studijní program

Vodní hospodářství a vodní stavby

Fakulta: FASTZkratka: DKC-VAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0732D260020

Udělovaný titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Vodní stavby 100

Cíle studia

Cílem studia doktorského studijního programu Vodní hospodářství a vodní stavby je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované nejvyšší univerzitní vzdělávání ve vybraných a aktuálních oblastech oboru. Mezi tyto v současnosti patří, s ohledem na udržení trvale přijatelných životních podmínek řešení otázek, které souvisí především s navrhováním, optimalizací, efektivitou a kvalitou provozování stávajících i nových vodohospodářských systémů, jako jsou vodohospodářské soustavy, vodohospodářské stavby na vodních tocích, systémy zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, ochrana vodní zdrojů a kvalita vody v povodí, ochrana proti povodním atd.
Doktorský studijní program Vodní hospodářství a vodní stavby je programem multidisciplinárním, ve kterém studenti získávají nové poznatky jak z oblasti přírodních věd, tak z oblasti aplikovaných věd a je také cíleně zaměřen k získání nezbytných návyků studentů pro samostatné vědecké bádání a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje při řešení aktuálních teoretických problémů a otázek vyplývajících z požadavků praxe. Během studia student získá jak nové teoretické poznatky tak také nové vlastní zkušenosti z přípravy, realizace a vyhodnocení nezbytných experimentů (fyzikálních, numerických).
Disertační práce je orientována na zhodnocení současného stavu rozvoje řešené problematiky u nás i v zahraničí, na vymezení předmětu a metodiky řešení v rámci rozpracovávaného tématu a zejména na vlastní tvůrčí přínos doložitelný získáním nových dílčích poznatků a zákonitostí rozvíjejících dosavadní znalosti vztahující se k řešenému vědeckému problému. Cílem studia je rovněž zapojit posluchače do přípravy a řešení národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů, prezentace dosažených výsledků na národních i mezinárodních vědeckých a odborných konferencích a jejich publikování v odborných a vědeckých zahraničních a tuzemských časopisech.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Vodní hospodářství a vodní stavby bude po úspěšném absolvování nejvyšší formy vysokoškolského studia v doktorském studijním programu schopen: vědecké a tvůrčí činnosti samostatně i v týmech na národní i mezinárodní úrovni, získané poznatky a úroveň poznání v oboru dále prohlubovat a rozšiřovat, vědomosti a návyky dobře uplatnit při řešení teoretických i praktických úkolů.
Absolvent tohoto studia se uplatní především ve výzkumných a vývojových pracovištích, v projekčních organizacích, v orgánech státní správy a nabyté zkušenosti během pedagogické praxe při studiu doktorského studijního programu může také uplatnit ve školství nebo v dalších vzdělávacích institucích.
Absolvování doktorského studijního programu je také nezbytným předstupněm pro jeho případný další kariérní a profesní akademický růst. Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků mu umožní ve studovaném oboru i působení v zahraničí.

Charakteristika profesí

Absolvent nově navrženého doktorského studijního programu Vodní hospodářství a vodní stavby je schopen zastávat pracovní pozice vyžadující samostatné řešení odborných technických problémů v oblasti vodního hospodářství. Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve výzkumné a vývojové činnosti, umožňující tvůrčí řešení problematiky a vývoj nových metod a přístupů, použitelných pro řešení aktuálních vodohospodářských problémů a pro jejich uplatnění při konstrukci vodohospodářských staveb. Doktorské studium je úzce propojené s vědeckou, výzkumnou a vývojovou činností na školícím pracovišti a s technickou praxí. Průběžná aktivní vědecká a pedagogická činnost je předpokladem pro případné uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol. Absolventi se mohou uplatňovat také v základním i aplikovaném výzkumu, na univerzitních pracovištích, v ústavech AVČR, ve výzkumných a technologických centrech v České republice i v zahraničí. Dále nacházejí práci i ve výzkumných pracovištích a v laboratořích podniků oblasti vodního hospodářství a vodních staveb a životního prostředí, případně mohou zastávat vyšší řídící funkce v projekčních, realizačních a správních firmách, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni. Obecná uplatnitelnost v praxi je prakticky 100 %. Předpokládá se, že uplatnitelnost absolventů nově navrženého doktorského studijního programu bude obdobná.

