studijní program

Výrobní stroje, systémy a roboty

Fakulta: FSIZkratka: N-VSR-PAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0788A270006

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 70
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 30

Cíle studia

Studenti v rámci studia získají znalosti jak v oblasti strojírenských disciplín, tak i v oblasti elektrotechniky a související elektroniky, řízení a informatiky.


Studijní program „Výrobní stroje, systémy a roboty“ rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů předchozího bakalářského studia do oblastí konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených. Dále získají studenti znalosti v oblasti projektování elektrické výzbroje strojů, jejich ovládacích a řídicích systémů.

Studenti absolvováním povinných předmětů získají ucelené znalosti studovaného programu, které si mohou dále prohloubit volbou povinně volitelných předmětů dle vlastního výběru, a to ve směrech výrobní stroje, průmyslové roboty nebo výrobní systémy.

Povinně volitelné předměty umožní studentům se seznámit s:
- moderními metodami konstrukce obráběcích a tvářecích strojů,
- aktuálními výpočtovými, projektovými a konstrukčními metodami,
- metodami měření a zkoušení strojů, zajišťováním jejich bezpečnosti a kvality,
- metodami návrhu, projektování, programování a zprovozňování robotizovaných pracovišť s využitím softwarových a simulačních prostředků,
- provozem a stavbou výrobních strojů a systémů,
- aplikací informačních technologií pro podporu výroby.

Cílem studia je rovněž připravit studenty na aktuální trendy průmyslové praxe, včetně digitalizace průmyslu, vývoj chytrých strojů a výrobních systémů v kontextu Průmyslu 4.0.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu získá znalosti v oblastech:
- konstrukce obráběcích a tvářecích strojů,
- posuzování výrobní způsobilosti obráběcích a tvářecích strojů,
- možnosti využití průmyslových robotů a manipulátorů,
- návrhu robotických pracovišť,
- programování a zprovoznění robotizovaných pracovišť,
- projektování elektrické výstroje výrobních strojů a systémů,
- řízení výrobních strojů, systému a jejich komponentů,
- zajišťování bezpečnosti výrobních strojů a systémů, včetně posuzování jejich ergonomie,
- návrhu a provozu elektrotechnických systémů,
- bezpečnostních pravidel elektrotechnické praxe.

Absolvent bude schopen a bude umět:
- navrhnout konstrukční uzly výrobních strojů a systémů,
- provést konstrukční návrh celého výrobního stroje,
- navrhnout uspořádání výrobního systému,
- provést kontrolu geometrické přesnosti obráběcích strojů dle platných norem,
- navrhnout elektrické zapojení komponent pro výrobní stroje a systémy,
- navrhnout robotizované pracoviště,
- navrhnout a naprogramovat řízení výrobního stroje, systému nebo robotizovaného pracoviště,
- analyzovat rizika u výrobních strojů a systémů a to jak v konstrukční fázi, tak i za provozu.

Úspěšní absolventi oboru nacházejí budoucí uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojoví pracovníci, průmyslový inženýři nebo manažeři zabývající se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů ve strojírenských i nestrojírenských firmách.

Charakteristika profesí

Úspěšní absolventi oboru nacházejí budoucí uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojoví pracovníci, průmyslový inženýři nebo manažeři zabývající se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů ve strojírenských i nestrojírenských firmách.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a odborná rozprava k předmětům. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení navazujícího magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky se podílí na zabezpečení doktorského studia v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, což dává studentům perspektivu pro budoucí vědeckou aktivitu v celém rozsahu tohoto studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GDVDynamika výrobních strojůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
GHPHydraulické a pneumatické mechanismycs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
GPZPrůmyslové roboty a manipulátory Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
G1SStavba výrobních strojů Ics6PovinnýzkP - 52ano
GTATeorie a stavba výrobních systémůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
GOKVýpočty a simulace v konstrukci obráběcích strojůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 52ano
GPNProjektový managementcs4Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 13Skupina č. 1 typu Bano
GPSProvoz obráběcích strojůcs4Povinně volitelnýklL - 39Skupina č. 1 typu Bne
GVRVirtuální a rozšířená realitacs4Povinně volitelnýklCPP - 39Skupina č. 1 typu Bano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GARElektrické prvky automatického řízení výrobních systémůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
GEVElektrotechnika výrobních strojůcs6Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
GIFInformační systémy a počítačové sítěcs4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
GPLPrůmyslové roboty a manipulátory IIcs4PovinnýzkP - 26ano
GNPNavrhování a programování robotických pracovišťcs4Povinně volitelnýklL - 52Skupina č. 2 typu Bano
G3SStavba výrobních strojů IIcs4Povinně volitelnýzkP - 26Skupina č. 2 typu Bano
GMSModelování a simulace výrobních strojůcs4Povinně volitelnýklCPP - 39Skupina č. 3 typu Bano
GMVModelování a simulace výrobních systémůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26Skupina č. 3 typu Bano
GTNTeorie obrábění, tváření a nástrojecs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26Skupina č. 3 typu Bne
0PPGPrůmyslový projekt (N-VSR)cs3VolitelnýklPX - 120ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GZRDiplomový projekt I (M-VSR)cs2PovinnýVD - 26ano
GE2Elektrotechnika výrobních strojů IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
GMRManagement rizik u strojních a elektrických zařízenícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
GV0-AManufacturing Machines Technologyen4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
G2SStavba výrobních strojů IIIcs4PovinnýklP - 52ano
GRIManagement kvalitycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13Skupina č. 4 typu Bano
GROPrůmyslové roboty a manipulátory IIIcs4Povinně volitelnýzá,zkL - 39Skupina č. 4 typu Bano
GSPSemestrální projektcs4Povinně volitelnýklCPP - 26Skupina č. 4 typu Bano
GTSTestování obráběcích strojůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / L - 39Skupina č. 4 typu Bne
GISInteligentní výrobní systémycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 26Skupina č. 5 typu Bano
GMMMechanika manipulačních zařízenícs4Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 13Skupina č. 5 typu Bano
GMKModerní metody konstrukčních a pevnostních výpočtůcs4Povinně volitelnýklCPP - 52Skupina č. 5 typu Bano
5EMEkonomika a management podnikucs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 26Skupina č. 6 typu Bano
GPIPočítačová podpora výroby (CAD/CAM)cs4Povinně volitelnýklCPP - 52Skupina č. 6 typu Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GZPDiplomový projekt (M-VSR)cs10PovinnýVD - 156ano
GESElektrické servopohonycs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
GD3Seminář k diplomové práci (M-VSR)cs3PovinnýklC1 - 26ano
GMBSenzorika řídících a měřících obvodůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
7AZMTechnická angličtina pro NMSen0PovinnýzkK - 1ano
GTCTechnologičnost konstrukce a oprav (retrofitting) VScs2PovinnýzkP - 26ano
XB0Bezpečnost práce v elektrotechnicecs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26Skupina č. 7 typu Bano
GRVNávrh a projektování řídících systémůcs4Povinně volitelnýklCPP - 39Skupina č. 7 typu Bano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Skupina č. 1 typu B 1 GPN, GPS, GVR
Skupina č. 2 typu B 1 GNP, G3S
Skupina č. 3 typu B 1 GMS, GMV, GTN
Skupina č. 4 typu B 1 GRI, GRO, GSP, GTS
Skupina č. 5 typu B 1 GIS, GMM, GMK
Skupina č. 6 typu B 1 5EM, GPI
Skupina č. 7 typu B 1 XB0, GRV