studijní program

Geodézie a kartografie

Fakulta: FASTZkratka: BPC-GKAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0532A260001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Geodézie 100

Cíle studia

Členění tříletého bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice a v Evropské unii.
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumenty VUT a Fakulty stavební VUT.
Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia. Studijní program umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
Cílem studia je seznámit studenty s teoretickými i praktickými aspekty výkonu zeměměřického povolání. Studium pokrývá širokou oblast od matematicko-fyzikálních základů, přes rovinnou geodézii, vyrovnávací počet, katastr nemovitostí, inženýrskou, družicovou a teoretickou geodézii až po znalost organizace zeměměřické služby a související legislativy.
Dílčím cílem je i příprava studentů pro navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. před jménem).

Profil absolventa

Absolvování bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie opravňuje absolventa k výkonu zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb.
Absolvent bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie je schopen působit ve státní správě, v rezortních organizacích různých ministerstev (Katastrální úřady, Státní pozemkový úřad, ŘSD, SŽDC, SZIF, podniky povodí,…) či v dokumentačních odděleních správců inženýrských sítí. Na pracovištích Katastrálních úřadů může vykonávat všechny základní činnosti (kontrola a evidence geometrických plánů a jejich náležitostí, práce při tvorbě digitálních katastrálních map, práce při činnostech spojených s obnovou katastrálního operátu, dokumentační práce apod.).
V soukromém sektoru nalezne absolvent uplatnění u privátních geodetických firem, kde se podílí na tvorbě geometrických plánů, při vytyčování hranic pozemků, při tvorbě účelových map, na geodetických pracích ve výstavbě, při zaměřování skutečného provedení staveb, při zaměřování jednotlivých nadzemních i podzemních vedení a dalších inženýrských sítí včetně jejich evidence a údržby v příslušných databázových a geoinformačních systémech.
Absolvent by měl samostatně zvládat tvorbu velkoměřítkových map pro různé účely od přímého měření v terénu, přes zpracování získaných dat, tvorbu digitálních mapových a dalších výstupů. Absolvent bude schopen zpracovávat podklady získané nejmodernějšími měřickými technologiemi (družicová měření, pozemní a letecká fotogrammetrie, pozemní a letecké skenování atd.).
Hlavním cílem studia je vychovat teoreticky vzdělaného a prakticky vyškoleného odborníka pro většinu geodetických a kartografických činností aktuální praxe, který by měl být rovněž schopen pokračovat v dalším odborném studiu v rámci navazujícího magisterského studijního programu.

Charakteristika profesí

Absolvent je schopen působit ve státní správě, v rezortních organizacích různých ministerstev (Katastrální úřady, Státní pozemkový úřad, ŘSD, SŽDC, SZIF, podniky povodí,…) či v dokumentačních odděleních správců inženýrských sítí. Na pracovištích Katastrálních úřadů může vykonávat všechny základní činnosti (kontrola a evidence geometrických plánů a jejich náležitostí, práce při tvorbě digitálních katastrálních map, práce při činnostech spojených s obnovou katastrálního operátu, dokumentační práce apod.).
V soukromém sektoru nalezne uplatnění u privátních geodetických firem, kde se bude podílet na tvorbě nových geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, tvorbě účelových map, na geodetických pracích ve výstavbě, na zaměřování skutečného provedení staveb, na zaměřování jednotlivých nadzemních i podzemních vedení a dalších inženýrských sítí včetně jejich evidence a údržbě v příslušných databázových a geoinformačních systémech.
Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie je koncipován tak, aby byl Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním uznán za vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru a v souladu se Zákonem o zeměměřictví č. 200/1994 Sb. opravňoval jeho absolventy k výkonu zeměměřických činností.
Typické pracovní pozice jsou samostatný geodet, odborný zaměstnanec katastrálního, státního pozemkového či stavebního úřadu, odborný pracovník na dokumentačním oddělení správce inženýrských sítí, dopravní infrastruktury či povodí.

