studijní program

Informační management

Fakulta: FPZkratka: MGR-IMAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0413A050033

Udělovaný akademický titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 30.4.2020 - 30.4.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Ekonometrie, operační výzkum, statistika, datové vědy 50
Ekonomické obory Management 50

Cíle studia

Cílem studia je výchova odborníků se souběžnou znalostí problematiky řízení informačních a komunikačních technologií, ekonomiky a managementu, které uplatní při výzkumu, vývoji, implementaci a provozu moderních informačních a komunikačních technologií v podniku. Navrhovaný obor je koncipován s cílem naplnění trendů ve zdělávání odborníků s vysokou adaptabilitou na interdisciplinární rozvoj. Absolventi budou vybaveni znalostmi zaměřenými na koncepty strategického řízení podniků a moderních přístupů využití ICT nástrojů pro řízení podniků a ekonomických teorií v příslušném kontextu rozvoje podniků.

Studijní plán magisterského studijního programu Informační management vychází ze souvislostí chápání podniku jako základního prvku současného podnikatelského prostředí. Připravený studijní je podložen průzkumem poptávky po absolventech ze strany podniků spolupracujících s Fakultou podnikatelskou. Studijní program respektuje aktuální trendy v digitalizaci a je v souladu s iniciativou Průmysl 4.0.

Program Informační management je koncipován jako akademický studijní program v oblasti managementu. Rámcové uplatnění absolventů a typické pracovní pozice: Absolventi studijního programu Strategický rozvoj podniku najdou nejčastěji uplatnění jako pracovníci v oblasti managementu podniku, jako business analytikové, procesní inženýři, implementátoři informačních systémů a konzultanti v oblasti informačních systémů a jejich efektivního nasazení v podnicích.

V rámci internacionalizace a posílení jazykových znalostí jsou některé předměty vyučovány v anglickém jazyce. Absolventi rovněž mohou pokračovat v navazujícím ekonomicko – manažerském doktorském studijním programu.

Profil absolventa

Navazující magisterský, akademicky zaměřený studijní program Informační management připravuje studenty pro oblast řízení podnikových procesů a informačních služeb ve firmách a institucích. Absolventi jsou vybaveni znalostmi vědeckých nástrojů řízení, dovednostmi systémového přístupu a schopnostmi aplikovat moderní informační a komunikační technologie při řešení složitých problémů a návrhu či užívání složitých informačních systémů se zaměřením na ekonomické a řídící procesy a jejich bezpečnost, což je v současnosti velmi poptávaná znalost. Absolvent je schopen tvůrčím způsobem řídit rozvoj aplikačního softwaru v oblasti analýz, bezpečnosti, procesního přístupu, projektování a řízení informačních a komunikačních technologií, komunikace s uživateli včetně modelování a simulace složitých podnikových procesů s využitím prostředků umělé inteligence. Získané znalosti, dovednosti a schopnosti absolventa tak umožňují jeho plnou konkurenceschopnost na tuzemském i evropském pracovním trhu. Jeho konkurenční výhodou je souběžná znalost jak problematiky informačních a komunikačních systémů, tak ekonomiky a managementu. Absolventi se tak stanou mezioborově vybavenými odborníky se širokým základem znalostí a dovedností, kteří jsou schopni reagovat a rychle se přizpůsobit aktuálním potřebám a trendům podnikové praxe

Profil absolventa a konkrétní výstupy učení lze podrobněji specifikovat v těchto oblastech:

Odborné znalosti:
• Strategický koncept řízení podniku
• Znalost ekonomických teorií v kontextu rozvoje podniků
• Znalost přístupů v hodnocení výkonnosti podniku
• Metody a postupy v řídících a rozhodovacích procesech podniku
• Metody a postupy analýzy, správy, nasazení a rozvoje informačních systémů
• Metody a postupy managementu informační bezpečnosti

