Detail předmětu

Oceňování staveb

FAST-NVB025Ak. rok: 2023/2024

Ceny. Cenová soustava. Cenové informace. Nákladově orientovaná tvorba cen. Ceny ve stavebnictví v ČR. Účastníci výstavby. Smluvní vztahy. Smluvní ceny. Cenové pomůcky.
Cena stavby. Souhrnný rozpočet. Rozpočtové ukazatele stavebních objektů. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu. Podklady pro sestavení rozpočtu. Cena stavební práce.
Cena projektových prací a inženýrské činnosti. Honorářový řád inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vývoj cen ve stavebnictví v ČR. Základní poznatky z oceňování stavební činnosti v zahraničí. Software pro rozpočtování. Ceny nemovitostí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Znalost technologie stavebních konstrukcí a prací. Znalosti a dovednosti základů podnikové ekonomiky, zejména oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení ve výstavbě, problematiky mezd a platů, třídníků a klasifikací produkce ve stavebnictví.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání vědomostí o cenové tvorbě se zaměřením na znalosti v oblasti kalkulování nákladů a tvorby cen ve výstavbě. Získání dovedností při práci s oceňovacími podklady a s aktuálními softwarovými produkty pro rozpočtování a kalkulace ve stavebnictví, které jsou užívané běžně ve stavební praxi. Základní vědomosti o oceňování staveb jako nemovitostí.
Znalost cenové tvorby se zaměřením na znalosti v oblasti kalkulování nákladů a tvorby cen ve výstavbě.

Základní literatura

MARKOVÁ Leonora, Ceny ve stavebnictví I. Studijní opora. Brno, FAST VUT. 2008.
MARKOVÁ Leonora, Ceny ve stavebnictví II. Studijní opora. Brno, FAST VUT. 2008.

SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R, VITÁSEK, S., BROŽOVÁ, L., STŘELCOVÁ, I. Oceňování staveb. ČVUT 2020. ISBN 978-80-01-067-48-2


BROOK, M. Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-68716-5

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPA-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NKC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Ceny. Cenové právo. Cenová soustava. Cenové informace.

2. Cena stavby. Souhrnný rozpočet stavby.

3. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu.

4. Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy v ČR.

5. Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy v zahraničí.

6. Cena stavební práce.Kalkulační vzorec.Porovnatelná kalkulace.

7. Cena projektové a inženýrské činnosti. Cena rozpočtářských prací.

8. Cena veřejné zakázky ve stavebnictví.

9. Cena nemovitosti. Cenové předpisy pro oceňování majetku.

10. Cena nemovitosti. Stavba. Pozemek. Porost. Způsoby oceňování.

11. Cena nemovitosti. Nákladový způsob ocenění stavby.

12. Cena nemovitosti. Výnosový způsob a porovnávací způsob ocenění stavby.

13. Souhrn přednášené problematiky.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Úvod. Literatura. Klasifikace. Souhrnný rozpočet stavby.

3.–4. Rozpočet stavebního objektu – vybrané práce hlavní stavební výroby.

5.–6. Rozpočet stavebního objektu – vybrané práce přidružené stavební výroby.

7.–8. Rozpočet stavebního objektu – kompletace.

9.–10. Kalkulace vybrané stavební práce.

11.–12. Oceňování nemovitosti – vzorový příklad.

13. Zápočtový test.