studijní program

Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika

Fakulta: FEKTZkratka: MKC-SVEAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0713A060010

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika si klade za cíl vychovat inženýra se znalostí teorie, navrhování, konstruování v oblastech průmyslové i spotřební elektrotechniky, elektroenergetiky, automobilového průmyslu a železniční dopravy.
Klíčové dovednosti absolventů zahrnují: výpočty, konstrukci a měření elektrických strojů, návrh, konstrukci a měření spínacích přístrojů, návrh a vývoj výkonové elektroniky, vývoj, aplikace a oživování elektrických regulovaných pohonů.
Podpůrnými dovednostmi absolventů jsou: počítačové simulace elektromagnetických a tepelných polí, simulace elektrických obvodů, dynamických systémů a pohonů, řídicí elektronika, teorie regulace a číslicové řízení.
Úspěšní absolventi programu jsou ceněnými odborníky ve významných průmyslových společnostech nebo jako samostatní podnikatelé s dlouhodobě perspektivním uplatněním na trhu a vysokým potenciálem odborného i kariérního růstu.

Profil absolventa

Vzhledem k multidisciplinárnímu zaměření programu Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika jsou absolventi schopni vykonávat řadu pozic jak technických, tak technicko-ekonomických. Typickými pracovními pozicemi absolventů jsou vývojový pracovník/konstruktér elektrických strojů a přístrojů, aplikační inženýr elektrických pohonů, vývojový pracovník v oblasti výkonové elektroniky, programátor průmyslových linek, programátor mikroprocesorových řídicích systémů, marketingový specialista, projektový manažer, výrobní manažer.
Studijní program Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika je program studijního směru elektrotechnika ve smyslu Vyhl. 50/1978 Sb.
Absolventi programu silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektrotechnika jsou schopni:
- nabízet technicky i ekonomicky efektivní řešení v oboru silnoproudé elektrotechniky v pozicích projektových manažerů nebo marketingových specialistů
- odborně a organizačně zajišťovat výrobu, provoz zkušeben a řízení kontroly jakosti
- aplikovat elektrické stroje, elektrické přístroje, elektrické pohony a další prvky průmyslové elektrotechniky a elektroniky
- oživovat elektrotechnická zařízení a uvádět do provozu rozsáhlé investiční celky
- projektovat a vyvíjet elektrické stroje, přístroje, elektrické pohony a výkonové polovodičové měniče
- měřit a experimentálně ověřovat výsledky vývoje v oblasti silnoproudých zařízení

Charakteristika profesí

Vzhledem k multidisciplinárnímu zaměření programu jsou absolventi schopni vykonávat řadu pozicí jak technických, tak technicko-ekonomických. Typickými pracovními pozicemi absolventů jsou vývojář/konstruktér elektrických strojů a přístrojů, aplikační inženýr elektrických pohonů, vývojář v oblasti výkonové elektroniky, programátor průmyslových linek, programátor mikroprocesorových řídicích systémů, marketingový specialista, projektový manažer, výrobní manažer.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
75 kreditů v povinných předmětech,
39 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
6 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MKC-RP1Regulované pohony 1cs5Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26ne
MKC-SVPStavba a výroba elektrických přístrojůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ne
MKC-TESTeorie elektrických strojůcs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26ne
MKC-VE1Výkonová elektronika M1cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / Cp - 6 / L - 8ne
MKC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýklCj - 26PVB1ano
MKC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 13PVA1ano
MKC-FPLFyzika a diagnostika plazmatucs5Povinně volitelnýzkP - 26 / COZ - 20 / L - 6PVA2ne
MKC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 27 / L - 12PVB2ne
MKC-SPRSignálové procesorycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVB2ano
MKC-SVTSvětelná technikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 14 / L - 12PVB2ano
MKC-TVNTechnika vysokých napětícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / L - 14PVB2ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MKC-PELPrůmyslová elektronikacs6PovinnýzkP - 26 / L - 26ne
MKC-RP2Regulované pohony 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
MKC-M1SSemestrální práce 1cs2PovinnýK - 26ne
MKC-SS1Stavba elektrických strojů 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 13ne
MKC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
MKC-PMEPočítačové modelování v silnoproudé elektrotechnicecs5Povinně volitelnýklCp - 39PVA3ne
MKC-VE2Výkonová elektronika M2cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26PVA3ne
MKC-MATMaticový a tenzorový početcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 18 / PR - 8PVA1ne
MKC-MNMModerní numerické metodycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA1ano
MKC-FPFFyzika pevné fázecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13PVA2ne
MKC-MEMModelování elektromagnetických polícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA2ne
MKC-NDDNedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrikcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVA2ano
MKC-ELTElektrotepelná technikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 10 / L - 16PVB2ano
MKC-PQ1Kvalita elektrické energie a EMCcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 10 / Cp - 4 / L - 12PVB2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MKC-DJZDiagnostika a jištění elektrických zařízenícs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 4 / L - 22ne
MKC-M2SSemestrální práce 2cs4PovinnýklK - 26ne
MKC-MRPMikropočítačové řízení elektrických pohonůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA4ne
MKC-PRIProjektové řízení inovací - TRIZcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA4ne
MKC-PMSPrůmyslové řídicí systémycs5Povinně volitelnýzá,zkL - 39PVA4ne
MKC-RNSŘízení nelineárních soustavcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA4ne
MKC-SS2Stavba elektrických strojů 2cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 13PVA4ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MKC-MSSDiplomová prácecs20PovinnýVD - 52ne
MKC-LSPLaboratoře elektrických strojů a přístrojůcs4Povinnýzá,zkL - 52ne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-OPSOdborná praxecs4VolitelnýPX - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA1 5 kr - 15 kr MKC-DRE (5 kr), MKC-MAT (5 kr), MKC-MNM (5 kr)
PVA2 5 kr - 20 kr MKC-FPL (5 kr), MKC-FPF (5 kr), MKC-MEM (5 kr), MKC-NDD (5 kr)
PVA3 5 kr - 10 kr MKC-PME (5 kr), MKC-VE2 (5 kr)
PVA4 15 kr - 25 kr MKC-MRP (5 kr), MKC-PRI (5 kr), MKC-PMS (5 kr), MKC-RNS (5 kr), MKC-SS2 (5 kr)
PVB1 4 kr MKC-EFE1 (2 kr), MKC-EFE2 (2 kr)
PVB2 5 kr - 32 kr MKC-PSD (6 kr), MKC-SPR (6 kr), MKC-SVT (5 kr), MKC-TVN (5 kr), MKC-ELT (5 kr), MKC-PQ1 (5 kr)