studijní program

Mechatronika

Fakulta: FSIZkratka: N-MET-PAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A270006

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 70
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 30

Cíle studia

Vývoj technických systémů vede ke stále komplexnějším zařízením, ve kterých je integrována mechanika s elektrickým pohonem, sensorikou, řízením a softwarem.
Jedná se o systémy schopné reagovat na změny prostředí, detekovat kritické provozní stavy a vykazovat prvky inteligentního chování. Tyto charakteristiky najdeme ve všech typech zařízení od domácích spotřebičů připojených na internet přes osobní automobily s jejich asistenčními systémy až po rozsáhlé systémy robotizované výroby s algoritmy pro prediktivní údržbu.

Cílem studia oboru Mechatronika je poskytnout široký přehled a zároveň dostatečné znalosti a praktické zkušenosti z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky, počítačového řízení a programování.
Student získá dostatečně pevný a hluboký základ ve všech uvedených oborech tak, aby byl schopen se v nich dále v praxi zdokonalovat a rozvíjet a zároveň je schopen komunikovat se specialisty v daných oborech.

Studijní program Mechatronika je postaven na vyváženém podílu teoretických znalostí, využití počítačových nástrojů pro výpočty a simulace a praktických zkušeností získaných v laboratořích a při řešení projektů.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Mechatronika získá dostatečně pevný a hluboký základ v technických oborech mechanika, elektrotechnika, elektronika, počítačové řízení a programování.
Obsah velké části klíčových předmětů je postaven na teoretických znalostech, dovednostech v oblasti využívání moderních počítačových nástrojů pro simulaci, výpočty, měření, vizualizaci apod. a praktických zkušenostech s realizací projektů v moderně vybavených laboratořích.
Díky zaměření oboru Mechatronika získají studenti i dobrý přehled o moderních oblastech techniky jako jsou kolaborativní robotika, strojové učení a umělá inteligence nebo bezdrátové systémy a IoT.

Absolvent má také možnost pokračovat v doktorském studiu a získat vědeckou hodnost Ph.D. s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.
Získané teoretické i praktické znalosti patří dle Nařízení vlády č. 275/2016 do těchto oblastí:
- část 27 (Strojírenství, technologie a materiály, C.a): 1 (znalosti mechaniky pevných těles, mechaniky tekutin a termomechaniky), 2 (znalosti konstrukce strojů a mechanismů), 5 (znalosti technické kybernetiky, mechatronických systémů, robotů a výpočetní techniky), 6 (znalosti modelování, technického měření a experimentálních metod).
- Z hlediska uplatnění (bod C.c) se absolvent uplatní jako: 1 (v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi), 2 (jako projekční a řídící pracovník), 4 (jako projektant výrobních systémů, projektový manažer), 6 (jako specialista pro kontrolu a řízení kvality nebo specialista posuzující úroveň technických projektů v obchodní a finanční sféře), 8 (jako výpočtář nebo konstruktér).
- Teoretické znalosti v elektrotechnice: část 6 (Elektrotechnika, C.a): 1-4 (matematické a fyzikální znalosti elektrických a elektronických obvodů, znalosti komunikačních systémů a systémů automatického řízení, znalosti návrhu i provozu elektrotechnických systémů, znalosti bezpečnostních pravidel elektrotechnické praxe).

Charakteristika profesí

Absolvent programu Mechatronika má díky systémově pojaté výuce a charakteru vzdělání vysokou odbornou adaptabilitu a široké interdisciplinární znalosti, což dává velké šance pro uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu. Dokladem toho jsou absolventi působící dnes na vedoucích místech v řadě oborů spjatých s výrobou i vývojem, v malých výpočtových, konstrukčních a softwarových i v mezinárodních společnostech. Zaměření na mechatroniku pak zvyšuje možnosti uplatnění v této mezioborové sféře výzkumu a vývoje, která je díky rostoucímu významu interdisciplinárních aplikací rychle rostoucím segmentem.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a odborná rozprava. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Studium přímo navazuje na obecný bakalářský studijní program FSI VUT v Brně B-MET Mechatronika,
případně B-STI Základy strojního inženýrství nebo na obdobné programy dalších škol technického zaměření.

Pokračování ve studiu je možné na FSI VUT v Brně v doktorském studijním programu D-IME Inženýrská mechanika, případně též na obdobných studijních programech jiných škol technického zaměření.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RDMDynamika elektrických strojůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
R2DDynamika II - lineární kmitánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
REMExperimentální mechanikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
RMAMatematika - Vybrané statěcs5PovinnýklP - 26 / C1 - 26ano
RKDModelování a simulace IIcs5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
RSZZáklady zpracování signálůcs5PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
RE0Vybrané statě z elektrotechnikycs2VolitelnýklP - 26 / L - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RTEMikroprocesorová technikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
RPOSimulace a řízení v reálném časecs5PovinnýklP - 26 / L - 26ano
RUITechnické aplikace metod umělé inteligencecs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
RAIUmělá inteligencecs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
RVEVýkonová a řídící elektronikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
0MRMobilní robotycs5Povinně volitelnýL - 39Skupina č. 1 typu Bano
0PPNPrůmyslový projekt (N-MET)cs5Povinně volitelnýklPX - 120Skupina č. 1 typu Bano
RS13D digitální technologie a CADcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 26Skupina č. 1 typu Bano
SF0Aplikace Fourierovy analýzycs2VolitelnýP - 13 / CPP - 13ano
VP0Programování v Pythonucs4VolitelnýCPP - 26ano
RRMŘízení mechatronických soustavcs2Volitelnýzá,zkP - 39 / L - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RESElektrické servopohonycs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
RPAProgramovatelné automatycs3Povinnýzá,zkP - 13 / L - 26ano
GSESensorika a sběr datcs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
RSDSystémy reálného času a LabVIEWcs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
RAE-AChytré technologie a materiály v mechatroniceen5Povinně volitelnýklP - 13 / L - 26Skupina č. 2 typu Bano
RVP-AVědecký projekten5Povinně volitelnýklPX - 120Skupina č. 2 typu Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RD5Diplomový projekt (M-MET)cs15PovinnýVD - 156ano
RD6Seminář k diplomové práci (M-MET)cs7PovinnýC1 - 26ano
7AZMTechnická angličtina pro NMSen0PovinnýzkK - 1ano
RQMTepelné procesy v mechatronických soustaváchcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
XB0Bezpečnost práce v elektrotechnicecs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26Skupina č. 3 typu Bano
RMFMechatronické systémy v dopravních prostředcíchcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13Skupina č. 3 typu Bne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Skupina č. 1 typu B 1 0MR, 0PPN, RS1
Skupina č. 2 typu B 1 RAE-A, RVP-A
Skupina č. 3 typu B 1 XB0, RMF