Podmínky splnění

Splnění předmětů individuálního studijního plánu, úspěšné vykonání státní doktorské zkoušky, zahraniční praxe, příslušná tvůrčí činnost a úspěšná obhajoba disertační práce.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební VUT vymezuje:
Řád studijních programů VUT (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty), který podle čl. 1, odst. 1 písmene:
c) vymezuje procesy vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství,
d) stanovuje formální náležitosti studijních programů a studijních předmětů,
e) vymezuje povinnosti garantů studijních programů a garantů předmětů,
f) vymezuje standardy studijních programů na VUT,
g) vymezuje principy zajišťování kvality studijních programů.
Studijní a zkušební řád Vysokého učení technického v Brně (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty)
Podrobnosti podmínek pro studium na Fakultě stavební VUT v Brně upravuje Směrnice děkana Pro uskutečňování doktorských studijních programů v prezenční formě studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (www.fce.vutbr.cz/studium/predpisy/normy.asp?kategorie_id=56)
Studium doktoranda probíhá podle individuálního studijního plánu, který zpracuje v úvodu studia školitel ve spolupráci s doktorandem. Individuální studijní plán je pro doktoranda závazný. Jsou v něm specifikovány všechny povinnosti stanovené v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT, které musí doktorand k úspěšnému ukončení studia splnit.
Během prvních tří semestrů skládá doktorand zkoušky z povinných, povinně volitelných příp. volitelných předmětů a současně se intenzivně zabývá vlastním studiem a analýzou poznatků v oboru stanoveném tématem disertační práce a průběžným publikováním takto získaných poznatků a vlastních výsledků. V dalších semestrech se doktorand již více soustřeďuje na výzkum a vývoj, který souvisí s tématem disertační práce, na publikování výsledků své tvůrčí práce a na vlastní zpracování disertační práce. Do konce pátého semestru skládá doktorand státní doktorskou zkoušku. Doktorand je také zapojen do pedagogické činnosti, která je součástí jeho vědecké přípravy.
Součástí individuálního studijního plánu jsou v jednotlivých ročnících vědecké výstupy:
- pravidelná publikační aktivita (Juniorstav a podobné),
- účast na vědeckých konferencích v tuzemsku i v zahraniční,
- pro obhajobu DZP nutno publikovat – min. 2x Scopus nebo 1x WOS s impakt faktorem.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Vodní hospodářství a vodní stavby navazuje na navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, zejm. na studijní obor Vodní hospodářství a vodní stavby, příp. i na další studijní obory a sesterské navazující magisterské studijní programy. Po akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby na tento program.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 05.10.2021 do 15.12.2021)

 1. Čištění komunálních odpadních vod anaerobní membránovou technologií.

  Cílem práce je vývoj technologie čištění komunálních odpadních vod anaerobním procesem s agregovanou biomasou se separací kalu ponořeným membránovým modulem. Práce bude zaměřena na řešení problémů spojených s ucpáváním membrán, způsobem jejich provozu, čištěním a řízením vlastního procesu.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 2. Decentralizované odvádění a čištění odpadních vod pro venkovské oblasti.

  The aim of the thesis is to develop new technical and non-technical measures for wastewater disposal and treatment in urban areas. The work will be focused on the issue of drainage on individual properties as well as on the public part of urban drainage. The work will be elaborated in relation to the solved projects related to this issue.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 3. Detekce, procesy šíření a odstraňování nebezpečných látek ve vodovodních sítích za krizové situace

  Cílem disertační práce bude, na základě vymezení a definování vodní bezpečnosti ČR, definovat metody pro on-line analýzu kvality pitné vody, modelovat a analyzovat rychlost šíření znečištění ve vodovodní síti, definovat pro jednotlivé trubní materiály a znečištění v potrubí riziko dlouhodobé kontaminace a stanovit zásady pro zabezpečení a ochranu dodávek pitné vody.

  Školitel: Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.

 4. Eliminace sulfanu ve stokových sítích

  Stokové sítě, které jsou postaveny z betonu/ŽB jsou ohroženy působením sulfanu, současně sulfan velmi silně zapáchá. Na trhu existuje více technologií, které řeší uvedenou problematiku. V současné době se při zjišťování sulfanu ve stokách používají přístroje, které měří koncentrace plynu ve vzduchu, což ale nezjistí hodnoty rozpuštěného sulfanu v odpadní vodě. Při eliminaci sulfanu je potřeba zjistit koncentraci, které se nachází v odpadní vodě a na tomto základě navrhnout opatření. Disertační práce bude zaměřena na na optimalizaci dávkování vybraných chemikálií na základě naměřených hodnot sulfanu v odpadní vodě.

