studijní program

Materiálové inženýrství

Fakulta: FSIZkratka: N-MTI-PAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0719A270008

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studijního programu je vychovat vysoce kvalifikované tvůrčí odborníky, využívající základní i aplikované vědecké poznatky, pro požadavky konstrukčních a technologických oblastí strojírenské výroby.
1. Materiáloví specialisté v konstrukčních týmech řeší otázky volby optimálních materiálů
2. Materiáloví inženýři navrhují ve všech zpracovatelských technologiích (slévání, tváření, svařování, tepelné zpracování) postupy výroby tak, aby bylo dosaženo nejlepších užitných vlastností výrobků
3. Materiáloví inženýři ve zkušebních provozech a laboratořích provádí měření a zkoušení materiálových vlastností a charakteristik (mechanické vlastnosti, chemické a fázové složení, metalografické studium struktury, defektoskopické zkoušky aj.)
4. Absolventi studijního programu Materiálové inženýrství mohou pracovat ve výzkumu a vývoji nových materiálů. Jejich úkolem je zajistit soubor poznatků pro materiálové aplikace, jejichž nedostatek by silně limitoval možnosti dalšího vývoje techniky.

Profil absolventa

V rámci navazujícího magisterského studijního programu Materiálové inženýrství jsou připravováni odborníci s vysokými kompetencemi, kteří se budou schopni podílet na vysoce kvalifikované odborné činnosti nejen v praxi, ale také jako členové vědeckých týmů (vysokoškolská pracoviště, či pracoviště Akademie věd ČR).
Možnosti uplatnění:
- pracovník základního i aplikovaného výzkumu materiálů a technologií,
- materiálový specialista v konstrukčních týmech,
- technolog tepelného zpracování,
- řídící pracovník v oblasti zkoušení materiálů a řízení jakosti,
- řídící pracovník technologických úseků.
Studenti v rámci studia získají široké teoretické a experimentální znalosti v oblasti moderních materiálů a metod jejich vývoje, přípravy, studia jejich chování při mechanickém, tepelném či korozním namáhání a vlastností ve vazbě na strukturu. Absolventi budou vybaveni širokými znalostmi o vlastnostech a chování konstrukčních keramik, polymerů, kovových materiálů a kompozitů a procesech při zpracování na finální výrobky a nástroje, a to na úrovni teoretické, ale i praktické. Absolventi budou také schopni řešit provozně výrobní problematiku jako je predikce výrobních vad a sjednání eventuální nápravy v případě jejich výskytu, a také určit příčiny vzniku provoznímu poškození a následně stanovit, jak mu předcházet.

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu Materiálové inženýrství mohou pracovat ve výzkumu a vývoji nových materiálů. Jejich úkolem je zajistit soubor poznatků pro materiálové aplikace, jejichž nedostatek by silně limitoval možnosti dalšího vývoje techniky.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a odborná rozprava. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty. Řídí se platnými předpisy.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Magisterský studijní program Materiálové inženýrství je navazujícím typem studia na bakalářský studijní program Základy strojního inženýrství, specializaci Materiálové inženýrství.
Absolventi magisterského studijního programu Materiálové inženýrství mohou dále pokračovat v doktorském studijním programu Materiálové vědy.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
WAMAplikovaná mechanikacs5Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
WFZFyzikálně-chemické základy výroby kovových materiálůcs4PovinnýklP - 26 / L - 26ano
WFFFyzika pevných fázícs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
WCTChemická termodynamika a kinetikacs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 14 / CPP - 12ano
WZ1Metody zkoušení materiálucs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
WCHSyntéza nekovových materiálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
0MEKapitoly z materiálového inženýrstvícs4VolitelnýklP - 26 / L - 13ano
RIVMKP v inženýrských výpočtech Ics5Volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
WDDDislokace a plastická deformacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
WA1Metody strukturní analýzycs5Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
WMOModelování materiálů Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
WPIPovrchové inženýrstvícs4PovinnýklP - 26 / L - 13ano
WSIStruktura a vlastnosti inženýrských materiálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
WKFTeorie komplexních fázových přeměncs7Povinnýzá,zkP - 39 / L - 14 / C1 - 12ano
0PPWPrůmyslový projekt (N-MTI)cs3VolitelnýklPX - 120ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
WFRFraktografiecs3PovinnýklP - 26 / L - 13ano
WPKKeramické materiálycs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
WKOKoroze a protikorozní ochranacs4PovinnýklP - 26 / L - 26ano
WMQModelování materiálů IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
WPLPlastycs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
WSTTepelné zpracování kovových materiálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
WA2Metody strukturní analýzy IIcs5Povinně volitelnýklP - 26 / L - 26Skupina č. 1 typu Bano
WTVTechnologické vlastnosti materiálůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 13Skupina č. 1 typu Bne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
WDMDegradace materiálů a predikace jejich životnostics5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
WD5Diplomový projekt (M-MTI)cs12PovinnýVD - 156ano
WFNFunkční a nanostrukturní materiálycs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
WD6Seminář k diplomové práci (M-MTI)cs2PovinnýC1 - 26ano
7AZMTechnická angličtina pro NMSen0PovinnýzkK - 1ano
WUV-AUžitné vlastnosti a volba materiáluen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Skupina č. 1 typu B 1 WA2, WTV