Odborné dovednosti:
• Teoreticko-aplikační – schopnost zobecňovat, a komplexně posuzovat teoretické přístupy
• Analytické – identifikovat, vyhodnocovat, systematizovat, pracovat na multidisciplinární úrovni
• Koncepční – multidisciplinární a celospolečenská souvislost
• Manažerské – ve smyslu manažerských činností, manažerského přístupu k řešení problém, organizace zdrojů atd.
• Podnikatelské ve smyslu identifikace příležitostí pro rozvoj podniků v mezinárodním prostředí, včetně jejich posouzení a využití – realizace
• Analýzy současných vývojových tendencí a na jejich výsledcích pak určení pravděpodobných směrů budoucího vývoje ekonomických jevů
• Kvalifikované a komplexní zpracování strategie podniku a řízení její úspěšné realizace
• Samostatně aplikovat teoretická východiska, nástroje, vývojové metodologie a vytvářet postupy v řešení projektů IS/ICT v oblasti návrhu a rozvoje, řešení modelů s využitím umělé inteligence, implementovat řešení v oblasti multidimenzionálních databází a dataminingu, tyto technologie konfigurovat a řídit, pracovat ve vedení týmu
• Vedení jednání, formulace a prezentace problémů, návrhy na řešení a opatření
• Porozumět odbornému textu a schopnost psát odborné texty v anglickém jazyce


Odborné způsobilosti a kompetence:
• Jazykové a komunikační
• Internacionalizační
• Inovační
• Společensko-ekonomické
• Teoreticko-aplikační
• Kooperace
• Koncepční
• Inženýrský přístup

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu Informační management najdou nejčastěji uplatnění jako pracovníci na strategické úrovni řízení v podnicích a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Absolventi získají specifikované mezioborové znalosti, dovednosti a způsobilosti propojující oblast informatiky a datových věd, kvantitativních metod, ekonomie a managementu. Současně disponují i znalostmi z oblasti řízení bezpečnosti informačních systémů a kybernetické bezpečnosti, a využití komunikačních sítí pro zajištění interoperability a flexibility podnikových procesů.

Absolventi se tak stanou odborníky se širokým základem znalostí a dovedností, kteří jsou schopni reagovat a rychle se přizpůsobit aktuálním potřebám a trendům podnikové praxe včetně informačních systémů a informačních technologií podporujících rozhodovací a podnikové procesy.
Absolventi najdou široké uplatnění v organizacích užívajících informační systémy a informační technologie, ať už jsou to finanční instituce, výrobní podniky, obchodní společnosti nebo organizace veřejné správy. Jejich odborný profil jim umožní zaměřit se na některou z těchto hlavních profesí:

• podnikový nebo procesní analytik;
• business analytik;
• manažer rozvoje a provozu IS/ICT;
• manažer ICT projektů;
• Bezpečnostní specialista
• Implementátor informačních systémů

Absolventi by měli být schopni zastávat kteroukoliv z uvedených profesí s co nejkratšími časovými nároky na její osvojení. Cílem je tak dosažení co nejvyššího možného stupně versatility absolventů, tedy jeho všestrannosti a přizpůsobivosti při vstupu do praxe.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán akademicky zaměřeného magisterského studijního programu Informační management je navržen podle standardů Národního akreditačního úřadu, podle Řádu studijních programů VUT a s respektováním Směrnice č. 69/2017 Standardy studijních programů VUT. Standardní doba studia studijního programu je stanovena na 2 roky (4 semestry). Výuka probíhá v prvním až třetím semestru 13 týdnů, ve čtvrtém semestru probíhá výuka 10 týdnů, ve všech semestrech je zkouškové období v délce 5 týdnů. Kreditový systém programu je ECTS, celkový počet kreditů na program je minimálně 120, přičemž jeden kredit je 26 hodin práce studenta. Rozsah vyučovací hodiny je 50 minut.

Ve skupině základních teoretických předmětů profilujícího základu jsou předměty, které souvisejí s nezbytnými teoretickými základy příslušných oblastí vzdělávání. Jejich absolvováním student získává klíčové teoretické znalosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí uvedených v profilu absolventa. Jedná se o předměty:

• Management informačních sítí
• Management informační bezpečnosti
• Strategický management
• Ekonomie
• Management informačních systémů
• Pokročilé metody v rozhodování
• Operační a systémová analýza
• Systémová integrace


Do skupiny předmětů profilujícího základu studijního programu jsou zařazeny předměty, jejichž absolvováním student získává znalosti a dovednosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí nebo dovedností uvedených v profilu absolventa a které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze základních tematických okruhů ověřované státní zkouškou. Konkrétně se jedná o následující předměty:

• Znalostní management
• Business Intelligence
• Management oborových řešení
• Metody aplikované statistiky
• Projektový management
• Management průmyslových řešení
• Podnikové informační systémy 2
• Management kybernetické bezpečnosti
• Risk management

Studijní plán je vedle základních teoretických předmětů profilujícího základu a předmětů profilujícího základu studijního programu doplněn o skupinu povinných, případně povinně volitelných předmětů, které nevstupují do státních závěrečných zkoušek, ale rozšiřují a doplňují stanovený profil absolventa pro docílení potřebných znalostí, dovedností a kompetencí, a to i v oblasti jazykové vybavenosti.

• Financování rozvoje podniku
• Finanční investice
• Rozbor výkonnosti podniku
• Matematická ekonomie
• Strategický marketing a rozvoj podnikání
• Competitive intelligence
• Process management and modeling
• Bussiness analysis
• Advanced Project Management Techniques
• Matematické metody optimalizace projektů
• Statistika pro pokročilou analytiku

V rámci volitelných předmětů si studenti mohou vybrat některý z předmětů výuky angličtiny, pokud mají zájem zlepšit svoji jazykovou vybavenost. Předměty jsou nepovinné, protože znalost angličtiny je předpokládaná, ověřuje se u přijímacích zkoušek a některé předměty jsou vyučovány v anglickém jazyce.

• Anglická konverzace
• Angličtina pro život
• Obchodní angličtina
• Praktická angličtina 2

Do skupiny předmětů zaměřených na vypracování diplomové práce jsou zařazeny předměty, jejichž cílem je rozvíjet znalosti a dovednosti studentů v oblasti písemného odborného vyjadřování a současně znalosti a dovednosti nutné na vypracování diplomové práce dle stanovených cílů, obsahu a metod postupu řešení. Studenti na základě získaných teoretických poznatků řeší konkrétní praktické problémy z praxe. Studenti jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace
potřebné k řešení problému a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.

• Semestrální projekt
• Diplomní seminář

Ve studijním programu Strategický rozvoj podniku jsou pro Státní závěrečnou zkoušku stanoveny následující zkušební okruhy:

1. Systémové vědy
2. Informační management
3. Ekonomie a management

Návaznost na další typy studijních programů

Uvedeno v Pravidlech přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
makPMakroekonomie 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ImibePManagement informační bezpečnostics3PovinnýzkP - 26ano
IminsPManagement informačních sítícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
smaPStrategický managementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IzmaPZnalostní managementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
frpPFinancování rozvoje podnikucs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13PVB1ano
IfinPFinanční investicecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PVB1ano
rvpPRozbor výkonnosti podnikucs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 13PVB1ano
AJ1BAnglický jazyk B2 - 1en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
PA1Profesní angličtina 1en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ImisPManagement IScs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ImorPManagement oborových řešenícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
ImePMatematická ekonomiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
mik2PMikroekonomie 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
IpmrPPokročilé metody v rozhodovánícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
IakonPAnglická konverzaceen4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
AJ2BAnglický jazyk B2 - 2en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
IapePAngličtina pro životen4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
IoaPObchodní angličtinaen4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
Ipa2_2PPraktická angličtina 2en4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
PA2Profesní angličtina 2en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ImprPManagement průmyslových řešenícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
masPMetody aplikované statistikycs5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
IosaPOperační a systémová analýzacs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
Ipis2PPodnikové informační systémy 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IpmPProjektový managementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IsempPSemestrální projektcs6PovinnýC1 - 26ano
rvpPRozbor výkonnosti podnikucs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 13PVB2ano
IspaPStatistika pro pokročilou analytikucs4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 13PVB2ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IbinPBusiness Intelligencecs6Povinnýzá,zkP - 20 / CPP - 20ano
IdsePDiplomní seminářcs10PovinnýklSD - 20ano
IrmanPRisk managementcs5Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
IsmrPStrategický marketing a rozvoj podnikánícs6Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 20ano
IsinPSystémová integracecs3PovinnýklP - 10 / C1 - 10ano
IapmtPAdvanced Project Management Techniquesen3Povinně volitelnýklP - 20PVB3ano
IbaPBussiness analysisen3Povinně volitelnýklP - 20PVB3ano
IpmmPProcess management and modelingen3Povinně volitelnýklP - 20PVB3ano
IcinPCompetitive Intelligencecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10PVB4ano
mopPMatematické metody optimalizace projektůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 10 / C1 - 10PVB4ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PVB1 1 frpP, IfinP, rvpP
PVB2 1 rvpP, IspaP
PVB3 1 IapmtP, IbaP, IpmmP
PVB4 1 IcinP, mopP