  Školitel: Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.

 5. Eliminace zápachu na kanalizační síti

  Dizertační práce bude zaměřena na problematiku zápachu na kanalizační síti, který vzniká především v předávacích objektech kanalizace při zaústění výtlačných řadů. Cílem práce je zpracování návrhu technických postupů a doporučení pro odstranění zápachu na kanalizaci, které bude sloužit pro provozovatele kanalizace a ČOV. V rámci práce bude provedeno testování různých opatření (chemikálie, provzdušnění a další technická opatření) pro eliminaci zápachu na vybraných lokalitách. Dizertační práce bude řešena ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společností, a.s.

  Školitel: Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D.

 6. Erozní procesy a možnosti jejich eliminace systémem přírodě blízkých opatření v malých povodích

  Na vybraných lokalitách (sběrných plochách) s realizovaným systémem zasakovacích ochranných pásů a agrolesnických opatření bude sledován jejich vliv na snížení erozních odnosů a transport splavenin. K měření erozních procesů budou použity erodoměry a také bezpilotní UAV prostředky. Variantně se bude s využitím fyzikálních modelů také hodnotit účinnost opatření. Naměřené hodnoty budou statisticky vyhodnocovány v kontextu všech příčinných faktorů.

  Školitel: Dumbrovský Miroslav, prof. Ing., CSc.

 7. Hydrotechnický návrh inundačních mostů

  Inundační mosty mají primární účel převádět vodu skrz liniovou stavbu, která brání proudění v inundačním území. Jsou specifické tím, že jsou ve funkci pouze za povodní. Při jejich hydrotechnickém návrhu je třeba uvažovat nejenom s hydraulicky vhodným tvarováním pilířů, opěr, případně mostovky, ale i s návrhem vhodného opatření mostního profilu proti vymílání a s návrhem vhodného opatření proti zachytávání pláví. Cílem práce je vypracovat metodiku pro hydrotechnický návrh inundačních mostů.

  Školitel: Zachoval Zbyněk, doc. Ing., Ph.D.

 8. Kalibrace a verifikace srážko-odtokového modelu stokové sítě

  Cílem disertační práce bude řešit problematiku kalibrace a verifikace srážko-odtokového modelu stokové sítě a získané poznatky aplikovat do stávajících hydraulických modelů SWMM, popř. MIKE URBAN. Doktorand bude provádět citlivostní analýzu vlivu nepřesných vstupních dat (dešťová data, hydraulická data z in-situ měření) na vybrané hydraulické parametry stokové sítě.

  Školitel: Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.

 9. Nové definice hydrologické spolehlivosti zásobního objemu nádrže

  Pro hodnocení hydrologické spolehlivosti zásobní funkce nádrže je v ČR používána definice zabezpečenosti. Ve světě se však poslední desetiletí definují nová pojetí hodnocení hydrologických spolehlivostí zásobních objemů nádrží např. riziko, odolnost, zranitelnost. Cílem práce bude provést rozsáhlou rešerši a aplikaci získaných poznatků na vybrané vodní nádrži. Na základě získaných informací také odvodit nový tip hodnocení hydrologické spolehlivosti.

  Školitel: Marton Daniel, doc. Ing., Ph.D.

 10. Optimalizace navrhování podtlakových systémů stokových sítí

  V posledních 25 letech se postupně vyvíjel podtlakový stokový systém. V mnoha případech byl systém nevhodně navržen a poddimenzován. Téma disertační práce bude zaměřeno na optimalizaci návrhu podtlakové stanice, podtlakové sítě a vybraných objektů na síti. Součástí práce bude in situ měření na vybraných podtlakových stokových sítích.

  Školitel: Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.

 11. Pohyb sedimentů ve vodovodní síti při nízkých rychlostech proudění

  V rámci disertace budou na případových studiích skutečných vodárenských systémů vyhodnocovány procesy tvorby, akumulace a pohybu sedimentů v distribuční síti v závislosti na jakosti dopravované vody, hydraulickém režimu vodovodní sítě, materiálu potrubí, údržby sítě, poruchách a opravách a dalších faktorech. Pro analýzu budou využívány simulační modely vodovodních sítí. Na základě informací zjištěných pozorováním, měřením a kalibrací modelů budou formulovány obecně platné závěry.

  Školitel: Ručka Jan, Ing., Ph.D.

