studijní program

Procesní inženýrství

Fakulta: FSIZkratka: N-PRI-PAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0788A070001

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Energetika Bez tematického okruhu 70
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 30

Cíle studia

Potřebná inženýrská rozhodnutí vyžadují splnění více kritérií. Ta se týkají zejména energetické náročnosti, ekonomiky, ochrany životního prostředí, bezpečnosti, spolehlivosti, regulace a řízení procesů, adaptace výroby na změny v kvalitě surovin a cen energií. Cílem studijního programu Procesní inženýrství je vychovat inženýra, který najde uplatnění v různých oborech procesního průmyslu (jako je chemický, potravinářský, farmaceutický), energetiky včetně moderních energetických koncepcí, odpadového hospodářství, energetického využití odpadů včetně integrace těchto sytémů, úprava pitné vody a čištění odpadních vod. Cílem je uplatnění komplexního přístupu "od investičních záměrů až po detailní strojní řešení jednotlivých zařízení". Doktorské studium má pak za cíl vychovat vysoce kvalifikovaného odborníka schopného samostatné výzkumné a vědecké činnosti v uvedených oborech.

Profil absolventa

Studenti studijního programu „Procesní inženýrství“ absolvují během studia základní i rozšířené kurzy zaměřené na problematiku procesního inženýrství a energetiky s důrazem na ochranu životního prostředí. Procesní inženýrství má velkou šíři záběru, což umožňuje flexibilní uplatnění absolventů v řadě oblastí jak procesního průmyslu (zpracování ropy, potravinářské výroby, farmaceutický průmysl atd.), tak energetiky (energetické využití odpadů a biomasy, využití alternativních paliv, integrace energetických celků na základě znalosti systémového inženýrství) resp. v oblasti ochrany životního prostředí (odpadové hospodářství, čistírny odpadních vod, čištění spalin a odpadních plynů atd.). Absolventi, vybavení potřebnými teoretickými i praktickými znalostmi, mají předpoklady pro velmi dobrou profesionální kariéru jak v komerční průmyslové, tak komunální sféře, popř. ve výzkumu a vývoji.

ABSOLVENTI SE MOHOU UPLATNIT V TĚCHTO PRŮMYSLOVÝCH OBLASTECH I V KOMUNÁLNÍ SFÉŘE
• energetika (se zaměřením na řešení šitá na míru)
• procesní průmysl (potravinářský, farmaceutický, chemický, zpracování ropy a zemního plynu atd.)
• ochrana životního prostředí (čistírny odpadních vod, odpadové hospodářství, energetické využití odpadů, systémy pro čištění exhalací z průmyslových a energetických zdrojů apod.)

Charakteristika profesí

Na základě rozsáhlé aplikovatelnosti nabytých znalostí v oboru, který má velkou šíři záběru, mají absolventi mimořádné a perspektivní uplatnění v různých oblastech procesního i jiného průmyslu, energetiky, ochrany životního prostředí, v komunální sféře, obchodu apod.
O absolventy magisterských a doktorských studijních oborů, které garantuje Ústav procesního inženýrství, je – bez nadsázky – mimořádný zájem. Jedná se o společnosti jak nadnárodní tak české, velké či menší s inovativním charakterem.
Příklady uplatnění
Dle sféry uplatnění:
• technologie pro ochranu životního prostředí (čistírny odpadních vod, zpracování odpadů, energetické využití odpadů, jednotky pro čištění exhalací z průmyslových provozů a energetických zdrojů),
• energetika a využití obnovitelných zdrojů energie (využití alternativních paliv, biomasy a fytomasy, odpadního tepla, energetické využití kalů a odpadních plynů),
• procesní průmysl (potravinářský, zpracování ropy a zemního plynu, farmaceutický, chemický a petrochemický, výroba papíru a celulózy, biotechnologie atd.),
• spotřební průmysl (keramický, výroba a zpracování stavebního materiálu, gumárenský atd.),
• komunální sféra (energetické systémy nemocnic, podniků, obcí, větších obytných celků atd.),
• státní správa.
Dle oblasti činnosti:
• návrh, projekce a realizace,
• rekonstrukce a modernizace,
• tvorba softwarových systémů,
• experimentální činnost, emisní měření,
• provozní činnost,
• investiční činnost,
• řízení procesů a výrob,
• aplikace matematických modelů a optimalizace,
• sledování bezpečnosti a spolehlivosti,
• obchodní a ekonomická činnost,
• ekologické studie, ochrana životního prostředí.
Dle profesí:
Na základě reálných zkušeností a statistického zpracování se absolventi oboru uplatnili v celé řadě profesí a na různých postech jako např.:
• projektant,
• softwarový inženýr,
• manažer,
• výzkumný a vývojový pracovník,
• konstruktér,
• výpočtář,
• obchodní zástupce,
• technolog,
• energetik,
• vysokoškolský pedagog,
• vědecký pracovník,
• podnikatel,
• zástupce zahraniční firmy.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Státní závěrečná zkouška obsahuje dvě části, obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky a obhajoby. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě, nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia, a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi magisterského studijního programu Procesní inženýrství mohou pokračovat v doktorském studijním programu Konstrukční a procesní inženýrství akreditovaném na FSI. Na FSI je rovněž akreditováno habilitační a profesorské řízení v oboru Konstrukční a procesní inženýrství.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KBPBilancování procesních a energetických systémůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
KTP-AHeat Transfer Processesen6Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
KHLHydraulické pochodycs8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
KS1Inženýrská termodynamikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
KKPKonstrukce procesních zařízení Ics5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KEE-AEnergy and Emissionsen6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
KKRKonstrukce procesních zařízení IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 39ano
KMPMechanické pochodycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
KS2Technologické linky zpracovatelského průmyslucs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
K3D-AZáklady modelování 3Den4PovinnýklCPP - 39ano
KCDCAD simulace procesůcs3Povinně volitelnýCPP - 39Skupina č. 1 typu Aano
KFEÚvod do MKP a CFDcs3Povinně volitelnýCPP - 39Skupina č. 1 typu Aano
0PPKPrůmyslový projekt (N-PRI)cs3VolitelnýklPX - 120ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KDPDifuzní pochodycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
KEMExperimentální metodycs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
KNPNavrhování procesních a energetických systémůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
KELProcesy, energetika a legislativacs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
KPJProjektování a řízení procesůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
KRRRočníkový projektcs3PovinnýklCPP - 78ano
KT0CAD navrhování tepelných zařízení pro procesy a energetikucs3Povinně volitelnýCPP - 39Skupina č. 2 typu Aano
K20Praktické aplikace CFDcs3Povinně volitelnýCPP - 39Skupina č. 2 typu Aano
KAMPraktické aplikace MKPcs3Povinně volitelnýCPP - 39Skupina č. 2 typu Aano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KD5Diplomový projekt (M-PRI)cs6PovinnýVD - 156ano
KRZRealizace investičních záměrů a troubleshootingcs4PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
KD6Seminář k diplomové práci (M-PRI)cs4PovinnýC1 - 26ano
KSZStavba procesních zařízenícs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
KS3Systémové přístupy pro procesy a energetikucs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
7AZMTechnická angličtina pro NMSen0PovinnýzkK - 1ano
KODZpracování a recyklace odpadůcs4PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Skupina č. 1 typu A 1 KCD, KFE
Skupina č. 2 typu A 1 KT0, K20, KAM