost v zahraničí jinou formou – např. boarding pasy/letenkami, jízdenkami nebo ubytovací smlouvu či platbami za ubytování, popř. jinou formou.

Co je vyšší moc?

 • neplánovaná událost
 • nepředvídatelná
 • neovlivnitelná
 • není projevem svobodné vůle účastníka
 • náklady s ní související jsou nezbytné pro realizaci aktivity
 • přímá souvislost vzniklých nákladů s vyšší mocí
 • přímá souvislost pouze s účastníkem mobility

Účastník je povinen si uchovávat účetní doklady a smluvní dokumentaci za vynaložené náklady spojené s mobilitou, jejichž úhradu by v případě vyšší moci nárokoval.

Všechny případy vyšších mocí překládá VUT ke schválení Domu Zahraniční Spolupráce.

V akademickém roce 2021/2022 je možné proplatit vícenáklady související s pandemií COVID-19. Pro přesné informace přejděte prosím do sekce FINANCOVÁNÍ POBYTU.

ZAPOJENÉ ZEMĚ DO PROGRAMU ERASMUS+:
 

 • 27 zemí EU 
 • 3 země EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
 • kandidátské země Turecko, Republika Severní Makedonie, Srbsko
 • Velká Británie ( po Brexitu lze do VB na Erasmus+ vycestovat i v AR 2021/2022)

III. PODMÍNKY ÚČASTI

Souhrnně a podrobně uvedeny v dokumentu Podmínky programu Erasmus+ pro praktické stáž, jenž je přílohou Pokynu č. 18/2017.

IV. ADMINISTRATIVNÍ POSTUP & TIPY

Checklisty administrativního postupu: FA, FAST, FAVU, FEKT, FCH, FIT, FP, FSI, ÚSI, CEITEC

Před pobytem

 • student individuálně sjedná stáž v zahraničním podniku
  • podnik musí splňovat základní kritéria uvedená v Podmínkách programu
  • u stáže je potřeba v prvé řadě stanovit, co od ní student očekává: stáž musí být především kvalitní z hlediska obsahu a mentoringu, není žádoucí akceptovat "cokoliv".
  • stáž je potřeba shánět v dostatečném předstihu a nenechat se odradit počátečním neúspěchem, zaměstnavatele je vhodné oslovit s kvalitním CV a motivačním dopisem
  • je žádoucí v maximální možné míře dodržet cílovou zemi dle nominace, nicméně se souhlasem fakulty a OZV je možné zemi změnit
  • pokud se Vám nedaří najít stáž vlastními silami:
 • student musí být řádně nominován k účasti na stáži v transparentním výběrovém řízení, které vyhlašuje 3x ročně Odbor zahraničních vztahů Rektorátu (dále OZV)
 • student následně potvrzuje závazně Odboru zahraničních vztahů i své fakultě svou účast ve stanovených termínech a dokládá tamtéž předjednaný plán pracovní stáže (Traineeship Agreement) k obsahové a formální kontrole.
  • Traineeship Agreement (smlouva o stáži) je stěžejní dokument, obsahující:
   • identifikaci smluvních stran
   • konkrétní a podrobný pracovní plán, plán monitoringu a hodnocení
    • očekává se popis pracovní pozice a úkolů stážisty během pobytu
    • doporučujeme psát jasně, srozumitelně a především být konkrétní, omezit kvantifikátory a neurčité termíny ("všechny, některé, různé" apod.)
    • komentovaný vzor TA a příklady dobré a špatné praxe
 •  student dále:
  • zajistí, aby měl zadán v IS bankovní účet pro vyplacení finanční podpory v CZK (v jakékoliv bance v ČR) nebo EUR (v Komerční bance, a.s.)
  • zajistí včasný zápis do akademického roku, v němž má stáž realizovat
  • osobně navštíví Odbor zahraničních vztahů za účelem podepsání účastnické smlouvy
  • vyplní online test z jazyka stáže uvedeného v Traineeship Agreementu v systému Online Linguistic Support (OLS)

Během pobytu

 • v případě změn v pracovním plánu stáže oznámí písemně prostřednictvím formuláře Changes to Traineeship Agreement, ihned jakmile nastanou.
 • v  průběhu pobytu může student podat Žádost o prodloužení stáže - viz níže.
 • bezprostředně před odjezdem student vyžádá od hostujího podniku potvrzený originál Certifikátu o absolvování stáže (Erasmus+ Traineeship Certificate)
 • v polovině stáže student podává Odboru zahraničních vztahů Rektorátu VUT průběžnou zprávu o své činnosti v podniku v rozsahu zhruba 1 listu A4.

Po návratu

 • student odevzdá do 15 dnů po návratu Odboru zahraničních vztahů Certifikát o absolvování stáže (Traineeship Certificate) - tento je rozhodující pro potvrzení výše grantu, příp. vrácení odpovídající částky. V datech určujících začátek a konec pobytu nesmí být přepisováno ani škrtáno Dle pravidel programu je požadován ORIGINÁL certifikátu. Pokud se nemůžete na rektorát dostavit osobně a originál předat, pošlete jej prosím poštou. V případě, že zahraniční instituce z důvodů pandemie COVID-19 originál dokumentu nevystavila a máte jej pouze v elektronické podobě, požádejte zástupce instituce o zaslání certifikátu na OZV (viz kontakty).
 • student vyplní závěrečný online test z jazyka stáže v systému OLS (závěrečné testování je dobrovolné)
 • do 15 dnů od výzvy student vyplní závěrečnou zprávu z praktické stáže (EU Survey) v online databázi Evropské komise (výzvu obdrží na svůj školní e-mail)

V. FINANCOVÁNÍ POBYTU

 • Student obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility dle paušálních sazeb 2021/2022 pro cílovou zemi.
 • Přesnou výši přidělené finanční podpory lze vypočítat či ověřit pomocí kalkulačky délky pobytu a grantu.
 • Finanční podpora je pouze příspěvkem a neklade si za cíl pokrývat veškeré náklady - předpokládá se finanční spoluúčast studenta.
 • Finanční podpora programu Erasmus+ je slučitelná se mzdou či jiným plněním ze strany hostujícího podniku vyjma prostředků jiných programů Evropské unie.

MOŽNOST PROPLACENÍ VÍCENÁKLADŮ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19

V AR 2021/2022 mají studenti nárok na stipendium i za dny, strávené v povinné karanténě po příjezdu do hostitelské země. Po dohodě se studentem lze tedy do účastnické smlouvy uvést datum od kdy bude student v povinné karanténě a i za tuto dobu má nárok na stipendium. Student musí doložit skutečnost, že je karanténa povinná (email, printscreen stránek). Doba strávená v karanténě by měla být zahrnuta i v dokumentu Traineeship Agreement a Traineeship Certificate.

Dále lze požádat o dodatečné proplacení mimořádných nákladů vzniklých v souvislosti s pandemií COVID-19. Je možné, abyste si požádali o proplacení těchto nákladů:

 • povinný test na COVID-19 před zahájením studijního pobytu/stáže a po návratu do domovské země
 • zvýšené náklady na ubytování po dobu povinné karantény po příjezdu do zahraničí, před zahájením Vašeho studijního pobytu/stáže

K proplacení je nutné zaslat mailem:

 • fakturu za test s uvedenou cenou
 • fakturu za ubytování včetně ceny a daného období ubytování a doložit skutečnost, že karanténa byla požadavkem školy či dané země
 • v případě ubytování i testu je rovněž nutné doložit skutečnost, že požadavek vyplýval buď z nařízení zahraniční školy/firmy nebo daného státu (např. email ze školy, printscreen z webu apod.)
 • vyplněnou a podepsanou žádost o proplacení mimořádných nákladů

VI. PRODLOUŽENÍ STÁŽE

 • student může z důvodů pokračování a rozšíření praxe požádat o prodloužení pobytu podáním Žádosti o prodloužení stáže.
 • oboustranně potvrzenou žádost však musí dodat nejpozději 30 dní před koncem stávající smlouvy Odboru zahraničních vztahů.

 • v závislosti na rozpočtu pro daný akademický rok je posouzena možnost žádosti vyhovět a případně vystaven dodatek k účastnické smlouvě.

VII. DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 • student s ekonomickou překážkou
  • 1) Student pocházející se socioekonomicky znevýhodněného prostředí
  • Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné navýšit sazbu o 250 EUR/měsíc. Obdrží-li účastník navýšení z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění, nevztahuje se na něj navýšení stipendia u aktivity praktické stáže (tj. student obdrží buď navýšení pro praktické stáže, NEBO navýšení z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění). Student může požádat prostřednictvím institucionálního koordinátora programu Erasmus+ o navýšení paušální sazby vyplněním Žádosti o navýšení finanční podpory z důvodu socioekonomického znevýhodnění.

  • O navýšení sazby ze socio-ekonomických důvodů nelze žádat po zahájení mobility.

  • O navýšené socio-ekonomické stipendium Erasmus mohou žádat studenti, kteří pobírají sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách. Taktéž o něj mohou žádat studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě dle Části třetí, Hlavy první Zákona č. 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře. Student, který nemá nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4.

  • Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

  • Po předchozí konzultaci a schválení Národní agenturou je možné od Výzvy 2020 navýšit sazbu pro studenty ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí i v jiných případech, než ve výše uvedených.

  • Kromě navýšení stipendia má student v případě krátkodobých mobilit nárok na proplacení cestovních nákladů.
  • Bližší informace v Podmínkách pro studijní pobyty Erasmus+ a v samotné žádosti nebo na webu zde.

  • 2) Student s dětmi/závislými osobami

  • Student je povinen předložit potvrzení, které dokládá tuto skutečnost.
  • Student má nárok na navýšení stipendia a v případě krátkodobých mobilit rovněž na proplacení cestovních nákladů.
  •  

   Dlouhodobé mobility

   Krátkodobé mobility

   Navýšení finanční podpory

   250 EUR/30 dní

   100 EUR (jednorázově, při délce mobility 5–14 dní)

   150 EUR (jednorázově, při délce mobility 15–30 dní)

   Nárok na cestovní náklady

   ne

   ano

  • 3) Student s jinou další překážkou
  • Týká se například profesionálních sportovců, pracujících studentů, studentů specifických oborů, atd. Nově mohou tito studenti vycestovat v rámci krátkodobé kombinované mobility (viz níže). Studenti však nedostávají mimo standardně vyměřenou finanční podporu žádné další finance navíc.
  • Pozor: u praktických stáží se uděluje pouze jedno navýšení oproti základní (studentské) sazbě grantu - buďto navýšení k praktické stáži nebo socioekonomické, nikoli obojí.

VIII. DALŠÍ VARIANTY PRAKTICKÝCH STÁŽÍ

Dlouhodobá kombinovaná mobilita

 • Při dodržení minimální délky trvání fyzické části zahraniční praktické stáže (2 měsíce) může student kombinovat s libovolnou délkou virtuální mobility.
 • Administrativní postup je stejný jako u standardní praktické stáže..

Fyzická část mobility

630–750 EUR/30 dní*

Virtuální část mobility

bez finanční podpory

*Viz aktuální paušální sazby pro Erasmus+ praktické stáže

Krátkodobá kombinovaná mobilita

 • Krátkodobá kombinovaná mobilita (praktická stáž) je umožněna studenům, kteří se z opodstatněných příčin (viz Student s jinou další překážkou) nemohou zúčastnit dlouhodobé mobility. Krátkodobá kombinovaná mobilita se skládá z fyzické části mobility (5–30 dní) a z virtuální části mobility. Pozor! Virtuální část mobility je povinná.
 • Administrativní postup je stejný jako u standardní praktické stáže.

Délka (dny)

Výše stipendia

1.–14. den mobility

70 EUR/den

15.–30. den mobility

50 EUR/den

Virtuální část mobility

bez finanční podpory


Krátkodobá mobilita pro PhD studenty

 • Určeno výhradně pro doktorské studenty.
 • Možnost krátkodobé fyzické mobility (5–30 dní) bez nutnosti kombinace s virtuální mobilitou.
 • Administrativní postup je stejný jako u standardní praktické stáže.

Délka (dny)

Výše stipendia

1.–14. den mobility

70 EUR/den

15.–30. den mobility

50 EUR/den


VIII. ČASTO KLADENÉ DOTAZY