studijní program

Environmentálně vyspělé budovy

Fakulta: FASTZkratka: NPC-EVBAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0732A260018

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 31.12.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

1.5 let

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

V souladu s trendy rozvoje stavebnictví nejen v ČR, ale i ve světě, úzce souvisejícími s minimalizací spotřeby a efektivnímu využití energií vyvstává potřeba vytvořit perspektivní magisterský studijní obor reagující na současné výzvy v oblasti výstavby a provozování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
Záměrem je proto příprava odborníků pro praxi v oblasti navrhování, výstavby i provozu budov s téměř nulovou spotřebou energie s ohledem na jejich vliv na všechny složky životního prostředí, zejména však na vnitřní prostředí v budovách.
Cílem je poskytnout studentům znalosti o návrhu a provozování vyspělých energeticky efektivních budovách s kvalitním vnitřním prostředím a seznámit je s:
- nezbytným teoretickým základem z oblasti matematiky a fyziky,
- principy a využitím metod multikriteriálního hodnocení staveb ve fázi a provozování,
- progresivními a pokročilými metodami návrhu environmentálně vyspělých budov,
- projektováním a prováděním rekonstrukcí staveb se zaměřením na energetické úspory,
- řešením problematiky zabránění přenosu hluku a vibrací zejména od technologických zařízení v budově,
- přístupy k měření a regulaci technických systémů v budovách,
- hodnocením nákladů životního cyklu budovy,
- principy facility managementu a jeho uplatněním v rámci provozování budov,
- návrhem a provozováním tzv. inteligentních budov,
- BIM a uplatněním modelu v dalších fázích projektu, jako jsou pokročilé prezentace, analýzy, simulace, výstavba a facility management,
- principy fungování chytrých měst a regionů (Smart Cities, Smart Regions),
- diagnostikou vad a poruch stavebních konstrukcí,
- měřicími metodami vhodnými pro hodnocení vnitřního prostředí v budovách a kontrolu technických systémů budov,
- tvorbou energetických auditů budov,
- moderními přístupy v opláštění budov s téměř nulovou potřebou energie,
- problematikou požární bezpečnosti při provozování budov,
- počítačovým modelováním stavu vnitřního prostředí budov, jejich energetické náročnosti a chování systémů technického zařízení budov,
- principy a zásady řízení projektů podle IPMA – International Project Management Association,
- hodnocením ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti stavebně investičních projektů.

Profil absolventa

Absolvent tohoto studijního programu prohloubí znalosti udržitelné výstavby a budov s téměř nulovou spotřebou energií. V průběhu studia získá teoretické i odborné znalosti z oblasti multikriteriálního hodnocení budov, energetických auditů budov, hodnocení životního cyklu budovy, bude se orientovat v problematice provozu budov s důrazem na inteligentní systémy řízení technických systémů budov a inteligentní budovy jako celek. V průběhu studia bude kladen důraz na znalost právní problematiky v oblasti stavebnictví, managementu budov, hospodaření s energiemi a vodou, recyklace a likvidace odpadů.
Na základě získaných znalostí bude absolvent navazujícího magisterského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy schopen působit ve stavební praxi v oblastech, kde uplatní následující odborné schopnosti:
- bude rozumět principům multikriteriálních hodnocení budov,
- bude se orientovat v problematice akustiky v budovách a možnostech omezení přenosu hluku a vibrací včetně návrhu úprav vedoucích ke snižování těchto nepříznivých jevů,
- bude schopen navrhovat budovy s téměř nulovou spotřebou energie s kvalitním vnitřním prostředím z hlediska tepelně-vlhkostního, akustického, světelného, odérového, toxického, aerosolového a mikrobiálního,
- bude schopen vypracovávat energetické audity budov,
- bude umět diagnostikovat závady v tepelně technických vlastnostech budov, provozních stavech základních systémů technického zařízení budov,
- získá orientaci v systémech řízení a provozování budov se zaměřením na inteligentní budovy,
- bude rozumět problematice facility managementu včetně optimalizace ekonomického provozu budov a dopadů jejich provozu na životní prostředí,
- dokáže stanovit náklady životního cyklu objektu (tzv. LCC).
Absolvent se bude moci po předepsané délce praxe autorizovat se podle zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr.

