Detail předmětu

Anglický jazyk B2 - 2

FP-AJ2BAk. rok: 2020/2021

Kurz se zaměřuje na rozvoj všech jazykových kompetencí na úrovni B2 SERR. Vychází z materiálů a požadavků mezinárodní zkoušky FCE (First Certificate in English).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B2 SERR.
Vyjmenuje a popíše množství volnočasových aktivit.
Vyjádří své názory na sdělovací prostředky a jejich roli ve společnosti.
Vyjmenuje různé problémy spojené s ochranou životního prostředí a vysvětlí souvislosti.
Je schopen diskutovat o různých metodách a prostředcích mezilidské komunikace.
Užívá gramatické struktury podle požadavků dané úrovně a osnovy předmětu.

Prerekvizity

Požadují se znalosti obecné angličtiny na úrovni B2 SERR. Student úspěšně absolvoval kurz Anglický jazyk B2 – 1.

Doporučená nebo povinná literatura

HAINES, Simon a Barbara STEWARD. Cambridge English: First Masterclass (Student’s Book). Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-450283-2. (Unit 7, 8, 9, 11) (EN)
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 9780230035386. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kurz je vyučován prostřednictvím praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik komunikačních dovedností a rozvoj znalostí gramatiky a slovní zásoby.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zápočet: 75% aktivní účast na hodinách, e-learningové aktivity, závěrečný test
Zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: e-learningové aktivity, závěrečný test
Zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
Zápočet (prostřednictvím Moodle): e-learningové aktivity, závěrečný test
Zkouška (prostřednictvím Moodle): porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Trpný rod, vazba have / get something done
Slovní zásoba z oblasti sportu
Nepřímá řeč, časové a jiné reference, funkce nepřímé řeči
Složená podstatná jména
Výrazy so a such
Vztažné věty
Závislé předložky
Kolokace z oblasti cestování, tvorba slov
Podmínkové věty, výrazy unless / as long as / provided that
Kolokace se slovy say / tell / speak / talk
Zaměnitelná slovesa: hope / wait / expect / look forward to
Slova s pozitivním a negativním významem

Cíl

Kurz poskytuje studentům rozvoj všech jazykových kompetencí potřebných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B2 SERR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence studentů v kurzu je systematicky kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-UFRP-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning