studijní program

Civil Engineering

Fakulta: FASTZkratka: NPA-SISAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0732A260024

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

1.5 let

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Pozemní stavby 100

Cíle studia

The division of the three-semester follow-up master's study program Civil Engineering - Water Management and Water Structures is based on the tradition of long-term study programs at the Faculty of Civil Engineering of the Brno University of Technology (hereinafter “BUT Faculty”). The Czech Republic (hereinafter the “CR”) and the European Union (the “EU”).
The content of the study program is designed to meet the requirements of:
- Act No. 111/1998 Coll., on Higher Education and on the Amendment to Other Acts, as amended (hereinafter referred to as the “Higher Education Act”),
- Government Regulation No. 274/2016 Coll., on Standards for Accreditation in Higher Education,
- Government Regulation No. 275/2016 Coll., on Education in Higher Education
all in accordance with the methodological materials of the Board of the National Accreditation Office for Higher Education and the documents of the Brno University of Technology (hereinafter “BUT”) and the Faculty of Civil Engineering of BUT.
The study program is taught in the Czech language in full-time form of study and is designed for graduates of bachelor's degree programs at universities and non-university technical universities in the Czech Republic and the EU. The content of the course builds primarily on the knowledge of graduates of the four-year bachelor study program Civil Engineering, specializing in Water Management and Water Structures at the Faculty of Civil Engineering of the BUT. The study program also enables student mobility and part of study at other selected universities with a similar focus.
The study program is aimed at gaining knowledge and knowledge in theoretical and engineering disciplines in the field of water management and water structures. The content of the study program are theoretically focused subjects with examples of practical applications. Compulsory courses are the basis of the student's expertise, focusing on selected topics from landscape water management, municipal water management and water structures with links to the entire construction industry, as well as to ecology and the environment. Compulsory subjects form the basis for compulsory optional subjects that extend the student's expertise. The study is completed with subjects of legal and managerial basis.
The graduate will acquire professional knowledge at a high level and in the required quality, which will be applied in practice in the design, implementation, reconstruction and operation of water structures in the field of water management.
After passing the final state examination, the graduate is entitled to use the title “engineer” (abbreviated to Ing. Before the name).

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Civil Engineering je schopen se orientovat v odborné problematice, je plně odborně připraven pro výkon povolání a pro své úspěšné uplatnění především ve stavební praxi.
Odborné působení absolventa navazujícího magisterského studijního programu Civil Engineering v praxi je možné na různých stupních vedoucích, řídících a manažerských funkcí ve stavebnictví, v projekčních kancelářích i u realizačních firem. Svoje uplatnění může najít rovněž také v oblasti výzkumu a vývoje. Zaměstnán může být i ve státní správě a administrativě, popř. i ve firmách produkujících a dodávajících výrobky a konstrukční součásti pro stavby. Odborně může pedagogicky působit i v oblasti vzdělávání na středních, popř. i vysokých školách. Potřebnou aprobaci k tomu může získat přímo na fakultě v rámci celoživotního vzdělávání doplňkového pedagogického studia, popř. i u jiné instituce, která toto vzdělání uskutečňuje.
Absolvent má rovněž předpoklady pro uplatnění ve svém odborném působení v praxi jako soukromý podnikatel ve stavebnictví nebo jako OSVČ.
Získání znalostí anglického jazyka i dalších doporučených světových jazyků, které jsou fakultou během studia nabízeny, vytváří studentům předpoklady pro absolvování části studia na zahraničních univerzitách v rámci projektu Erasmus+ a po skončení studia pak absolventům i možnost jejich uplatnění v zahraničí.
Dosažené vzdělání absolventovi magisterského studijního programu umožňuje po splnění předepsané praxe získat autorizaci jako autorizovaný stavitel, technik, ale především jako autorizovaný inženýr udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Absolvent magisterského studijního programu Civil Engineering, může ve svém odborném vzdělávání pokračovat v doktorském studijním programu (např. v DSP Building Construction nebo v DSP Pozemní stavby) pro získání titulu doktor Ph.D.

Charakteristika profesí

Zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňuje absolventovi studijního programu Civil Engineering orientovat se v odborné problematice, je plně odborně připraven pro výkon povolání a pro své úspěšné uplatnění především ve stavební praxi. Jedná se odvětví ve specializacích z oblastí navrhování staveb, technických zařízení budov, betonových a zděných konstrukcí, kovových a dřevěných konstrukcí a mechaniky staveb.
Konkrétně je schopen vypracovávat projektovou dokumentaci pozemních staveb, technických zařízení budov, vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace, provádět statické i dynamické výpočty, dále také stavebně fyzikální výpočty a simulace, vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, vést realizaci pozemních staveb, provádět autorský nebo technický dozor nad realizací pozemní stavby, zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení, vykonávat odborné funkce v orgánech státní správy atd. Absolvent má osvojeny nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti je schopen plně aplikovat v celé oblasti pozemních staveb.
Odborné působení absolventa navazujícího magisterského studijního programu s oborem Bulding Construction v praxi je možné na různých stupních vedoucích, řídících a manažerských funkcí ve stavebnictví, v projekčních kancelářích i u realizačních firem. Svoje uplatnění může najít rovněž také v oblasti výzkumu a vývoje. Zaměstnán může být také ve státní správě a administrativě, popř. i ve firmách produkujících a dodávajících výrobky a konstrukční součásti pro stavby. Odborně může pedagogicky působit i v oblasti vzdělávání na středních, popř. i vysokých školách. Potřebnou aprobaci k tomu může získat přímo na fakultě v rámci celoživotního vzdělávání doplňkového pedagogického studia, popř. i u jiné instituce, která toto vzdělání uskutečňuje.
Dlouhodobá uplatnitelnost absolventů stávajícího magisterského studijního programu v praxi v oblasti pozemních staveb (bez pokračujících ve studiu) je dle interních statistik 95–100 % do půl roku od ukončení studia. Obecná uplatnitelnost v praxi je prakticky 100% a je podporována také ze strany FAST VUT formou společných setkání studentů posledního ročníku s budoucími zaměstnavateli, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Lze předpokládat, že uplatnitelnost absolventů navrženého studijního programu Civil Engineering bude obdobná.
Absolvent magisterského studijního programu má možnost pokračovat ve studiu doktorského studijního programu, který vede k získání akademického titulu doktor.

Podmínky splnění

He / she has fulfilled all study obligations prescribed by the study plan of the study program, obtained the prescribed number of credits (90 credits) and submitted his / her diploma thesis within the set deadline. Successfully passed the state final examination, which consists of the following parts:
- defense of diploma thesis,
- an oral state examination which comprises three thematic areas.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů se řídí:
- zákonem o vysokých školách,
- nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- Doporučenými postupy pro přípravu studijních programů (materiál NAU 8/2017),
- Metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu (materiál NAU)
- Řádem studijních programů VUT,
- Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT,
- Studijním a zkušebním řádem VUT (dále jen „SZŘ“),
- Směrnicí Standardy studijních programů VUT,
- dalšími dokumenty a také platnou Směrnicí děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Objednávky povinně volitelných předmětů se řídí platným Pokynem děkana Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů.
V SZŘ a ve Směrnici děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je podrobně specifikováno studium ve studijních programech, specifikují akademický rok a jeho časové členění a dobu studia, studijní plány, kreditový systém, způsob výuky a její zabezpečení, dokumentaci předmětu, studijní poradenství, způsob zakončení studia předmětu, ověřování studijních výsledků, zápočet a klasifikovaný zápočet, kolokvium a zkoušku, klasifikační stupnici, vážený studijní průměr, průběžnou kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, zápis do studia a zápis do dalšího roku studia, přerušení studia, uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností, zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu, řádné ukončení studia, státní závěrečnou zkoušku, zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky, diplomovou práci a její obhajobu, hodnocení státní závěrečné zkoušky, celkové hodnocení studia, pravidla o organizaci studia, dokumentaci o studiu, zveřejňování závěrečných prací, postup při odhalení plagiátorství, překážky ve studiu, ukončení studia, pochvaly a ocenění, zdravotní způsobilost a komunikaci prostřednictvím informačního systému VUT, průkaz studenta atd.
Studijní plán navazujícího magisterského studijního programu Civil Engineering obsahuje:
- 1 teoretický předmět profilujícího základu studijního programu,
- 20 předmětů profilujícího základu studijního programu,
- dva předměty společensko-vědní,
- a volitelný předmět (celkem za 2 kredity, což je méně než doporučení VUT).
Uvedené předměty odpovídají cílům studia a oblasti vzdělávání Stavebnictví, tematický okruh Pozemní stavby.
Výuka je organizována podle týdenních rozvrhů, s výjimkou předmětů, které vyžadují výuku se zvláštním časovým průběhem. Převážná část výuky je organizována formou:
- přednášek v audiovizuálních přednáškových místnostech vybavených moderní technickou tak, aby výuka probíhala v souladu s aktuálními metodami výuky,
- cvičení (např. v počítačových učebnách vybavených všemi potřebnými programy, v plně moderně vybavených laboratořích atd.),
- odborných exkurzí atd.,
které se konají podle pravidelného, týdenního rozvrhu a během nichž má student možnost přímo získávat poznatky. Předmět je zakončen udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky, vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu.
Současně si student v rámci volitelných předmětů může zvolit technickou angličtinu či jiný jazyk zajišťovaný Fakultou stavební VUT (Ústavem společenských věd), v případě že jeho jazyková úroveň v anglickém jazyce je vyšší než B1.
Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia se užívá jednotný kreditový systém kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů – European Credit Transfer System (ECTS). V každém akademickém roce je ve stanovených termínech kontrolováno, zda student získal v daném úseku studia počet kreditů v předepsané struktuře stanovené studijním plánem studijního programu, a zda úspěšně ukončil opakované předměty, jejichž absolvování je pro daný studijní program povinné. Minimální počet získaných kreditů nutných pro pokračování ve studiu je minimálně 30 kreditů pro postup do dalšího ročníku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

At the Faculty of Civil Engineering, BUT, barrier-free access to all teaching rooms is currently provided. However, students must be physically fit to be qualified as a civil engineer. In practically oriented laboratory teaching, they must be able to operate measuring instruments and similar laboratory equipment independently without endangering themselves or their surroundings.
BUT provides support to students with specific needs, for details see Guideline 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/international-documents-and-documents/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11- 2017-p147550).
In order to promote equal access to higher education, BUT incorporates the Alfons Advisory Center, part of the BUT Institute of Lifelong Learning, to provide guidance and support services to applicants and students with specific educational needs. Specific educational needs include learning disabilities, physical and sensory disabilities, chronic somatic illness, autistic spectrum disorders, impaired communication skills and mental illness (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Students are provided with information concerning the accessibility of study programs with respect to the specific needs of the applicant, information about the architectural accessibility of individual faculties and university parts, about accommodation at the BUT dormitory, about the possibilities of adapting the admission procedure and adapting the study itself. Other services of the Center for Students with Special Educational Needs also include interpreting and rewriting services, or assistance services - guiding, spatial orientation, in order to enable these students to demonstrate their skills and knowledge in the same way as other students. This is done through the so-called adaptation of study, ie by appropriate adjustment of the study regime, which cannot be understood as a simplification of the content of study or relief of study obligations.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NLA022Betonové konstrukce (S)cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NOA019Kovové konstrukce 2cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NAA019Matematika 5 (S)cs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NHA040-ANauka o budovách 2en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NHB041Počítačová aplikace stavební fyzikycs, en3Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
NDA015Pružnost a plasticita cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NHB042Sanace a adaptace budovcs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BYA002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
NBA007Aplikovaná fyzikacs, en3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NHB043Diplomový seminář (S-PST)cs, en3PovinnýS - 26ano
NVB025Oceňování staveb cs, en3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
NHB044Stavby s nízkou energetickou náročnostícs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NHB046Trvale udržitelná výstavbacs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NHB047Vybrané statě z pozemního stavitelství 1cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NHB048Vybrané statě z požární bezpečnosti stavebcs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NHB049Konstrukční detail (S-PST)cs, en3PovinnýklC1 - 39ano
NIB011Moderní stavební materiálycs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NHB052Průběh procesu výstavbycs, en3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NZB014Psychologie ve firemní praxics, en2PovinnýP - 26 / C1 - 26ano
NHB053Rekonstrukce a renovace památekcs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NHB054Specializovaný projekt (S-PST)cs, en8PovinnýklPR - 26ano
NHB055Vybrané statě z pozemního stavitelství 2cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano