studijní program

Company Management and Economics

Fakulta: FPZkratka: DSP-CMEAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0413D050007

Udělovaný titul: Ph.D.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 4490 /ročně pro studenty z EU, 6790 /ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem doktorského studijního programu „Company Management and Economics“ je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro jejich samostatnou vědeckou práci v oblasti řízení a ekonomiky podniku pro jejich budoucí univerzitní i výzkumnou činnost, i uplatnitelnost v mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích

Hlavní důraz je kladen na získání hlubokých a systematických znalostí a porozumění teoriím a zvládnutí moderních metod a postupů aplikovatelných ve vědecké disciplíně ekonomie, dále osvojení si pokročilých metod výzkumné práce v ekonomice, řízení podniku a k rozvoji odborných znalostí z ekonometrie. Studium rovněž umožňuje rozvíjet vysoce odborné znalosti a dovednosti z výběru předmětů volených podle výzkumného zaměření studenta. Samotné těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní vědecké práci, v řešení výzkumných úkolů s důrazem na komplexnost a teoretické zdůvodnění daných řešení. Nedílnou součástí činnosti studentů je jejich publikační činnost, stejně tak i jejich interpretace a následná prezentace v různých formách (vystoupení před vědeckou veřejností, na odborných a vědeckých konferencích, zpracování vědeckého článku, zpracování a prezentace výzkumných projektů apod.), ale především zpracování a obhájení disertační práce.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu „Company Management and Economics“ si osvojuje hluboce specializované, systematizované znalosti teorií konceptů a metod v oblasti řízení a ekonomiky podniku, které jsou v popředí poznání oboru na mezinárodní úrovni a navazují jimi na odborné znalosti a dovednosti i obecné způsobilosti inženýra, jakož i hluboké a systematické znalosti a porozumění pokročilým matematickým a statistických metodám analýzy kvantitativních a kvalitativních dat, včetně hluboké a systematické znalosti metod a postupů vědecké práce. Absolvent bude mít odborné dovednosti formulovat a vyhodnocovat vědecký výzkum v oblasti řízení a ekonomiky podniku a vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání, srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti.

Absolvent studia najde uplatnění jako vysoce kvalifikovaný odborník na vědecko-výzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a může také najít uplatnění ve vědecké a pedagogické práci na vysoké škole. Absolvent je schopni přinášet nové vědecké poznatky, a také srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti, je schopen pokračovat v provádění základního i aplikovaného výzkumu na pokročilé úrovni. Absolvent dále nalezne uplatnění i v mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích, kde bude plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění, a také bude schopen samostatného řešení složitého problému při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků.

Charakteristika profesí

Absolvent studia najde uplatnění jako vysoce kvalifikovaný odborník na vědecko-výzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a může také najít uplatnění ve vědecké a pedagogické práci na vysoké škole. Absolvent je schopni přinášet nové vědecké poznatky, a také srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti, je schopen pokračovat v provádění základního i aplikovaného výzkumu na pokročilé úrovni. Absolvent dále nalezne uplatnění i v mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích, kde bude plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění, a také bude schopen samostatného řešení složitého problému při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků.

Podmínky splnění

Studijní povinnosti studenta doktorského studijního programu „Company Management and Economics“ jsou rozvrženy v Individuálním studijním plánu.

Stěžejním povinným odborným předmětem je Methodology of Science and Research Work in Economics and Management, který je zabezpečován ve spolupráci s AV ČR. Hlavním cílem předmětu je naučit studenty vědecky pracovat, prohloubit jejich teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti vědecké práce a připravit je na kvalitní zpracování disertační práce.

V prvním ročníku je ještě zahrnut povinný odborný předmět Economics III, jehož cílem je prohloubit a rozvíjet analytické nástroje v části mikroekonomie především v oblasti rozboru nabídkové strany tržního mechanismu se zvláštním důrazem na matematické modely a poskytnout studentům i alternativní přístupy formování poptávky a nabídky. V části makroekonomie bude kladen důraz na teorie exogenního a endogenního ekonomického růstu a teorie hospodářské politiky státu, včetně rozvinutí schopností studentů aplikovat nabyté znalosti v kontextu podnikového řízení.

Ve druhém ročníku je zařazen povinných odborných předmět Academic Writing, který studentům prohloubí komunikační dovednosti při popisu výzkumu a všeobecných akademických žánrů, zároveň studenti získají znalosti ve stylistických dovednostech typických pro psaní akademických textů. V neposlední řadě v tomto předmětu bude poukázáno na rozdíl mezi vědeckým a populárně naučným stylem a budou objasněny účinné přístupy k vědeckým textům, jako je např. objektivita a formální styl.

Dále si ve druhém ročníku student vybírá jeden povinně volitelný odborný předmět, který prohlubuje odborné znalosti a dovednosti nutné pro kvalitní zpracování dizertační práce. Jedná se o předměty:
• Theory of Management;
• Sustainability and Circular Economics;
• Information Management;
• Marketing Theory;
• Business Management Theory;
• Theory and Practice of Financial Management;
• Methods of Economic Management of Enterprises;

Povinné odborné předměty a povinně volitelný odborný předmět jsou zakončeny zkouškou.

Součástí povinností v Individuálním studijním plánu je vědecká a výzkumná činnost vycházející ze zaměření disertační práce, a proto již od prvního ročníku jsou vyžadovány vědecké výstupy (Výstupy z vědecké činnosti I-IV), a to:
• V prvním ročníku je povinný vědecký výsledek publikační činnosti studenta, a to minimálně jeden publikační výstup (jedná se buď o příspěvek v tuzemském/zahraničním recenzovaném sborníku nebo článek v recenzovaném časopisu) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 80 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.
• Ve druhém ročníku je vyžadován minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu typu Jimp, JSC nebo příspěvek ve sborníku typu D) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 80%. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.
• Ve třetím ročníku je vyžadován minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu v časopisu typu Jimp, JSC ) odpovídající tématu disertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 80 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.
• Ve čtvrtém ročníku je také zahrnuta publikační činnost doktoranda, a to minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu v časopisu typu Jimp, JSC) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 100 %, nebo více výstupů s celkovým součtem autorských podílů v hodnotě 100 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.

Takto nadefinované a vyžadované vědecké výstupy silně podporují i prvek internacionalizace, neboť splnění publikačních výstupů (zejména ve třetím a čtvrtém ročníku) je podmíněno publikováním v anglicky psaných vědeckých časopisech.

Vzhledem k důrazu doktorského studia na oblast výzkumu, jehož výsledky se promítnou do disertační práce, je součástí studijních povinností „Presentation of the Research Plan of the Dissertation“, která má napomoci posoudit vytýčení cíle disertační práce, postup prací na zvoleném tématu, očekávaný vědecký přínos disertační práce a metodologii výzkumu. Úspěšná prezentace výzkumného záměru disertační práce je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

Z důvodu zvýšení kvality disertačních prací je povinností doktoranda podstoupit „A Small Defense of the Dissertation“, jenž probíhá na školícím pracovišti. Tato obhajoba má napomoci posoudit vědecký přínos dizertační práce, metodologii výzkumu a splnění hlavního a dílčích cílů disertační práce. Úspěšná „Malá obhajoba disertační práce“ je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

Nedílnou součástí individuálního studijního plánu je povinnost absolvovat „Foreign Internship - Study Stay“ ve druhém či třetím ročníku na zahraniční univerzitě či výzkumném pracovišti odborně zaměřeném či souvisejícím s tématem disertační práce. Stáž má přispět k rozvoji odborných znalostí a dovedností studenta v dané problematice, a má napomoci navázání mezinárodních kontaktů a rozvoji zkušeností studenta, a poskytnout mu možnost hlouběji/těsněji zapojit se do odborné vědecké komunity věnující se danému tématu dizertační práce studenta. Délka stáže je jeden semestr. Absolvovaná zahraniční stáž je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

U studentů kombinovaného studia je možná zahraniční stáž formou praxe v podniku či instituci, kde bude student řešit problematiku související s tématem disertační práce studenta. Nedílnou součástí zahraniční stáže je i prokázaní jazykové vybavenosti studentů. Absolvovaná zahraniční stáž je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

V neposlední řadě je součástí povinností Individuálního studijního plánu studenta v prezenční formě studia pedagogická praxe, která slouží především k rozvinutí prezentačních dovedností. Tato praxe zpravidla probíhá po dobu prvních čtyř semestrů v rozsahu průměrně 4 hodiny týdně. Pro studenta v kombinované formě studia není plánována pedagogická praxe, tato je nahrazena publikační činností studenta minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu typu Jimp, JSC nebo příspěvek ve sborníku typu D) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 100 %, nebo více výstupů s celkovým součtem autorských podílů v hodnotě 100 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.

V případě kombinované formy studia není student povinen pravidelně docházet na školící pracoviště, účastní se však organizované výuky, konzultačních a jiných akcí souvisejících s plněním Individuálního studijního plánu podle pokynů školitele.

Vytváření studijních plánů

Studium v doktorském studijním programu „Company Management and Economics“ bude probíhat na základě Individuálního studijního plánu, který sestavuje školitel, ve spolupráci se studentem. Individuální studijní plán je rozvržen ve čtyřech akademických rocích a umožňuje získat odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro vědeckou činnost. Navržený Individuální studijní plán je projednáván a schválen na Oborové radě doktorského studijního programu. Důraz v koncepci doktorského studia je především kladen na:
• studijní plán / studium;
• samostatnou vědeckou a výzkumnou práci vycházející ze zaměření disertační práce;
• oblast internacionalizace podpořenou zahraniční stáží;
• pedagogickou praxi;

Základní součástí Individuálního studijního plánu je rozvržení studia a absolvování povinných teoretických povinných předmětů a povinně volitelných předmětů. V prvním ročníku jsou zahrnuty dva povinné odborné předměty:
• Methodology of Science and Research Work in Economics and Management (prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA)
• Economics III (doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. garant a vyučující 60%, doc. Ing. Zinecker Marek, Ph.D., vyučující 40%,)

Ve druhém ročníku je jeden povinný odborný předmět, který je vyučován v anglickém jazyce:
• Academic Writing (doc. PhDr. Milena Krhutova, Ph.D.)

A dále si ve druhém ročníku student vybírá jeden povinně volitelný odborný předmět, který prohlubuje odborné znalosti a dovednosti nutné pro kvalitní zpracování dizertační práce. Jedná se o předměty:
• Theory of Management (doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA);
• Sustainability and Circular Economics (prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.);
• Information Management (doc. Ing. Miloš Koch, CSc.);
• Marketing Theory (doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA, garant a vyučující 50%, doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. vyučující 50%);
• Business Management Theory (doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.);
• Theory and Practice of Financial Management (prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.);
• Methods of Economic Management of Enterprises (doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.);

Povinné odborné předměty a povinně volitelný odborný předmět jsou zakončeny zkouškou.

Součástí individuálního studijního plánu je vědecká a výzkumná činnost vycházející ze zaměření disertační práce, a proto již od prvního ročníku jsou vyžadovány vědecké výstupy.

Vzhledem k důrazu doktorského studia na oblast výzkumu, jehož výsledky se promítnou do disertační práce, je součástí studijních povinností „Presentation of the Research Plan of the Dissertation“, která má napomoci posoudit vytýčení cíle disertační práce, postup prací na zvoleném tématu, očekávaný vědecký přínos disertační práce a metodologii výzkumu.

Z důvodu zvýšení kvality disertačních prací je povinností doktoranda podstoupit „A Small Defense of the Dissertation“, jenž probíhá na školícím pracovišti. Tato obhajoba má napomoci posoudit vědecký přínos disertační práce, metodologii výzkumu a splnění hlavního a dílčích cílů disertační práce.

Nedílnou součástí individuálního studijního plánu je povinnost absolvovat „Foreign Internship - Study Stay“ ve druhém či třetím ročníku na zahraniční univerzitě či výzkumném pracovišti odborně zaměřeném či souvisejícím s tématem disertační práce. Stáž má přispět k rozvoji odborných znalostí a dovedností studenta v dané problematice, a má napomoci navázání mezinárodních kontaktů a rozvoji zkušeností studenta, a poskytnout mu možnost hlouběji/těsněji zapojit se do odborné vědecké komunity věnující se danému tématu dizertační práce studenta. Délka stáže je jeden semestr.

U studentů kombinovaného studia je možná zahraniční stáž formou praxe v podniku či instituci, kde bude student řešit problematiku související s tématem dizertační práce studenta. Nedílnou součástí zahraniční stáže je i prokázaní jazykové vybavenosti studentů. Absolvovaná zahraniční stáž je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

V neposlední řadě je součástí Individuálního studijního plánu studenta v prezenční formě studia pedagogická praxe, která slouží především k rozvinutí prezentačních dovedností. Tato praxe zpravidla probíhá po dobu prvních čtyř semestrů v rozsahu průměrně 4 hodiny týdně. Pro studenta v kombinované formě studia není plánována pedagogická praxe, tato je nahrazena publikační činností studenta.

Součástí Individuálního studijního plánu jsou i další, neméně významné aktivity, které napomáhají k profilaci studenta v oblasti vědecké práce. Jedná se zejména o podávání grantů (např. Juniorské projekty v rámci Specifického výzkumu), účast na tuzemských a zahraničních konferencích.

Struktura a obsahová náplň Individuálního studijního plánu doktoranda je součástí informačního systému Apollo na VUT v Brně.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Řízení a ekonomika podniku je určen pro absolventy magisterských akademických studijních programů z oblasti vzdělávání „Ekonomické obory“.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Alternativní teorie firmy jako prostředek řízení firem

  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu alternativních teorií firmy a jejich aplikaci v řízení společnosti a návrh modelů a teorií plynoucí z těchto alternativních teoríí, osvětlí přistupy rozhodování vrcholového vedení v realném prostředí.

  Školitel: Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D.

 2. Design služeb pro smart (digitální)servitizaci

  Úloha designu služeb může být prostředkem integrované inteligentní nabídky a digitální servitizace. Zdá se, že společnostem chybí vhled do druhu rutin designu služeb. Cílem je pochopit, jak výrobci využívají principy kreativního designu a rozvíjejí rutiny designu služeb.

  Školitel: Kaňovská Lucie, doc. Ing., Ph.D.

 3. Finanční transakce a jejich zdaňování

  Projekt OECD proti BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) etabloval standardy, které zásadním způsobem dopadly i na oblast finančních transakcí. Cílem práce bude zhodnotit existující stav spolu se systematizací existujících pravidel a následně vytvořit metodický návod pro tax management v dané oblasti.

  Školitel: Brychta Karel, doc. Ing. Mgr., Ph.D.

 4. Klíčové faktory digitální transformace obchodních modelů

  Digitální transformace mění cesty, jakými se děje a funguje podnikání. S digitální transformací jsou společnosti nucenxy prostudovat veškeré procesy, systémy. Od interních systémů až po interakci se zákazníky a v obou moderních formách (online i offline. Otázkou zůstává, jaké jsou klíčové faktory digitální transformace obchodních modelů současných firem?

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 5. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování

  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu aplikace kvantitativního přístupu při řízení firem a na návrh modelů sloužících jako nástroj pro podporu manažerského rozhodování.

  Školitel: Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc

 6. Modely kreditního rizika využívající data o finančních derivátech

  Cílem práce analyzovat informační hodnotu spojení podnikových dat a makroekonomických dat při analýze kreditního rizika aproximovaného na úrovni CDS spreadu a to kontextu evropských podniků.

  Školitel: Karas Michal, doc. Ing., Ph.D.

 7. Nehmotný majetek a jeho zdaňování

  Projekt OECD proti BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) etabloval standardy, které zásadním způsobem dopadly i na oblast nehmotného majetku, jehož význam kontinuálně roste. Cílem práce bude zhodnotit existující stav spolu se systematizací existujících pravidel a následně vytvořit metodický návod pro tax management v dané oblasti.

  Školitel: Brychta Karel, doc. Ing. Mgr., Ph.D.

 8. Perspektivy průmyslu 4.0 v kontextu otázek environmentálních, sociálních, správy a řízení

  Cílem výzkumného tématu je návrh modelu pro podporu manažerského rozhodování v oblasti vývoje a implementace technologií průmyslu 4.0 v řízení duality mezi jejich přínosy a riziky v kontextu otázek environmentálních, sociálních, správy a řízení.

  Školitel: Pavláková Dočekalová Marie, doc. Ing., Ph.D.

 9. Politická a ekonomická desintegrace: Zhodnocení možných dopadů z hlediska rozvoje malých a středních podniků

  Výzkum se bude koncentrovat na výzkum možných dopadů současných desintegračních tendencí ve světové ekonomice při formování nových strategií rozvoje z pohledu malých a středních podniků v ČR.

  Školitel: Zinecker Marek, prof. Ing., Ph.D.

 10. Predikce úpadku MSP v kontextu vývoje vnějšího prostředí

  Cílem práce je analyzovat význam faktorů vnějšího prostředí při predikci úpadku malých a středních podniků v Evropě. Zvláštní pozornost bude věnována faktorům reprezentujícím bariery rozvoje podniku. Tyto faktory budou zkoumány v kombinaci s podnikově specifickými faktory.

  Školitel: Karas Michal, doc. Ing., Ph.D.

 11. Průmysl 4.0 a bariéry a výzvy podniků využívajících jeho potenciál v regionu střední a východní Evropy

  Hlavním cílem výzkumného tématu je rozšířit současnou úroveň poznání o finanční a organizační faktory, které zvyšují konkurenční potenciál podniků působících v regionu střední Evropy v kontextu průmyslu 4.0. Potenciál nových výzkumných výsledků je rovněž zásadní z pohledu praktických implikací v podmínkách podnikové sféry.

  Školitel: Balcerzak Adam Przemyslaw, Ph.D.

 12. Role interního podnikatelství při vytváření konkurenčního potenciálu malých a středních podniků

  Cílem výzkumného tématu je rozšířit současnou úroveň znalostí faktorů, které ovlivňují schopnost MSP rozvíjet potenciál vnitřního podnikatelství cestou získání zaměstnanců s profilovanými podnikatelskými dovednostmi. Přidaná hodnota výzkumu spočívá v poznatcích obohacujících současnou v podmínkách ČR a dalších středoevropských zemích.

  Školitel: Balcerzak Adam Przemyslaw, Ph.D.

 13. Stanovení averze k riziku privátního investora

  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu stanovení averze k riziku privátního investora, nástroje a metody, a jejich aplikaci v procesu stanovení averze k rizika, a následně návrh metodiky či modelů směřujících k tomuto stanovení.

  Školitel: Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D.

 14. Sustainable Leadership jako účinný nástroj řízení transformačního procesu.

  Přístup k vedení pracovníků ve formě udržitelného leadershipu se jeví velmi účinným nástrojem pro rozvoj podniku v současném turbulentním světě. Hlavním cílem práce je identifikovat specifika tohoto přístupu k vedení pracovníků a následně definovat model udržitelného leadershipu v současném měnícím se prostředí.

  Školitel: Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D.

 15. Teritoriální servitizace ve vybraném odvětví průmyslu

  Získání poznatků o zavádění servitizace v různých geografických regionech, v organizacích, o transformačních a přechodových cestách, překážkách a prostředcích. Spolupracující výrobní podniky z jednoho území obvykle udržují vysokou úroveň produktivity a inovací.

  Školitel: Kaňovská Lucie, doc. Ing., Ph.D.

 16. Udržitelné inovace obchodních modelů

  Mnoho autorů vymezuje inovace obchodních modelů z pohledu udržitelnosti, nicméně klíčovým aspektem v pohledu všech autorů je chápání tyto entity šířejí a to s přesahem mimo podnik, jeho zákazníků, vlastníků a zahrnující vytváření hodnoty pro klíčové stakeholdery. Cílem práce je návrh metodiky pro udržitelné inovace obchodního modelu podniku na vybraných trzích.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 17. Udržitelný rozvoj podniku s ohledem na manažerské a finanční výzvy

  Cílem výzkumného tématu je rozšířit současnou úroveň poznání stěžejních faktorů omezujících potenciál udržitelnosti podniků působících ve středoevropském regionu. Přidanou hodnotu výzkumu reprezentuje potenciál nalezení nových modelů a organizačních řešení podporujících udržitelný růst podniků.

  Školitel: Balcerzak Adam Przemyslaw, Ph.D.

 18. Určování hodnoty podniků: specifika oceňování malých a středních podniků

  Cílem práce bude prozkoumat stávající modely určování hodnoty a navrhnout modifikace pro aplikaci v malých a středních podnicích

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 19. Určování hodnoty podniku ve vybraném oboru podnikání (vybrané problémy)

  Přístupy ke stanovení hodnoty podniku vycházející z očekávaného budoucího cash flow jsou velice citlivé na odhad parametrů typických pro obor podnikání. Cílem práce bude analyzovat specifika vybraného oboru a zakomponovat je do modelu určování hodnoty podniku.

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 20. Využití digitálních nástrojů pro podporu marketingových strategií v podnicích

  Výzkum zaměřený na skladbu a míru využívání digitálních nástrojů pro podporu tvorby a uskutečňování marketingových strategií v podnicích.

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ekotDEEconomics 3en0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20 / KK - 20 / KK - 20ano
ekotDEEconomics 3en0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20 / KK - 20 / KK - 20ano
mvveDEMethodology of Science and Research Work in Economics and Managementen0PovinnýdrzkP - 40 / P - 40 / KK - 40 / KK - 40ano
mvveDEMethodology of Science and Research Work in Economics and Managementen0PovinnýdrzkP - 40 / P - 40 / KK - 40 / KK - 40ano
vtc1DEResearch outputs 1en0PovinnýKK - 10 / KK - 10 / S - 10 / S - 10ano
vtc1DEResearch outputs 1en0PovinnýKK - 10 / KK - 10 / S - 10 / S - 10ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
awDAcademic Writingen0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
awDAcademic Writingen0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
zsDEForeign internship - study stayen0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10 / KK - 10 / KK - 10 / KK - 10 / KK - 10ano
zsDEForeign internship - study stayen0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10 / KK - 10 / KK - 10 / KK - 10 / KK - 10ano
pvzDEPresentation of the research plan of the dissertationen0PovinnýKK - 10 / KK - 10 / S - 10 / S - 10ano
pvzDEPresentation of the research plan of the dissertationen0PovinnýKK - 10 / KK - 10 / S - 10 / S - 10ano
vtc2DEResearch outputs 2en0PovinnýKK - 10 / KK - 10 / S - 10 / S - 10ano
vtc2DEResearch outputs 2en0PovinnýKK - 10 / KK - 10 / S - 10 / S - 10ano
ppDETeaching Practiceen0PovinnýP - 10 / P - 10 / KK - 10 / KK - 10ano
ppDETeaching Practiceen0PovinnýP - 10 / P - 10 / KK - 10 / KK - 10ano
bmtDEBusiness Management Theoryen0Povinně volitelnýdrzkKK - 10 / KK - 10 / K - 10 / K - 10PVano
bmtDEBusiness Management Theoryen0Povinně volitelnýdrzkKK - 10 / KK - 10 / K - 10 / K - 10PVano
imDEInformation Managementen0Povinně volitelnýdrzkKK - 10 / KK - 10 / K - 10 / K - 10PVano
imDEInformation Managementen0Povinně volitelnýdrzkKK - 10 / KK - 10 / K - 10 / K - 10PVano
tmkDEMarketing Theoryen0Povinně volitelnýdrzkKK - 10 / KK - 10 / K - 10 / K - 10PVano
tmkDEMarketing Theoryen0Povinně volitelnýdrzkKK - 10 / KK - 10 / K - 10 / K - 10PVano
meDEMethods of Economic Management of Enterprisesen0Povinně volitelnýdrzkKK - 10 / KK - 10 / K - 10 / K - 10PVano
meDEMethods of Economic Management of Enterprisesen0Povinně volitelnýdrzkKK - 10 / KK - 10 / K - 10 / K - 10PVano
uceDESustainability and Circular Economicsen0Povinně volitelnýdrzkKK - 10 / KK - 10 / K - 10 / K - 10PVano
uceDESustainability and Circular Economicsen0Povinně volitelnýdrzkKK - 10 / KK - 10 / K - 10 / K - 10PVano
tpfmDETheory and Practice of Financial Managementen0Povinně volitelnýdrzkKK - 10 / KK - 10 / K - 10 / K - 10PVano
tpfmDETheory and Practice of Financial Managementen0Povinně volitelnýdrzkKK - 10 / KK - 10 / K - 10 / K - 10PVano
tmDETheory of Managementen0Povinně volitelnýdrzkKK - 10 / KK - 10 / K - 10 / K - 10PVano
tmDETheory of Managementen0Povinně volitelnýdrzkKK - 10 / KK - 10 / K - 10 / K - 10PVano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
zsDEForeign internship - study stayen0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10 / KK - 10 / KK - 10 / KK - 10 / KK - 10ano
zsDEForeign internship - study stayen0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10 / KK - 10 / KK - 10 / KK - 10 / KK - 10ano
vtc3DEResearch outputs 3en0PovinnýKK - 10 / KK - 10 / S - 10 / S - 10ano
vtc3DEResearch outputs 3en0PovinnýKK - 10 / KK - 10 / S - 10 / S - 10ano
4. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
modpDEA small defense of the dissertationen0PovinnýKK - 10 / KK - 10 / S - 10 / S - 10ano
modpDEA small defense of the dissertationen0PovinnýKK - 10 / KK - 10 / S - 10 / S - 10ano
vtc4DEResearch outputs 4en0PovinnýKK - 10 / KK - 10 / S - 10 / S - 10ano
vtc4DEResearch outputs 4en0PovinnýKK - 10 / KK - 10 / S - 10 / S - 10ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
PV 1 bmtDE, imDE, tmkDE, meDE, uceDE, tpfmDE, tmDE
PV 1 bmtDE, imDE, tmkDE, meDE, uceDE, tpfmDE, tmDE