studijní program

Electrical Power Engineering

Fakulta: FEKTZkratka: MPA-EENAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0713A060007

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 1000 EUR/ročně pro studenty z EU, 1000 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 55
Energetika Bez tematického okruhu 45

Cíle studia

Dvouletý navazující magisterský studijní program Elektroenergetika (MPA-EEN) je zaměřen na výchovu inženýrů se širokým základem znalostí teorie a praktických aplikací v oblasti energetiky, elektrotechniky a související ekonomiky. Cílem studijního programu MPA-EEN je nabídnou takové vysokoškolské studium, které je oborově zaměřeno na celou oblast elektroenergetiky a které studentům předá základní inženýrské znalosti a dovednosti související s výrobou, přenosem, rozvodem a užitím elektrické energie v rámci současných potřeb i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně cílené oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe.

Profil absolventa

Studijní program Elektroenergetika umožňuje absolventovi získat kvalifikované znalosti z oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a ekonomiky v rámci současných potřeb i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Spektrum znalostí sahá od teoretických poznatků po praktické aplikace. Absolvent je kvalifikován v problematice elektroenergetiky a elektrotechniky. Absolvent je schopen uplatnit získané znalosti a dovednosti ve výzkumu, vývoji, projekci a provozu náročných zařízení v elektroenergetice, energetice a silnoproudé elektrotechnice. Ve všech těchto oblastech je rovněž schopen zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce. Absolvent rovněž může pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech.
Absolvent získá základní inženýrské znalosti a dovednosti, kterého jej odborně profilují zejména v oblastech související:
- se základními problémy přenosu elektrické energie,
- s provozem distribučních a průmyslových sítí, s podstatou poruchových stavů těchto sítí, se způsobem jejich chránění a se současně používanými standardy pro hodnocení spolehlivosti dodávky elektrické energie,
- se současným stavem a provozem zařízení elektrických stanic především na úrovni vn a vvn a s teoretickými základy dimenzování rozvodných zařízení a vodičů,
- se základními matematickými modely pro řízení propojených elektrizačních soustav, s výpočty toků výkonů a regulací napětí, s řízením kmitočtu a s dispečerským řízením,
- s přechodnými jevy v elektrizační soustavě,
- s výrobou elektrické energie v elektrárnách a teplárnách, s provozními stavy synchronních alternátorů a způsoby jejich chránění, s dimenzováním a kontrolou zdrojů pro vlastní spotřebu elektrárny,
- s teorií základních a speciálních typů elektrotepelných ohřevů a jejich technickými aplikacemi,
- se základy světelné techniky a základními informacemi o komponentách pro osvětlování, s principy měření světla, s hodnocením osvětlení a se světelnými zdroji,
- se základními a přímými souvislostmi a závislostmi mezi problémy a tématy ryze technického charakteru z oblasti elektroenergetiky a mezi ekonomickými aspekty řešené problematiky,
- s vybranými partiemi z matematiky a fyziky,
- s problematikou kvality elektrické energie a EMC, diagnostikou v elektroenergetice, technikou vysokého napětí, s provozem obnovitelných zdrojů a jaderných elektráren a další.

Charakteristika profesí

Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného studia navazujícího magisterského programu Elektroenergetika (MPA-EEN) je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe. Absolventi naleznou své uplatnění jako provozní specialisté zejména v průmyslu, ale i v obchodních a dalších společnostech, a to nejen zaměřených na elektrotechniku a energetiku. V rámci všech výše uvedených technických oblastí jsou rovněž schopni vykonávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce. Zaměření studijního programu Elektroenergetika umožňuje také přímé nasazení absolventů jak do výrobní, provozní či servisní technické praxe, tak se uplatní i při výzkumu, vývoji, projekci a provozu náročných zařízení v elektroenergetice, silnoproudé elektrotechnice i v průmyslu, nebo může pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu.

Absolventi se mohou uplatnit například na těchto konkrétních odborných pozicích:
- provozní, projekční a řídicí pracovník v elektrárnách, teplárnách, subjektech provozujících elektrické sítě a výrobních podnicích zaměřených zejména na stroje a zařízení pro elektroenergetiku,
- vývojový pracovník v oblasti elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky,
- zkušební technik,
- energetický specialista,
- a další.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
74 kreditů v povinných předmětech,
35 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
11 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-SVTLighting Technologyen5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 14 / L - 12ano
MPA-ELEPower Plant Electrical Equipmenten6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / L - 18 / PR - 9ano
MPA-PRSPower Transmission Networksen6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 16 / Cp - 4 / L - 6ano
MPA-DREDifferential Equations in Electrical Engineeringen5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 13PVA3ano
MPA-PSOProbability, Statistics and Operations Researchen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 8 / CPP - 18PVA3ano
MPA-PSDDesign of Power and Data Networksen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 27 / L - 12PVA1ne
MPA-DELDiagnostics in Electricity Industryen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 16 / L - 10PVA1ne
MPA-TVNHigh Voltages Technologyen5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / L - 14PVA1ano
MPA-MZELow Power Electrical Sourcesen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 20PVA1ano
MPA-NPEUnconvention Conversionsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / L - 14PVA1ne
MPA-MFYModern Physicsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 13PVA2ne
MPA-FPLPlasma Physics and Diagnosticsen5Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 20 / L - 6PVA2ne
MPA-KVEQuantum and Laser Electronicsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVA2ano
MPA-FPFSolid State Physicsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13PVA2ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-ELTElectrical Heat Technologyen5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 10 / L - 16ano
MPA-ESVSubstations and Linesen6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 18 / L - 12 / PR - 9ano
MPA-PRJTransient Phenomenaen6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 27 / Cp - 12ano
MPA-OSVLighting Systemsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 10 / L - 12 / PR - 4PVA1ne
MPA-JELNuclear Power Planten5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 4 / L - 22PVA1ano
MPA-PQ1The Power Quality and EMCen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 10 / Cp - 4 / L - 12PVA1ano
MPA-BFYBiophysicsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA2ne
MPA-MEMElectromagnetic Field Modelingen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA2ano
MPA-NANNanotechnologyen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 7 / PR - 13PVA2ne
MPA-NDDNon-Destructive Diagnostics and Physics of Dielectricsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVA2ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-MEZDistribution and Industrial Networksen5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 16 / L - 4ano
MPA-RESPower Systems Controlen6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 8 / Cp - 18ano
MPA-MPNSemestral Projecten3PovinnýklPR - 26ano
MPA-PMPAdvanced methods of programming PLCen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB2ne
MPA-DJZDiagnostics and Electrical Equipments Protectionsen6Povinně volitelnýzkP - 39 / Cp - 4 / L - 22PVB2ano
MPA-DMEDiagnostics and Testingen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB2ne
MPA-ELOElectronic Circuitsen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / L - 13PVB2ano
MPA-MTENew Technology for Microelectronic Circuitsen6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 26PVB2ne
MPA-TESTheory of Electrical Machinesen6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 26PVB2ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-MSNDiploma Thesisen20PovinnýVD - 52ano
MPA-EELEconomy of Electrical Power Engineeringen5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6ano
MPA-ADPA/D and D/A Convertersen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB2ne
MPA-EMSElectronic Measurement Systemsen7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB2ne
MPA-UEOEnergy Storage Technologiesen5Povinně volitelnýzkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26PVB2ano
MPA-PELIndustrial Electronicsen6Povinně volitelnýzkP - 26 / L - 26PVB2ne
MPA-EZPPower engineering of Natural Gasen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13PVB2ne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-POMAdvanced 3D Modellingen4VolitelnýzkP - 13 / Cp - 39ano
XPA-CJ1Czech language en6VolitelnýzkCOZ - 52ano
MPA-NM2Numerical Modeling 2en5VolitelnýzkP - 13 / Cp - 39ne
MPA-OZERenewable Energy Sourcesen5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-AZEAlternative Energy Sourcesen5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPA-CJ1Czech language en6VolitelnýzkCOZ - 52ano
MPA-UEOEnergy Storage Technologiesen5VolitelnýzkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26ano
MPA-NM1Numerical Modeling 1en5VolitelnýzkP - 13 / Cp - 39ano
MPA-PPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen3VolitelnýklP - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA1 nekontroluje se MPA-PSD, MPA-DEL, MPA-TVN, MPA-MZE, MPA-NPE, MPA-OSV, MPA-JEL, MPA-PQ1
PVA2 5 kr - 40 kr MPA-MFY (5 kr), MPA-FPL (5 kr), MPA-KVE (5 kr), MPA-FPF (5 kr), MPA-BFY (5 kr), MPA-MEM (5 kr), MPA-NAN (5 kr), MPA-NDD (5 kr)
PVA3 5 kr - 10 kr MPA-DRE (5 kr), MPA-PSO (5 kr)
PVB1 4 kr
PVB2 5 kr - 65 kr MPA-PMP (6 kr), MPA-DJZ (6 kr), MPA-DME (6 kr), MPA-ELO (6 kr), MPA-MTE (6 kr), MPA-TES (6 kr), MPA-ADP (6 kr), MPA-EMS (7 kr), MPA-UEO (5 kr), MPA-PEL (6 kr), MPA-EZP (5 kr)