Podmínky splnění

Splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů (240 kreditů) a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci. Úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu Geodézie a kartografie se skládá z těchto částí:
- obhajoby bakalářské práce,
- ústní státní zkoušky, která sdružuje tři tematické okruhy.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů se řídí:
- zákonem o vysokých školách,
- nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- Doporučenými postupy pro přípravu studijních programů (materiál NAU 8/2017),
- Metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu (materiál NAU)
- Řádem studijních programů VUT,
- Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT,
- Studijním a zkušebním řádem VUT (dále jen „SZŘ“),
- Směrnicí Standardy studijních programů VUT,
- dalšími dokumenty a také platnou Směrnicí děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Objednávky povinně volitelných předmětů se řídí platným Pokynem děkana Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů.
V SZŘ a ve Směrnici děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je podrobně specifikováno studium ve studijních programech, specifikují akademický rok a jeho časové členění a dobu studia, studijní plány, kreditový systém, způsob výuky a její zabezpečení, dokumentaci předmětu, studijní poradenství, způsob zakončení studia předmětu, ověřování studijních výsledků, zápočet a klasifikovaný zápočet, kolokvium a zkoušku, klasifikační stupnici, vážený studijní průměr, průběžnou kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, zápis do studia a zápis do dalšího roku studia, přerušení studia, uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností, zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu, řádné ukončení studia, státní závěrečnou zkoušku, zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky, diplomovou práci a její obhajobu, hodnocení státní závěrečné zkoušky, celkové hodnocení studia, pravidla o organizaci studia, dokumentaci o studiu, zveřejňování závěrečných prací, postup při odhalení plagiátorství, překážky ve studiu, ukončení studia, pochvaly a ocenění, zdravotní způsobilost a komunikaci prostřednictvím informačního systému VUT, průkaz studenta atd.
Studijní program obsahuje předměty, jejichž absolvování je nezbytné pro kvalitní výkon zeměměřického povolání doplněné o rozsáhlý matematicko-fyzikální základ. Studijní plán obsahuje:
- 10 teoretických předmětů profilujícího základu studijního programu,
- 23 předmětů profilujícího základu studijního programu,
- 1 skupina povinně volitelných předmětů typu B,
- a volitelné předměty (celkem za 4 kredity).
Uvedené předměty odpovídají cílům studia a oblasti vzdělávání Stavebnictví, tematickému okruhu Geodézie.
Výuka je organizována podle týdenních rozvrhů, s výjimkou předmětů, které vyžadují výuku se zvláštním časovým průběhem. Převážná část výuky je organizována formou:
- přednášek v audiovizuálních přednáškových místnostech vybavených moderní technickou tak, aby výuka probíhala v souladu s aktuálními metodami výuky,
- cvičení (např. v počítačových učebnách vybavených všemi potřebnými programy, v plně moderně vybavených laboratořích atd.),
- výuky v terénu,
- odborných exkurzí atd.,
které se konají podle pravidelného, týdenního rozvrhu a během nichž má student možnost přímo získávat poznatky. Předmět je zakončen udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky, vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu.
Současně si student v rámci volitelných předmětů může zvolit technickou angličtinu či jiný jazyk zajišťovaný Fakultou stavební VUT (Ústavem společenských věd), v případě že jeho jazyková úroveň v anglickém jazyce je vyšší než B1 mírně nižší.
Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia se užívá jednotný kreditový systém kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů – European Credit Transfer System (dále jen „ECTS“). V každém akademickém roce je ve stanovených termínech kontrolováno, zda student získal v daném úseku studia počet kreditů v předepsané struktuře stanovené studijním plánem studijního programu, a zda úspěšně ukončil opakované předměty, jejichž absolvování je pro daný studijní program povinné. Minimální počet získaných kreditů nutných pro pokračování ve studiu je minimálně 30 kreditů pro postup do dalšího ročníku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Na bakalářský studijní program Geodézie a kartografie přímo navazuje magisterský studijní program Geodézie a kartografie na FAST VUT. Absolventi však mohou pokračovat studiem jiného obdobně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BAA007Deskriptivní geometriecs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BBA003Fyzika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BEA003Geodézie 1cs8Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 52ano
BAA008Matematika 1 (G)cs8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
BUA006Základy informatikycs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BBA004Fyzika 2cs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BEA004Geodézie 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
BEA005Interaktivní grafické systémycs3PovinnýC1 - 39ano
BAA009Matematika 2 (G)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BEA006Teorie chyb a vyrovnávací počet 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BEA007Výuka v terénu 1cs4PovinnýklVT - 120ano
BEA008Základy programovánícs3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BEA009Geodetické programycs3PovinnýC1 - 39ano
BEA010Geodézie 3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BEA011Mapování 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
BAA010Matematika 3 (G)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BEA012Počítačová grafikacs4PovinnýklP - 26 / C1 - 26ano
BEA013Teorie chyb a vyrovnávací počet 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BYA001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BEA014Databázecs2PovinnýC1 - 26ano
BEA015Geodetické sítě cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BEA016Katastr nemovitostí 1cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BEA017Mapování 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
BSA012Nauka o krajině cs2PovinnýzkP - 26ano
BAA011Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BEA018Výuka v terénu 2cs4PovinnýklVT - 120ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BVA023Ekonomika cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BEA019Fotogrammetrie a laserové skenovánícs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BEA020Geografické informační systémy 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BEA021Inženýrská geodézie 1cs8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
BEA022Katastr nemovitostí 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BZB006Komunikace a rétorikacs2Povinně volitelnýP - 265696ano
BZB007Psychologie cs2Povinně volitelnýP - 265696ano
BZB008Sociologie cs2Povinně volitelnýP - 265696ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BEA023Kartografie 1cs8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 52ano
BEA024Pozemkové úpravycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA019Pozemní stavitelství a urbanizmuscs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BZA009Stavební právo (G)cs2PovinnýklP - 26ano
BEA025Teoretická geodézie 1cs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
BEA026Výuka v terénu 3cs3PovinnýklVT - 80ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5696 1 BZB006, BZB007, BZB008