Detail předmětu

Methodology of Science and Research Work in Economics and Management

FP-mvveDEAk. rok: 2023/2024

Stručný obsah předmětu:
• Výzkum v ekonomice a managementu – výzkumný proces, návrh projektu výzkumu. Časové rozvržení výzkumu, úskalí a kritická místa výzkumu. Stanovení stavu vědeckého poznání, plnotextová vědecké databáze. Zdroje a sběr a zpracování dat v rámci sekundárního výzkumu.
• Metody a přístupy kvantitativního šetření - stanovení vzorku, stanovení výzkumných otázek a hypotéz, před-výzkumná šetření, pokročilé zpracování kvantitativních dat pomocí SW nástrojů.
• Metody a přístupy kvalitativního šetření – výběr metod, zachycení dat, zpracování dat (techniky transkripce, kódování dat), interpretace a analýza výstupů pomocí SW nástrojů.
• Financování vědy a výzkumu - grantový systém (CŘ a zahraničí). Průmyslově-právní ochrana vynálezů a komercializace. Hodnocení vědeckých výsledků. Transfer technologií. Etika ve vědecké práci, autorské právo.

Absolvent kurzu porozumí základním principům vědecké práce. Bude schopen zpracovat výzkumný projekt pro úspěšné zpracování disertační práce v oblasti ekonomiky a managementu. Dále bude schopen zpracovat své výzkumné výsledky do vědeckého článku pro publikování na národní i mezinárodní úrovni. Bude též schopen připravit výzkumný projekt do grantové agentury ČR.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Nejsou stanoveny.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro úspěšné zakončení předmětu musí studenti:
1. Zpracovat písemnou semestrální práci, (projekt výzkumu) (30 bodů).
2. Absolvovat e-learningový kurz k publikování na knihovně VUT v Brně (20 bodů).
3. Absolvovat kurz Základy vědecké práce v Akademie věd ČR (20 bodů)
4. Zpracovat vědecký článek připravený k publikování ve vědeckém časopisu (10 bodů).
5. Absolvovat zkoušku z předmětu, která je individuální a písemná (20 bodů).
Celkem 100 bodů.
Pro úspěšné zakončení předmětu musí student absolvovat všech pět částí hodnocení a musí získat min. 75 bodů.

Na soustředěních bude kontrolována aktivní účast studentů. Studenti mají povinnost se zúčastnit e-learningového kurzu k publikování a kurzu na Akademii věd ČR. Studenti zpracují vědecký článek připravený k publikaci.

Učební cíle

The main course objective is to teach students how to work scientifically, thus preparing them for quality elaboration of their dissertations. Partial objectives are: to determine the status of scientific knowledge and to correctly use individual research methods.
Po absolvování předmětu budou studenti schopni provést sekundární i primární výzkum, který bude uplatnitelný v závěrečné disertační práci.

Základní literatura

SAUNDERS, M., P. LEWIS, THORNHILL, A. 2003. Research Methods for Business Students. 3rd ed. Prentice Hall. ISBN 0-273-65804-2.
COLLINS, J., HUSSEY, R. 2003. Business Research. 2nd ed. Palgrave Macmillan. ISBN 0-333-98325-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-CME doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DSP-CME-KS doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
    , 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DSP-CME doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

40 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

40 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor