studijní program

Architektura a urbanismus

Fakulta: FAZkratka: ARCHURBAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0731D010001

Udělovaný titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 16.8.2018 - 16.8.2028

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Architektura a urbanismus Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia v doktorském studijním programu je příprava absolventa kvalifikovaného k samostatné činnosti a mezioborové kooperaci v oblasti výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti v architektuře a urbanismu, při osvojení si souvisejících informačních technologií.

Hlavním rysem navrhovaného doktorského studia je osvojení si teoretických znalostí a praktických dovedností nad úroveň poskytovanou magisterským studiem, vedoucí k vyšší kvalifikaci a specializaci absolventa a jeho lepšímu postavení na trhu práce, po završení doktorského studia absolvováním zkoušky ze dvou navzájem se doplňujících částí studia:
a) studijní části, ukončené splněním státní doktorské zkoušky,
b) tvůrčí části, ukončené obhajobou disertační práce.

Profil absolventa

Profil absolventa dle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, ze dne 24. srpna 2016, a s ohledem na specializaci:
absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
1. znalosti, dovednosti a všeobecné způsobilosti architektonických disciplín a konkrétní odborné specializace (architektura, urbanismus), a to včetně širších kulturních a environmentálních souvislostí,
2. znalosti teoretických, technických, uměleckých, ekologických a sociologických disciplín, včetně disciplín seznamujících s psychickými a fyzickými potřebami uživatele architektonického díla, relevantní pro architektonickou historii, teorii a praxi.

absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
1. analyzovat a syntetizovat problémy v rámci historie, teorie a praxe a s ohledem na konkrétní odbornou specializaci (architektura, urbanismus),
2. provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy,
3. vydávat odborná stanoviska.

absolvent se uplatní například:
1. v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi,
2. na stavebních úřadech,
3. u pořizovatelů,
4. na úřadech památkové péče,
5. v orgánech ochrany přírody a krajiny,
6. při výkonu odborné funkce v orgánech veřejné správy na úseku územního plánování nebo stavebního úřadu.

Oproti absolventovi magisterského studia, se základní odbornou profilací, je absolvent doktorského studia nositelem hlubších a specializovaných znalostí v architektonické, územně plánovací, památkové a rekonstrukční oblasti, lépe připravený na uplatnění v komerční sféře se schopností nalézat řešení na nově vznikající problémy s plnou odpovědností k principům trvale udržitelného rozvoje.

Charakteristika profesí

Typické pracovní pozice, které může absolvent jako vzdělaný odborník zastávat: administrátor, specialista, metodik, kurátor sbírek, lektor, odborný rada regionálních politik a nástrojů, manažer projektů a programů, koncepční pracovník v institucích, zabývajících se rozvojem sídel, jejich regenerací a obnovou, včetně obnovy a rekonstrukce památkových objektů, vědeckovýzkumný pracovník v neziskové organizaci na národní i mezinárodní úrovni, způsobilý k odborné, koncepční, metodické, analytické, strategické, normotvorné a projekční práci a rozhodování v oblasti architektury, územního plánování, tvorby a ochrany krajiny, tvorbě politik, urbanismu, rozvoje a tvorby měst.

S ohledem na Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, ze dne 24. srpna 2016, a s ohledem na specializaci najde absolvent uplatnění například:
1. v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi,
2. na stavebních úřadech,
3. u pořizovatelů,
4. na úřadech památkové péče,
5. v orgánech ochrany přírody a krajiny,
6. při výkonu odborné funkce v orgánech veřejné správy na úseku územního plánování nebo stavebního úřadu.

Absolvent může pracovat v řídících a rozhodovacích funkcích, např. jako zaměstnanec Ministerstva pro místní rozvoj, krajského a obecního úřadu, Ústavu územního rozvoje, ČKA, Kanceláře města, Institutu plánování a rozvoje, nebo jako akademický nebo výzkumný pracovník na vysokých školách a výzkumných pracovištích.

Podmínky splnění

Průběh doktorského studia se řídí Individuálním studijním plánem. Studium povinných a povinně volitelných předmětů probíhá po dobu čtyř semestrů dle Časového plánu výuky. Pátý až osmý semestr doktorského studia je primárně určen k výzkumu a ke zpracování disertační práce. V rámci studia musí student absolvovat 4 povinné předměty ukončené
zkouškami, 3 povinně volitelné předměty ukončené zkouškami (v případě doktorandů, kteří jsou absolventy magisterského studia příbuzného studijního programu, 5 povinně volitelných předmětů ukončených zkouškami) a zkoušku z Odborné a akademické angličtiny. Student doktorského studijního programu si může zvolit v rámci předepsaného počtu
povinně volitelných předmětů jeden povinně volitelný předmět z druhé specializace doktorského studijního programu. Splnění studijní části Individuálního studijního plánu student prokáže vykonáním zkoušek a státní doktorské zkoušky. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce.

Povinné předměty pro obě specializace a obě formy studia, rozsah a garant předmětu:
- Základy vědecké práce; 26p+26s; Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
- Základy vědeckého publikování; 26p; Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
- Odborná a akademická angličtina; 26c; Tluková Jolana, Mgr.
- Filosofie a sociologie; 26p; Lindr Jaroslav, RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc., Ph.D.

Povinné předměty profilujícího základu specializace ARCHITEKTURA pro obě formy studia, rozsah a garant předmětu:
- Teorie architektury; 12p+6s; Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

Povinné předměty profilujícího základu specializace URBANISMUS pro obě formy studia, rozsah a garant předmětu:
- Teorie a vývoj urbanismu; 26p+13s; Havliš Karel, doc. Ing. arch.

Povinně volitelné předměty pro obě formy studia, rozsah a garant předmětu:

a) Specializace Architektura:
- Jazyk architektury; 4p+6s; Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.
- Ochrana a obnova památek; 10p+10s; Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
- Architektonický prostor; 4p+6s; Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
- Technika a konstrukce v architektuře; 26p; Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D.
- Digitální zobrazování; 26c; Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.

b) Specializace Urbanismus:
- Rozvoj měst a regionů; 26p; Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
- Prostorové plánování; 13p+13s; Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.
- Tvorba a ochrana krajiny; 13p+13s; Wittmann Maxmilián, doc. Ing. arch., Ph.D.
- Problémy městských center; 13p+13s; Wittmann Maxmilián, doc. Ing. arch., Ph.D.
- Udržitelný rozvoj měst; 13p+13s; Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.
- Geografické informační systémy; 14p+6s; Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.

c) Předměty pro obě specializace (Architektura a Urbanismus):
- Krajinářská architektura; 13p+26s; Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.

Povinná součást studia pro obě specializace studia, pouze v prezenční formě studia:
- Pedagogická praxe – probíhající v prezenční formě studia po dobu 4 semestrů v rozsahu průměrně 4 hodin týdně.

Povinné součásti studia pro obě specializace a obě formy studia:
- Zahraniční studijní pobyt – v délce nejméně jednoho měsíce, nahraditelný účastí v mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, nebo jinou formou přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.
- Státní doktorská zkouška – vykonaná před komisí jmenovanou děkanem fakulty. Obsah státní doktorské zkoušky vychází zejména ze specializace doktorského studijního programu, ze širšího vědního základu a z obhajoby pojednání ke státní doktorské zkoušce. Zkouška trvá nejdéle 2 hodiny a je veřejná. Zkouška je klasifikována stupněm prospěl, neprospěl.
- Obhajoba disertační práce – disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Úspěšná veřejná obhajoba disertační práce uzavírá doktorské studium a prokazuje schopnost a připravenost absolventa k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje.

Vytváření studijních plánů

Individuální studijní plán je základním dokumentem individuální odborné výchovy doktoranda ve studiu v doktorském studijním programu. Individuální studijní plán je závazný́ dokument, podle kterého je realizováno obsahově i časově studium a samostatná vědeckovýzkumná činnost doktoranda, související s řešením jeho disertační práce. Individuální studijní plán schvaluje doktorand, školitel a vedoucí školicího pracoviště. Následně je individuální studijní plán předán k projednání oborové radě a na doporučení rady jej schvaluje děkan fakulty.
Individuální studijní plán obsahuje jak předměty profilujícího základu a další povinné předměty, tak také předměty povinně volitelné, které doktorand volí se souhlasem školitele a s ohledem na zaměření své disertační práce.

Dostupnost pro zdravotně postižené

V místě uskutečňování studijního programu je zajištěn bezbariérový přístup. Studentům se specifickými potřebami je poskytována podpora ze strany vyučujících a administrativních pracovníků fakulty.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program navazuje na magisterský studijní program Architektura a urbanismus a na příbuzné magisterské studijní programy.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
ARCHArchitektura0
URBANUrbanismus0