studijní program

Geodézie a kartografie

Fakulta: FASTZkratka: NPC-GKAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0532A260001

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Geodézie 100

Cíle studia

Členění dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (dále jen „ČR“) a v Evropské unii (dále jen „EU“).
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT.
Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy bakalářských studijních programů technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů tříletého bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie na Fakultě stavební VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a znalostí v teoretických a inženýrských disciplínách v oblasti geodézie a kartografie. Náplní studijního programu jsou teoreticky zaměřené předměty s ukázkami praktických aplikací. Cílem studia je seznámit studenty s teoretickými i praktickými aspekty výkonu zeměměřického povolání. Studium navazuje na bakalářský studijní program Geodézie a kartografie s tím, že dále rozvíjí znalosti v oblastech teoretické, kosmické a inženýrské geodézie, stejně jako kartografie a geografických informačních systémů. Studium prohlubuje předchozí znalosti studentů, akcentuje moderní technologie a jejich důkladné pochopení s cílem vychovat všeobecně vzdělaného zeměměřického inženýra.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Absolvování navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie opravňuje absolventa k výkonu zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. Po získání pětileté praxe v oboru se absolvent může ucházet o Úřední oprávnění (Úředně oprávněný zeměměřický inženýr) dle vyhlášky č. 31/1995 Sb., které uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie je schopen působit ve státní správě či v rezortních organizacích různých ministerstev (Katastrální úřady, Státní pozemkový úřad, ŘSD, SŽDC, SZIF, podniky povodí,…). Na Katastrálních pracovištích může vykonávat všechny druhy činností, včetně činností řídících (přebírání výsledků zeměměřických činností, řešení sporů, řídící činnosti spojené s obnovou katastrálního operátu aj.).
V soukromém sektoru nalezne absolvent uplatnění u privátních geodetických firem, kde se podílí na přípravě a realizaci projektů, plánování měření, tvorbě účelových map, vytyčovacích pracích u složitých stavebních a průmyslových objektů, měření deformací, monitoringu objektů a staveb, sledování svážných území aj.
Absolvent má všechny předpoklady podílet se na geodetických činnostech při speciálních stavbách, především na vytyčovacích pracích u tunelů, důlních děl, velkých mostů a speciálních konstrukcí. Navrhuje a garantuje vytyčovací postupy a kontrolní měření. Aplikuje družicové metody vysoké přesnosti, metody dálkového průzkumu a leteckého snímání při tvorbě nových mapových děl, včetně 3D výstupů. Podílí se na vytváření moderních mapových produktů včetně internetových mapových služeb. Je schopen vytvářet Informační modely budov.
Absolvent je připraven na činnosti i v oblasti globální (teoretické) geodézie při tvorbě rozsáhlých sítí národního i nadnárodního charakteru, tvorbě gravimetrických map a realizaci geodynamických analýz.
Absolventi nacházejí uplatnění v organizacích zabývající se rozsáhlými databázovými systémy vázanými na geoinformace a údržbou prostorových informačních systémů a jejich využití ve všech sférách státní správy a samosprávy, v Armádě ČR či u správců inženýrských sítí.
Hlavním cílem studia je vychovat teoreticky vzdělaného i prakticky vyškoleného odborníka pro geodetické a kartografické činnosti v praxi, vědě a výzkumu či ve školství.
Absolvent magisterského studijního programu má možnost pokračovat ve studiu doktorského studijního programu, který vede k získání akademického titulu doktor.

Charakteristika profesí

Absolvent je schopen působit ve státní správě, v rezortních organizacích ministerstev (Katastrální úřady, Státní pozemkový úřad, ŘSD, SŽDC, SZIF, podniky povodí,…). Na Katastrálních úřadech může vykonávat všechny druhy činností, včetně činností řídících (přebírání výsledků zeměměřických činností, řešení sporů, řídící činnosti spojené s obnovou katastrálního operátu aj.).
V soukromém sektoru nalezne uplatnění u privátních geodetických firem, kde se podílí na přípravě a realizaci projektů, plánování měření, tvorbě účelových map, vytyčovacích pracích u složitých stavebních a průmyslových objektů, měření deformací, monitoringu objektů a staveb, sledování svážných území aj.
Absolvent má všechny předpoklady podílet se na geodetických činnostech při speciálních stavbách, především na vytyčovacích pracích u tunelů, důlních děl, velkých mostů a speciálních konstrukcí. Navrhuje a garantuje vytyčovací postupy a kontrolní měření. Aplikuje družicové metody vysoké přesnosti, metody dálkového průzkumu a leteckého snímání při tvorbě nových mapových děl, včetně 3D výstupů. Podílí se na vytváření moderních mapových produktů včetně internetových mapových služeb. Je schopen vytvářet Informační modely budov.
Absolvent je připraven na činnosti i v oblasti globální (teoretické) geodézie při tvorbě rozsáhlých sítí národního i nadnárodního charakteru, tvorbě gravimetrických map a realizaci geodynamických analýz.
Absolventi nacházejí uplatnění v organizacích zabývajících se rozsáhlými databázovými systémy vázanými na geoinformace a údržbou prostorových informačních systémů a jejich využitím ve všech sférách státní správy a samosprávy, v Armádě ČR či u správců inženýrských sítí.
Navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie je koncipován tak, aby byl Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním uznán za vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru a v souladu se Zákonem o zeměměřictví č. 200/1994 Sb. opravňoval jeho absolventy k výkonu zeměměřických činností. Po získání pětileté praxe v oboru se absolvent může ucházet o Úřední oprávnění (Úředně oprávněný zeměměřický inženýr) dle vyhlášky č. 31/1995 Sb., které uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální.
Typické pracovní pozice jsou samostatný geodet, úředně oprávněný zeměměřický inženýr, řídící pracovník katastrálního či státního pozemkového úřadu, řídící pracovník na dokumentačním oddělení správce inženýrských sítí, dopravní infrastruktury či povodí.

Podmínky splnění

Splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů (120 kreditů) a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci. Úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku, která se skládá z těchto částí:
- obhajoby magisterské práce,
- ústní státní zkoušky, která sdružuje tři tematické okruhy.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů se řídí:
- zákonem o vysokých školách,
- nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- Doporučenými postupy pro přípravu studijních programů (materiál NAU 8/2017),
- Metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu (materiál NAU)
- Řádem studijních programů VUT,
- Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT,
- Studijním a zkušebním řádem VUT (dále jen „SZŘ“),
- Směrnicí Standardy studijních programů VUT,
- dalšími dokumenty a také platnou Směrnicí děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Objednávky povinně volitelných předmětů se řídí platným Pokynem děkana Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů.
V SZŘ a ve Směrnici děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je podrobně specifikováno studium ve studijních programech, specifikují akademický rok a jeho časové členění a dobu studia, studijní plány, kreditový systém, způsob výuky a její zabezpečení, dokumentaci předmětu, studijní poradenství, způsob zakončení studia předmětu, ověřování studijních výsledků, zápočet a klasifikovaný zápočet, kolokvium a zkoušku, klasifikační stupnici, vážený studijní průměr, průběžnou kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, zápis do studia a zápis do dalšího roku studia, přerušení studia, uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností, zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu, řádné ukončení studia, státní závěrečnou zkoušku, zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky, diplomovou práci a její obhajobu, hodnocení státní závěrečné zkoušky, celkové hodnocení studia, pravidla o organizaci studia, dokumentaci o studiu, zveřejňování závěrečných prací, postup při odhalení plagiátorství, překážky ve studiu, ukončení studia, pochvaly a ocenění, zdravotní způsobilost a komunikaci prostřednictvím informačního systému VUT, průkaz studenta atd.
Studijní program obsahuje předměty, jejichž absolvování je nezbytné pro kvalitní výkon zeměměřického povolání doplněné o rozsáhlý matematicko-fyzikální základ. Studijní plán obsahuje:
- 4 teoretické předměty profilujícího základu studijního programu,
- 13 předmětů profilujícího základu studijního programu,
- 1 skupina povinně volitelných předmětů typu A,
- 8 skupin povinně volitelných předmětů typu B,
- a volitelné předměty (celkem za 4 kredity).
Uvedené předměty odpovídají cílům studia a oblasti vzdělávání Stavebnictví, tematickému okruhu Geodézie.
Výuka je organizována podle týdenních rozvrhů, s výjimkou předmětů, které vyžadují výuku se zvláštním časovým průběhem. Převážná část výuky je organizována formou:
- přednášek v audiovizuálních přednáškových místnostech vybavených moderní technickou tak, aby výuka probíhala v souladu s aktuálními metodami výuky,
- cvičení (např. v počítačových učebnách vybavených všemi potřebnými programy, v plně moderně vybavených laboratořích atd.),
- výuky v terénu,
- odborných exkurzí atd.,
které se konají podle pravidelného, týdenního rozvrhu a během nichž má student možnost přímo získávat poznatky. Předmět je zakončen udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky, vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu.
Současně si student v rámci volitelných předmětů může zvolit technickou angličtinu či jiný jazyk zajišťovaný Fakultou stavební VUT (Ústavem společenských věd), v případě že jeho jazyková úroveň v anglickém jazyce je vyšší než B1 mírně nižší.
Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia se užívá jednotný kreditový systém kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů – European Credit Transfer System (dále jen „ECTS“). V každém akademickém roce je ve stanovených termínech kontrolováno, zda student získal v daném úseku studia počet kreditů v předepsané struktuře stanovené studijním plánem studijního programu, a zda úspěšně ukončil opakované předměty, jejichž absolvování je pro daný studijní program povinné. Minimální počet získaných kreditů nutných pro pokračování ve studiu je minimálně 30 kreditů pro postup do dalšího ročníku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Navazující studijní program Geodézie a kartografie navazuje na bakalářský studijní program Geodézie a kartografie.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NEA030Inženýrská geodézie 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
NEA031Kartografie 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
NEA032Kosmická geodézie 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NAA026Matematika 4cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NVB060Ekonomika měst a obcí cs2Povinně volitelnýC1 - 265779ano
NVB061Ekonomika stavebního podniku cs2Povinně volitelnýC1 - 265779ano
NVB062Právo v obchodních vztazích cs2Povinně volitelnýC1 - 265779ano
NUB019Databázové systémycs4Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 265780ano
NUB020Moderní techniky programovánícs4Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 265780ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BYA002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
NEA033Geodézie v podzemních prostoráchcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NEA034Katastr nemovitostí 3cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NEA035Kosmická geodézie 2cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NAA027Numerické metodycs2PovinnýC1 - 26ano
NEA036Sběr a zpracování 3D datcs3PovinnýklC1 - 39ano
NEA037Teoretická geodézie 2cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NEA038Výuka v terénu 4cs4PovinnýklVT - 120ano
NEB039Geomatikacs3Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135782ano
NEB040Metrologie a standardizacecs3Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135782ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NEA041Digitální model terénu cs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
NEA042Geografické informační systémy 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NEA043Komplexní projektcs4PovinnýklPR - 52ano
NEA044Stavební a průmyslová geodézie 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NEB045Geodézie pro BIMcs4Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 265784ano
NUB0213D modelovánícs4Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 265784ano
NNB017Dopravní stavbycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135785ano
NRB022Vodní stavbycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135785ano
NFB021Základy geotechnikycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135785ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NEA046Fotogrammetrie a dálkový průzkum Zeměcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NEA047-AFyzikální geodézieen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NZA018Právní vztahy k nemovitostemcs3PovinnýP - 26ano
NEB048Aplikovaná geoinformatikacs7Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 395788ano
NEB049Stavební a průmyslová geodézie 2cs7Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 395788ano
NVB063Ekonomie cs2Povinně volitelnýP - 265790ano
NVB064Marketing cs2Povinně volitelnýP - 265790ano
NVB065Účetnictví cs2Povinně volitelnýP - 265790ano
NSB021Ekologické inženýrství cs3Povinně volitelnýC1 - 265791ano
NEB050Oceňování nemovitostícs3Povinně volitelnýC1 - 265791ano
NEB051Řízení geodetické firmycs3Povinně volitelnýC1 - 265791ano
NEB052Speleologické mapovánícs3Povinně volitelnýC1 - 265791ano
NZB012Etika v podnikání cs2Povinně volitelnýP - 265792ano
NZB013Prezentační dovednostics2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135792ano
NZB014Psychologie ve firemní praxics, en2Povinně volitelnýP - 265792ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5779 1 NVB060, NVB061, NVB062
5780 1 NUB019, NUB020
5782 1 NEB039, NEB040
5784 1 NEB045, NUB021
5785 2 NNB017, NRB022, NFB021
5788 1 NEB048, NEB049
5790 1 NVB063, NVB064, NVB065
5791 2 NSB021, NEB050, NEB051, NEB052
5792 1 NZB012, NZB013, NZB014