 12. Porušení sypaných hrází přelitím – dominový efekt

  Cílem práce je navrhnout a ověřit metodiku pro řešení problému dominového efektu při porušení sypaných hrází přelitím. Navrhovaná metodika bude obsahovat hodnocení jednotlivých hrází v soustavě vodních děl, příp. dalších příčných staveb (např. náspů komunikací), v povodí a návrh minimalizace pravděpodobnosti vzniku dominového efektu.

  Školitel: Jandora Jan, prof. Ing., Ph.D.

 13. Přírodní čistírny pro průmyslové odpadní vody

  Téma přírodních čistíren odpadních vod již obstojně uchopilo běžné splaškové vody, v této oblasti se dosahuje velice slibných výsledků. Na základě požadavku z praxe je potřeba obdobně řešit průmyslové odpadní vody - vody z průmyslové výroby vína, z mlékárenského průmyslu, pivovarnictví, chemických podniků apod. Téma by se soustředilo na modelově vytvořené filtrační jednotky, které by byly testovány přímo na reálných průmyslových odpadních vodách.

  Školitel: Kriška-Dunajský Michal, doc. Ing., Ph.D.

 14. Rekalibrační intervaly měřicích systémů průtoku využívajících vzdouvací objekty

  Rozbor problematiky rekalibračních intervalů měřicích systémů průtoku, které jsou trvale instalovány v systémech s volnou hladinou a pracují na principu Q/h charakteristiky vzdouvacích objektů není dostatečně zpracován. Oblast stanovení rekalibračních lhůt měřicích systémů v podmínkách předpisy definovaných tolerančních mezí je pro uživatele měřicích systémů z ekonomického a provozního hlediska stěžejní.

  Školitel: Žoužela Michal, Ing., Ph.D.

 15. Řešení krizových situací na kanalizaci při změně klimatu

  Dizertační práce bude zaměřena na řešení krizových situací na kanalizaci a čistírně odpadních vod v době extrémního počasí (krátkodobé i dlouhodobé klimatické změny). Řízení krizových situací a vývoje bude vymezeno úkoly a opatřeními podle právních předpisů a nejmodernějších dostupných smart technologií.

  Školitel: Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D.

 16. Splaveninové propusti pevných jezů

  Splaveninové propusti pevných jezů jsou navrhovány z důvodu omezení zanášení jejich zdrží a k zabezpečení plynulého transportu splavenin po délce toku. Nazývají se podle velikosti transportovaného materiálu (štěrkové, pískové atd.). Umisťují se nejčastěji v blízkosti břehu. Otevřené jsou pouze, když dochází k transportu splavenin. Pro jejich návrh chybí metodika. Cílem práce je vypracovat metodiku pro hydrotechnický návrh splaveninových propustí pevných jezů.

  Školitel: Zachoval Zbyněk, doc. Ing., Ph.D.

 17. Vícestupňové přírodní čistírny

  Téma přírodních čistíren odpadních vod je aktuální, jelikož v poslední dekádě prodělalo výrazný pokrok. Postupně vznikají vícestupňová uspořádání a realizace v praxi, nicméně se ukazuje, že tato řešení nejsou obstojně provozované. Problém tkví ve skutečnosti, že nikdo v ČR netuší, jak provozovat vícestupňové systémy tak, aby vykazovaly dlouhodobě spolehlivé výsledky. Téma by se mělo soustředit na sledování, pozorování a vyhodnocení účinností nejnovějších přírodních čistíren, optimalizaci provozních podmínek a zejména rozšíření poznatků do praxe.

  Školitel: Kriška-Dunajský Michal, doc. Ing., Ph.D.

 18. Vliv nestacionárních procesů na hydrologické časové řady

  Klimatická změna postupně ovlivňuje území České republiky. Otázkou zůstává, zda je tato změna skoková, nebo postupná. Cílem disertační práce bude pomocí analýz nestacionárních procesů odhalit a popsat časovou proměnlivost hydrologických procesů a na základě těchto poznatků provést odhad průtoků v budoucím období.

  Školitel: Marton Daniel, doc. Ing., Ph.D.

 19. Vliv netěsností stokových systémů na jejich hydraulické modelování

  Cílem disertační práce bude řešit na matematickém a fyzikálním modelu problematiku netěsnosti stokových sítí ve spojích, popř. v místech poruch a získané poznatky aplikovat do stávajících hydraulických modelů SWMM, popř. MIKE URBAN. Doktorand bude simulovat různé stavy (hodnoty) infiltrace a exfiltrace v návaznosti na hodnocení technického stavu stokové sítě a provádět citlivostní analýza jejich vlivu na vybrané hydraulické parametry stokové sítě.

  Školitel: Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.

 20. Vznik a vývoj erozních rýh v průběhu výskytu erozně nebezpečných srážek

  Na vybraných lokalitách sprašových pokryvů a kambizemí bude sledován vznik a vývoj erozních rýh. Měření a hodnocení tvarových a objemových změn erozních rýh bude probíhat po každé erozně účinné srážce. K měření erozních procesů budou použity erodoměry a také bezpilotní UAV prostředky.Naměřené hodnoty budou statisticky vyhodnocovány v kontextu všech příčinných faktorů.

  Školitel: Dumbrovský Miroslav, prof. Ing., CSc.

1. kolo (podání přihlášek od 09.06.2021 do 31.07.2021)

 1. Decentralizované odvádění a čištění odpadních vod pro venkovské oblasti.

  The aim of the thesis is to develop new technical and non-technical measures for wastewater disposal and treatment in urban areas. The work will be focused on the issue of drainage on individual properties as well as on the public part of urban drainage. The work will be elaborated in relation to the solved projects related to this issue.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 2. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaných územích

  Cílem práce je vývoj nových technických i netechnických opatření při zasakování, retenci a využívání dešťových vod v urbanizovaném území. Práce bude zaměřena jednak na problematiku hospodaření s dešťovými vodami na jednotlivých nemovitostech, tak i ve veřejné části městského odvodnění. Práce bude zpracována v návaznosti na řešené projekty související s touto problematikou.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 3. Měření parametrů proudění v objektech hydrotechnických děl s využitím laserové anemometrie

  Zvládnutí rovinné a bodové laserové anemometrie pro experimenty základního a aplikovaného výzkumu proudění tekutin. Rozšíření aplikační oblasti těchto metod. Závěrečná práce - samostatné měření, vyhodnocení rychlostních polí a porovnání s výsledky numerického modelu.

  Školitel: Zubík Pavel, Ing., Ph.D.

 4. Metodika pro odstranění zápachu na kanalizační síti

  Dizertační práce bude zaměřena na problematiku zápachu na kanalizační síti, který vzniká především v předávacích objektech kanalizace při zaústění výtlačných řadů. Cílem práce je zpracování návrhu metodiky pro odstranění zápachu na kanalizaci, která bude sloužit pro provozovatele kanalizace a ČOV. V rámci práce bude provedeno testování různých opatření pro eliminaci zápachu na vybraných lokalitách. Dizertační práce bude řešena ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společností, a.s.

  Školitel: Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D.

 5. Mikroplasty jako specifické znečištění pitné vody

  Přítomnost mikroplastů v přírodní a pitné vodě vyvolává diskuzi ohledně možných následků na lidské zdraví. Disertační práce se bude zabývat kritickou rešerší dosud realizovaných studií na toto téma, zaměřena bude zejména na výskyt a charakter mikroplastů v surové a pitné vodě, dále na metody stanovení mikroplastů ve vodě. Diskutovány budou možné vlivy těchto nežádoucích částic ve vodě na biologický režim a chemické složení vody, a také možné vlivy na lidské zdraví. Budou realizovány laboratorní zkoušky za účelem odstranění vybrané skupiny mikroplastů z pitné vody s cílem doporučit nejvhodnější technologický postup vedoucí k jejich separaci.

  Školitel: Kučera Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 6. Porušení vzdouvacích staveb v důsledku vnitřní eroze v zeminách

  Cílem je hodnocení možnosti vzniku vnitřní eroze zemin u vzdouvacích staveb a analýza jednotlivých fází průsakové eroze. Budou vymezena místa a způsob porušení a zhodnocena kritéria pro vymezení fází filtrační deformace ve vazbě na jejich závažnost vzhledem k bezpečnosti vodního díla. Spolu s hodnocením bezpečnosti díla budou vyjádřeny nejistoty v parametrech vstupujících do hodnocení a navržen způsob jejich zohlednění. Doktorand bude spolupracovat v rámci mezinárodní pracovní skupiny pro hodnocení vhodného software.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 7. Riziková analýza vodních děl

  Cílem je navrhnout a ověřit metodiku hodnocení rizika z existence a funkce hydrotechnických staveb, zejména přehrad. Následně bude možné zvolit účinnou metodu rizikové analýzy a odpovídající nástroje jako stromy příčinných událostí pro vybrané typy vzdouvacích staveb, pravděpodobnostní hodnocení příčinných událostí metodami matematické statistiky, hodnocení zranitelnosti prvků a objektů vodních děl z pohledu nových trendů v návrhových standardech a nejistot v hydrologických podkladech ve vazbě na kategorizaci vodních děl.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 8. Řešení krizových situací na kanalizaci při změně klimatu

  Dizertační práce bude zaměřena na řešení krizových situací na kanalizaci a čistírně odpadních vod v době extrémního počasí (krátkodobé i dlouhodobé klimatické změny). Řízení krizových situací a vývoje bude vymezeno úkoly a opatřeními podle právních předpisů a nejmodernějších dostupných smart technologií.

  Školitel: Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D.

 9. Výkonnostní ukazatele vodárenských filtračních systémů

  Předmětem práce bude zabývat se výkonem vodárenské filtrace jako klíčového procesu úpravy vody. Budou hledány závislosti mezi průtokem, charakterem znečištění, délkou filtračního cyklu a kvalitou filtrátu ve vztahu k použitému filtračnímu materiálu a zcezovacího systému. Sledovány budou tlakové ztráty na filtru ve vztahu ke kvalitě filtrátu, ale i distribuce znečištění ve filtru. Převážná část výzkumu bude prováděna na modelovém (laboratorním) filtračním zařízení. Cílem je definovat výkonnostní ukazatele vhodné ke sledování a hodnocení filtračního procesu a doporučení příznivých hodnot těchto ukazatelů na základě provedeného výzkumu.

  Školitel: Kučera Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPA025Doktorský seminář 1 (VHS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DYA004Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DPB026Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 395924ano
DBB012Aplikovaná fyzikacs8Povinně volitelnýzkP - 395924ano
DPB027Čištění odpadních vodcs8Povinně volitelnýzkP - 395924ano
DSB023Hydropedologiecs8Povinně volitelnýzkP - 395924ano
DPB028Jakost vody v povodícs8Povinně volitelnýzkP - 395924ano
DRB024Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličincs8Povinně volitelnýzkP - 395924ano
DRB025Matematické modelování ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 395924ano
DSB024Meteorologie a klimatologiecs8Povinně volitelnýzkP - 395924ano
DAB029Diskrétní metody ve stavebnictví 1cs4Povinně volitelnýP - 395925ano
DAB030Numerické metody 1cs4Povinně volitelnýP - 395925ano
DAB031Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 395925ano
DSB022Hydrologiecs8Povinně volitelnýzkP - 395926ano
DRB023Hydromechanikacs8Povinně volitelnýzkP - 395926ano
DCB009Chemie vodycs8Povinně volitelnýzkP - 395926ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPA029Doktorský seminář 2 (VHS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DAB032Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 395929ano
DAB033Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 395929ano
DAB034Diskrétní metody ve stavebnictví 2cs10Povinně volitelnýzkP - 395929ano
DAB035Numerické metody 2cs10Povinně volitelnýzkP - 395929ano
DAB036Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 395929ano
DAB037Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 395929ano
DRB026Fyzikální modelování ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 395930ano
DRB027Hydrotechnické stavbycs8Povinně volitelnýzkP - 395930ano
DSB025Krajinné inženýrství a hydromelioracecs8Povinně volitelnýzkP - 395930ano
DPB030Městské odvodněnícs8Povinně volitelnýzkP - 395930ano
DSB026Metody umělé inteligence ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 395930ano
DSB027Řízení odtoku vody z povodícs8Povinně volitelnýzkP - 395930ano
DRB028Stabilita a revitalizace koryt vodních tokůcs8Povinně volitelnýzkP - 395930ano
DPB031Vodárenstvícs8Povinně volitelnýzkP - 395930ano
DSB028Využití GIS ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 395930ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DYA005Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DPA032Doktorský seminář 3 (VHS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPA033Doktorský seminář 4 (VHS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPA034Doktorský seminář 5 (VHS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPA035Doktorský seminář 6 (VHS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPA036Doktorský seminář 7 (VHS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5924 min. 1 DPB026, DBB012, DPB027, DSB023, DPB028, DRB024, DRB025, DSB024
5925 min. 1 DAB029, DAB030, DAB031
5926 min. 1 DSB022, DRB023, DCB009
5929 min. 1 DAB032, DAB033, DAB034, DAB035, DAB036, DAB037
5930 min. 1 DRB026, DRB027, DSB025, DPB030, DSB026, DSB027, DRB028, DPB031, DSB028