studijní program

Konstrukční inženýrství

Fakulta: FSIZkratka: N-KSI-PAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0715A270024

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program připravuje studenty na profesní život v době rychle se rozvíjejících pokročilých technologií. Cílem je rozvinout široké spektrum znalostí a dovedností z oblasti strojírenství. Program staví na silném teoretickém základu tradičních inženýrských disciplín v kombinaci s projektově orientovanou výukou. Pozornost je zaměřena na kreativitu, kritické myšlení a počítačovou podporu v návrhovém procesu. Studijní plán je sestaven tak, aby pokryl všechny fáze návrhového procesu od prvotního konceptu, přes vývoj, výrobu, optimalizaci, až po testování prototypu.

Studijní program charakterizuje:
- Projektově orientovaná výuka. Řešení problémů s otevřeným koncem vycházejících z aktuálních potřeb průmyslu i samotné společnosti.
- Tvůrčí přístup podporující kreativní myšlení. Hledání nových řešení a postupů.
- Výuka v menších skupinách. Rozvoj komunikačních dovedností a samostatnosti studentů.
- Mezioborový přístup. Schopnost analyzovat a syntetizovat znalosti a informace napříč technickými i netechnickými disciplínami při hledání efektivního řešení.
- Širší kontext vzdělávání. Stáže v průmyslu, vedení výuky v bakalářských studijních programech, zařazení předmětů z oblastí humanitních a společenských věd.

Profil absolventa

Absolvent má obecné i technické znalosti, schopnosti a dovednosti nezbytné pro profesi strojního inženýra. Ovládá řadu metod a nástrojů pro vývoj nových zařízení, strojů a procesů. Orientuje se ve všech klíčových fázích životního cyklu výrobku od koncepčního návrhu, přes simulaci, výrobu prototypu, až po jeho testování. Současně je také inovátorem, který umí své znalosti aplikovat napříč disciplínami. Vyniká kreativitou a má vůdčí schopnosti, které ho předurčují stát se technologickým lídrem nebo předním vědcem ve svém oboru.

Hlavní znalosti absolventů:
- Mechanika poddajných těles (teoretické a experimentální stanovení závislostí mezi silovým působením a deformací).
- Konstruování mechanických a elektromechanických systémů (stroj, zařízení, přístroj).
- Metodologie aplikovaného výzkumu a vývoje (prototyp, postup).
- Management projektů a inovací.

Hlavní schopnosti absolventů:
- Kritické myšlení a samostatnost.
- Aplikace základních teoretických principů a metod při řešení inženýrských problémů.
- Samostatný výkon vývojové, výzkumné a vědecké práce.
- Práce v týmu a efektivní komunikace.
- Řešení situací, které jsou komplexní, nepředvídatelné a vyžadují nové přístupy.
- Iniciace a implementace spolupráce na oborové i mezioborové úrovni.
- Zohlednění ekonomických, společenských, etických a environmentálních aspektů.

Charakteristika profesí

Absolventi oboru najdou uplatnění jako konstruktéři, projektoví manažeři, vývojoví specialisté, výzkumní a vývojoví pracovníci či obchodníci v oblasti strojírenství. Studenti se zájmem o vědeckou činnost a další vzdělávání mohou pokračovat v doktorském studijním programu.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Státní zkouška se člení na následující části:
- obhajoba diplomové práce,
- rozprava.
Rozprava se skládá ze tří tematických okruhů:
- Digitální prototypování (zahrnuje předměty CAD modelování, Metoda konečných prvků - strukturální analýzy, Metoda konečných prvků - pokročilé analýzy a Aditivní technologie).
- Konstruování strojů (zahrnuje předměty Konstrukční projekt, Tribologie a Dynamické systémy).
- Technický experiment (zahrnuje předměty Měření a experiment a Analytický projekt).

Vytváření studijních plánů

PPravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program Konstrukční inženýrství navazuje přímo na bakalářský studijní program Základy strojního inženýrství uskutečňovaný na Fakultě strojního inženýrství.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Konstrukční inženýrství může pokračovat studiem doktorského studijního programu Konstrukční a procesní inženýrství nebo jiného podobně zaměřeného doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZAPAnalytický projektcs12Povinnýzá,zkL - 78 / CPP - 88ano
ZM1CAD modelovánícs4PovinnýklP - 16 / CPP - 32ano
ZD1Diplomový projekt - konceptcs3PovinnýklP - 3 / C1 - 11 / CPP - 2ano
ZSY-AFinite Element Method - Structural Analysesen4Povinnýzá,zkP - 16 / CPP - 32ano
ZEMMěření a experimentcs4Povinnýzá,zkP - 16 / L - 32ano
ZRSŘízení projektucs3PovinnýklP - 8 / C1 - 12 / CPP - 6ano
0ZRPneumobil Racingcs3VolitelnýklP - 20 / L - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZD2Diplomový projekt - literatura a cílecs3PovinnýklP - 4 / C1 - 22ano
ZNVExponenciální technologiecs3PovinnýklP - 26ano
ZIPKonstrukční projektcs12Povinnýzá,zkL - 36 / CPP - 120ano
ZAWMetoda konečných prvků - pokročilé analýzycs4Povinnýzá,zkP - 13 / L - 1 / CPP - 36ano
ZAEŘízení strojů a procesůcs4PovinnýklP - 16 / L - 32ano
ZTRTribologiecs4Povinnýzá,zkP - 16 / L - 16 / CPP - 16ano
0PPZOdborná stážcs3VolitelnýklPX - 120ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZATAditivní technologiecs4Povinnýzá,zkP - 16 / L - 16 / CPP - 16ano
ZBSBiomechanické systémy cs4Povinnýzá,zkP - 16 / L - 20 / CPP - 12ano
ZDPDiplomový projekt - metody a výsledkycs5PovinnýklP - 4 / C1 - 48ano
rrpnPRozvoj a realizace podnikatelského nápaducs4PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
ZKRVýzkumný a vývojový projektcs12Povinnýzá,zkL - 78 / CPP - 52ano
ZRI-A3D metrologie a inspekceen4PovinnýklP - 16 / L - 16 / CPP - 16ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZD5Diplomový projekt - výsledky a diskusecs23PovinnýL - 104 / VD - 156 / C1 - 26ano
7AZMTechnická angličtina pro NMSen0PovinnýzkK - 1ano
Z00Výběr svobodných předmětů VUTcs4PovinnýklS - 52ano