studijní program

Power Systems and Communication Technology

Fakulta: FEKTZkratka: MPA-EAKAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0713A060009

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 1000 EUR/ročně pro studenty z EU, 1000 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 71
Energetika Bez tematického okruhu 29

Cíle studia

Studijní program Elektroenergetika a komunikační technologie nabízí navazující magisterské vysokoškolské studium, ve kterém je propojeno zaměření na elektrotechniku související s výrobou, přenosem, rozvodem a užitím elektrické energie s předměty teoretické i praktické informatiky a komunikační techniky. Sdružením obou znalostních oblastí vznikl studijní program, který odráží nároky současného i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Základem jsou předměty zaměřené jak na problematiku mobilních i pevných komunikací, moderních síťových technologií, telekomunikační služby, nebo na zabezpečovací metody a na vysokorychlostní multimediální přenosy, tak na teorii poruchových stavů distribučních sítí, způsoby jejich chránění, kvalitu elektrické energie a EMC, diagnostiku v elektroenergetice, techniku vysokého napětí, provoz výroben elektrické energie se synchronními alternátory i provoz obnovitelných zdrojů nebo současný stav a provoz zařízení elektrických stanic.
Cílem studia je:
• předat studentům praktické znalosti i hlubší teoretické základy moderních telekomunikací a informačních technologií ve spojení se základy matematických modelů pro řízení propojených elektrizačních soustav, s výpočty toků výkonů a regulací napětí, s řízením kmitočtu a s dispečerským řízením a vybavit je tak pro vysoce kvalifikovanou práci v oblasti řídicích systémů elektroenergetiky.
• naučit studenty využívat poznatků slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky při návrzích nových zařízení či systémů zajišťujících ekonomický a bezporuchový provoz přenosových, distribučních a průmyslových sítí.

Profil absolventa

Unikátnost programu spočívá ve vhodném propojení znalostí z oblasti telekomunikací, informatiky a elektroenergetiky, kdy absolvent není pouze úzce zaměřen na jednu konkrétní oblast, ale má širší znalosti z celé oblasti informačních a komunikačních technologií i principů výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie. Díky tomu je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe a to nejen v oblasti systémů pro řízení, chránění a dispečinku zařízení elektroenergetické soustavy, ale i v širokém spektru průmyslových aplikací.
Absolvent má kvalitní znalosti a dovednosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů, v dostatečné míře ovládá i související poznatky z návrhu radiových komunikací, přístrojové techniky či aplikací mikroelektronických obvodů a získal i kvalifikované znalosti z oblasti projektování a provozu zařízení v elektroenergetice, silnoproudé elektrotechnice a v průmyslu. Absolventi oboru se tedy uplatní při výzkumu a vývoji v rámci současných potřeb i budoucího rozvoje elektroenergetiky a komunikačních a informačních technologií a jsou rovněž schopni zastávat i vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Charakteristika profesí

Typickým zaměstnavatelem absolventa studijního programu Elektroenergetika a komunikační technika budou bezpochyby provozovatelé přenosových a distribučních sítí, ale také dodavatelé technologií pro řízení provozu a komunikaci zařízení elektroenergetické infrastruktury. Předpokládaná míra uplatnění je vysoká, protože profesní zaměření absolventa tohoto studijního programu bude korespondovat se současným trendem digitalizace systémů pro řízení výroby a spotřeby elektrické energie.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
81 kreditů v povinných předmětech,
34 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
5 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-OSEOptical Networksen5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
MPA-ELEPower Plant Electrical Equipmenten6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / L - 18 / PR - 9ano
MPA-PRSPower Transmission Networksen6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 16 / Cp - 4 / L - 6ano
MPA-KOMCommunication Technologyen4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 13PVA1ne
MPA-RZBDistribution Equipmenten7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 24 / L - 15PVA1ne
MPA-MFYModern Physicsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 13PVA2ne
MPA-FPLPlasma Physics and Diagnosticsen5Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 20 / L - 6PVA2ne
MPA-KVEQuantum and Laser Electronicsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVA2ano
MPA-FPFSolid State Physicsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13PVA2ano
MPA-DREDifferential Equations in Electrical Engineeringen5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 13PVA3ano
MPA-PSOProbability, Statistics and Operations Researchen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 8 / CPP - 18PVA3ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-NSBProjecting, Administration and Security of Computer Networksen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
MPA-PRJTransient Phenomenaen6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 27 / Cp - 12ano
MPA-IOTCommunication Systems for IoTen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA1ne
MPA-DAKData Communicationen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 12 / L - 14PVA1ne
MPA-DEEElectrical Power Distributionen6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / Cp - 2 / L - 12PVA1ano
MPA-PQ1The Power Quality and EMCen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 10 / Cp - 4 / L - 12PVA1ano
MPA-BFYBiophysicsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA2ne
MPA-MEMElectromagnetic Field Modelingen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA2ano
MPA-NANNanotechnologyen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 7 / PR - 13PVA2ne
MPA-NDDNon-Destructive Diagnostics and Physics of Dielectricsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVA2ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-VDPAdvanced Data Transmission Technologyen6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ne
MPA-KPMMobile Network Communication Systemsen6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPA-RESPower Systems Controlen6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 8 / Cp - 18ano
MPA-MPNSemestral Projecten3PovinnýklPR - 26ano
MPA-SUEEnergy Useen6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 10 / L - 16PVA4ano
MPA-ZKRFoundations of Cryptographyen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 39PVA4ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-KRICryptographyen7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ne
MPA-MSNDiploma Thesisen20PovinnýVD - 52ano
MPA-EELEconomy of Electrical Power Engineeringen5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-PZPParallel Data Processingen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / PR - 13ano
XPA-CJ1Czech language en6VolitelnýzkCOZ - 52ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPA-CJ1Czech language en6VolitelnýzkCOZ - 52ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA1 18 kr - 36 kr MPA-KOM (4 kr), MPA-RZB (7 kr), MPA-IOT (5 kr), MPA-DAK (6 kr), MPA-DEE (6 kr), MPA-PQ1 (5 kr)
PVA2 5 kr - 40 kr MPA-MFY (5 kr), MPA-FPL (5 kr), MPA-KVE (5 kr), MPA-FPF (5 kr), MPA-BFY (5 kr), MPA-MEM (5 kr), MPA-NAN (5 kr), MPA-NDD (5 kr)
PVA3 5 kr - 10 kr MPA-DRE (5 kr), MPA-PSO (5 kr)
PVA4 6 kr - 12 kr MPA-SUE (6 kr), MPA-ZKR (6 kr)