Charakteristika profesí

Na základě získaných znalostí a dovedností bude absolvent navazujícího magisterského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy schopen působit ve stavební praxi v oblastech, kde uplatní následující odborné schopnosti:
- bude rozumět principům multikriteriálních hodnocení budov a bude umět pracovat s nejpoužívanějšími metodikami pro multikriteriální hodnocení budov,
- bude ovládat práci v prostředí BIM,
- bude se orientovat v problematice akustiky v budovách a možnostech omezení hluku a vibrací včetně návrhu úprav vedoucích ke snižování těchto nepříznivých jevů,
- bude schopen navrhovat budovy s kvalitním vnitřním prostředím z hlediska tepelně-vlhkostního, akustického, světelného, odérového, toxického, aerosolového a mikrobiálního mikroklimatu,
- bude připraven na možnost uplatnění se jako energetický auditor nebo energetický specialista,
- bude umět diagnostikovat závady v tepelně technických vlastnostech budov a provozních stavech technického zařízení budov a vnitřního prostředí,
- získá orientaci v systémech řízení a provozování budov se zaměřením na inteligentní budovy a bude schopen tyto poznatky využít v praxi,
- bude rozumět problematice facility managementu včetně optimalizace ekonomického provozu budov a dopadů jejich provozu na životní prostředí a tím se uplatnit v organizacích specializujících se na tuto činnost,
- dokáže stanovit náklady životního cyklu objektu (tzv. LCC), provádět jejich optimalizaci a optimalizaci ekonomického provozu budovy jako celku;
- bude schopen uvažovat ve větším měřítku sídel, aby se uplatnil i ve státní správě na odborech výstavby nebo životního prostředí,
- bude ovládat aktuální anglickou odbornou terminologii v oblastech udržitelného a chytrého stavebnictví, facility managementu a BIM, což je předpokladem pro úspěšné působení absolventa v praxi ať už při práci pro zahraniční stavebníky, nebo zahraniční projekční či realizační společnosti,
- bude se moci po předepsané délce praxe autorizovat se podle zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr.
Charakteristické profese:
- autorizovaný inženýr.
- energetický auditor.

Podmínky splnění

Splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů (90 kreditů) a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci. Úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku Státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu Environmentálně vyspělé budovy se skládá z těchto částí:
- obhajoby diplomové práce,
- ústní státní zkoušky, která sdružuje dva povinné tematické okruhy (Pozemní stavitelství a Technická zařízení budov) jsou povinné a jeden volitelný (lze vybírat z témat: Správa budov a Návrh a provoz trvale udržitelných budov).
Povinný okruh Pozemní stavitelství vychází z předmětů Multikriteriální hodnocení pozemních staveb, Moderní opláštění budov, Energetické úspory při rekonstrukcích, Hluk a vibrace v budovách.
Povinný okruh Technická zařízení budov vychází z předmětů Experimentální metody a měření a Systémy měření a regulace v TZB.
Volitelný okruh Správa budov vycházející z předmětů Facility management 1, Facility management 2 a Ekonomika investic.
Volitelný okruh Návrh a provoz trvale udržitelných budov vycházející z předmětů Energetický audit budov a Multikriteriální hodnocení pozemních staveb.

Vytváření studijních plánů

Členění navazujícího magisterského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (ČR) a v Evropské unii (EU).
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT.
Navazující magisterský studijní program Environmentálně vyspělé budovy je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia.
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů se řídí:
- zákonem o vysokých školách,
- nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- Doporučenými postupy pro přípravu studijních programů (materiál NAU 8/2017),
- Metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu (materiál NAU)
- Řádem studijních programů VUT,
- Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT,
- Studijním a zkušebním řádem VUT (dále jen „SZŘ“),
- Směrnicí Standardy studijních programů VUT,
- dalšími dokumenty a také platnou Směrnicí děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Objednávky povinně volitelných předmětů se řídí platným Pokynem děkana Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů.
V SZŘ a ve Směrnici děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je podrobně specifikováno studium ve studijních programech, specifikují akademický rok a jeho časové členění a dobu studia, studijní plány, kreditový systém, způsob výuky a její zabezpečení, dokumentaci předmětu, studijní poradenství, způsob zakončení studia předmětu, ověřování studijních výsledků, zápočet a klasifikovaný zápočet, kolokvium a zkoušku, klasifikační stupnici, vážený studijní průměr, průběžnou kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, zápis do studia a zápis do dalšího roku studia, přerušení studia, uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností, zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu, řádné ukončení studia, státní závěrečnou zkoušku, zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky, diplomovou práci a její obhajobu, hodnocení státní závěrečné zkoušky, celkové hodnocení studia, pravidla o organizaci studia, dokumentaci o studiu, zveřejňování závěrečných prací, postup při odhalení plagiátorství, překážky ve studiu, ukončení studia, pochvaly a ocenění, zdravotní způsobilost a komunikaci prostřednictvím informačního systému VUT, průkaz studenta atd.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době studia. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných SZŘ, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
V navazujícím magisterské studijním programu Environmentálně vyspělé budovy musí student získat minimálně 90 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
- 81 kreditů v povinných předmětech,
- minimálně 3 kredity ve stanovené skupině povinně volitelných předmětů (povinně volitelné předměty typu A, které patří mezi předměty profilujícího základu),
- minimálně 4 kredity ve stanovené skupině povinně volitelných předmětů (povinně volitelné předměty typu B, které nepatří mezi předměty profilujícího základu),
- minimálně 2 kredity ve volitelných předmětech (např. Tělesná výchova, cizí jazyky atd.).
Minimální počet získaných kreditů nutných pro pokračování ve studiu je minimálně 30 kreditů pro postup do dalšího ročníku.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FAST VUT. Výběr povinně volitelné předměty v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého navazujícího magisterského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině povinně volitelných předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině povinně volitelných předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů. Student se u neúspěšných povinně volitelných předmětů může rozhodnout, zda je bude opakovat, nebo si místo nesplněného předmětu zapíše jiný z dané skupiny povinně volitelných předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky nebo z nabídky ostatních fakult a součástí VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Navazující magisterský studijní program Environmentálně vyspělé budovy navazuje na bakalářský studijní program Environmentálně vyspělé budovy a také na obdobně zaměřené bakalářské studijní programy.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NTA036Energetický audit budovcs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
NTA037Experimentální metody a měřenícs4PovinnýP - 26 / C1 - 26ano
NHA059Hluk a vibrace v budováchcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NIA021Kvalita provádění a diagnostika stavebcs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
NHA060Multikriteriální hodnocení pozemních stavebcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NTA038Systémy měření a regulace v TZBcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NBB011Aplikovaná fyzika (EVB)cs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135634ano
NAB028Numerická a aplikovaná matematikacs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135634ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NUA022Facility management 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NHA061Inteligentní budovycs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NHA062Moderní opláštění budovcs3Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
NTA039Počítačové modelování 1cs2PovinnýC1 - 26ano
NHA063Požární bezpečnost při provozu objektucs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NUA023Projektování BIMcs2PovinnýC1 - 26ano
NHA064Specializovaný seminářcs3PovinnýklC1 - 26ano
NZB016Prezentační dovednosti (EVB)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265636ano
NUB018Projektový management IPMAcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265636ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NTA040Diplomový seminář (TZB)cs5PovinnýklS - 39ano
NVA066Ekonomika investiccs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NHA065Energetické úspory při rekonstrukcíchcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NUA025Facility management 2cs4PovinnýP - 26 / C1 - 13ano
NHA066Odborná praxecs2PovinnýVT - 1ano
NTA041Počítačové modelování 2 (TZB)cs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
NZA017Právocs2PovinnýP - 26ano
NUA026Smart city, regioncs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NHA067-ASpecialized projecten2PovinnýC1 - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5634 1 NBB011, NAB028
5636 1 NZB016, NUB018