studijní program

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

Fakulta: FSIZkratka: N-KSB-PAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0715A270028

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studium v programu Kvalita, spolehlivost a bezpečnost má výrazný interdisciplinární charakter:
• V oblasti kvality se studenti seznámí především s integrovanými systémy managementu, managementem kvality procesů, s řízením nákladů na kvalitu a projektovým managementem. Dále získají znalosti v oblasti statistického řízení procesů, plánování experimentů, evropského práva, technicko-právní problematiky, zkušebnictví, metrologie a měřící techniky.
• V oblasti spolehlivosti je výuka zaměřena na teorii spolehlivosti a její praktické použití, dále na diagnostiku a diagnostické metody, management spolehlivosti a údržby.
• V oblasti bezpečnosti je výuka soustředěna na metody posuzování a zajišťování bezpečnosti výrobků, výrobních pracovišť a pracovních postupů. Studenti se seznámí s analýzou rizik, pokročilými metodami managementu rizik a funkční bezpečností technických systémů.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu získá znalosti v oblastech:
- managementu kvality a jeho ekonomického dopadu,
- zajišťování bezpečnosti výrobních strojů, výrobních systémů a pracovních postupů,
- diagnostiky technických systémů,
- spolehlivosti technických systémů,
- údržby strojních zařízení a její ekonomičnosti,
- průmyslové metrologie,
- zkušebnictví.

Absolvent bude schopen a bude umět:
- analyzovat rizika u strojních zařízení a výrobních procesů,
- navrhnout postupy pro diagnostiku technických zařízení, včetně realizace a vyhodnocení,
- analyzovat spolehlivost technických systémů,
- navrhnout systém údržby strojních zařízení,
- navrhnout vhodné metrologické postupy pro ověření kvality výroby,
- navrhnout vhodné statistické nástroje pro řízení kvality procesů.

Absolventi magisterského studia mají širokou možnost pracovního uplatnění. Mohou vykonávat funkce inženýrů kvality, metrologů, inženýrů spolehlivosti, provozních diagnostiků, analytiků diagnostiky, konstruktérů diagnostických systémů, inženýrů údržby, bezpečnostních inženýrů, interních a externích auditorů integrovaných systémů managementu apod..

Charakteristika profesí

Absolventi magisterského studia mají širokou možnost pracovního uplatnění. Mohou vykonávat funkce inženýrů kvality, metrologů, inženýrů spolehlivosti, provozních diagnostiků, analytiků diagnostiky, konstruktérů diagnostických systémů, inženýrů údržby, bezpečnostních inženýrů, interních a externích auditorů integrovaných systémů managementu apod..

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a odborná rozprava k předmětům. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení navazujícího magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky se podílí na zabezpečení doktorského studia ve studjiním programu Konstrukční a procesní inženýrství, což dává studentům perspektivu pro budoucí vědeckou aktivitu v celém rozsahu tohoto studijního programu

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XAPAplikovaná statistika a plánování experimentucs3Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
XAKAudity systému kvalitycs3PovinnýklP - 39ano
XEVEvropské právo a dozor nad trhemcs2PovinnýzkP - 26ano
GRIManagement kvalitycs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
GMRManagement rizik u strojních a elektrických zařízenícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
GV0-AManufacturing Machines Technologyen4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
XPTPraktická metrologiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
G1SStavba výrobních strojů Ics6PovinnýzkP - 52ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XMTMěřicí technikacs4PovinnýklP - 26 / L - 26ano
XAMPokročilé metody managementu rizikcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
XS1Spolehlivost a údržba technických systémůcs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 27 / CPP - 12ano
XRPStatistické řízení procesůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
XT1Technická diagnostika Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
GSZZpracování datcs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
0PPXPrůmyslový projekt (N-KSB)cs3VolitelnýklPX - 120ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GA0Analýza příčin poruchcs3PovinnýzkP - 26ano
XD4Diplomový projekt (M-KSB) Ics2PovinnýklVD - 26ano
5EMEkonomika a management podnikucs4PovinnýklP - 26 / C1 - 26ano
XFBFunkční bezpečnostcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
XBAPokročilé metody bezpečnostních analýzcs4PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
GPNProjektový managementcs4PovinnýklP - 26 / CPP - 13ano
XT2Technická diagnostika IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
GTATeorie a stavba výrobních systémůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
XZKZkušebnictvícs4PovinnýklP - 13 / L - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XD7Diplomový projekt (M-KSB)cs11PovinnýVD - 156ano
XMIManagement bezpečnostics2PovinnýklP - 26ano
XRIManagement kvality IIcs3Povinnýzá,zkP - 26ano
XD8Seminář k diplomové práci (M-KSB)cs3PovinnýC1 - 26ano
7AZMTechnická angličtina pro NMSen0PovinnýzkK - 1ano
XTMTechniky motivacecs2PovinnýklC1 - 26ano
GTCTechnologičnost konstrukce a oprav (retrofitting) VScs2PovinnýzkP - 26ano
GMBSenzorika řídících a měřících obvodůcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano