Detail oboru

Urbanismus

FAZkratka: URBANAk. rok: 2014/2015

Program: Architektura a urbanismus

Délka studia: 4 roky

Profil

Schopnost doktoranda samostatně vědecky pracovat na zvoleném problému,
zvládnutí metodiky vědecké práce, zejména analýzu problému a syntézu získaných poznatků a jejich tvůrčí aplikaci do navrhovaného řešení.

Klíčové výsledky učení

Absolvent je připraven k samostatné badatelské a vědecké práci v oblasti teorie architektury a urbanismu, je schopen samostatně a na vědecké úrovni řešit praktické problémy v oboru architektury a urbanismu, publikuje výsledky své praktické i teoretické činnosti, a to i v některém ze světových jazyků, je schopen pedagogického působení na vysoké škole.

Profesní profil absolventů s příklady

Vědecko-výzkumná pracoviště zaměřená na problematiku architektury a urbanismu.
Vysoké školy, na nichž se vyučuje obor architektura a urbanismus.
Orgány státní správy (odbory výstavby všech stupňů, odbory územního plánu apod.), specializovaných organizací a úřadů (např.památkové péče) apod.

Vstupní požadavky

Řádné ukončení magisterského studia v oboru architektura a příbuzných oborů na
vysokých školách v ČR a na školách architektury v zahraničí.
Úspěšné absolvování přijímacího řízení, ve kterém uchazeč prokazuje zájem i odborné předpoklady pro vědeckou práci.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Nové trendy hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaných územích

  V poslední době se lze stále častěji setkat se snahou o hospodaření s dešťovou vodou v intravilánu měst a obcí. Předmětem doktorské práce je účelné zakomponování vodních ploch a nádrží do veřejných prostorů měst a obcí, což představuje řešit je v souvislostech pro konkrétní situaci.

  Školitel: Lhotáková Zdenka, doc. Ing., CSc.

 2. Principy kompaktního města

  V evropském kontextu je tradiční uspořádání kompaktního města potvrzením vlastní urbánní evropské identity města s trvalou kulturní hodnotou a současně také jedním z principů aplikace udržitelnosti.

  Školitel: Františák Luboš, Ing. arch., Ph.D.

 3. Proměny veřejných prostranství

  Dnešní město a jeho veřejná prostranství jsou vystaveny měnícím se společenským požadavkům. Společenské změny jsou rychlejší, než schopnost fyzické struktury měst se přizpůsobit. Městský organizmus, ve kterém dříve probíhal plnohodnotný život, se často rozpadl na nahromadění budov a aut. Jakou úlohu sehrají veřejná prostranství v našich městech v soudobé postindustriální společnosti?

  Školitel: Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.

 4. Proměny vodních toků a ploch ve veřejných prostorách měst a obcí

  Přestože v mnohých urbanizovaných územích nacházíme dnes vodní toky a plochy, je třeba se věnovat novým formám jejich vhodného začlenění do veřejných prostorů měst a obcí. Předmětem doktorské práce bude účelné zakomponování vodních ploch a nádrží do veřejných prostorů sídel.

  Školitel: Lhotáková Zdenka, doc. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D01Metodika vědecké prácecs3PovinnýzkP - 39ano
D02Teorie a vývoj urbanismucs3PovinnýzkP - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D04Světový jazykcs3PovinnýzkP - 39ano
D03Teorie a vývoj architekturycs3PovinnýzkP - 39ano
DU2Prognózování, plánování a řízení urbanistického rozvojecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DU4Rozvoj a koordinace technické infrastrukturycs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DU1Rozvoj měst a regionůcs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DU5Koncepce rozvoje městcs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DU8Počítačová podpora v urbanistické tvorběcs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DU6Problémy městských centercs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs3Povinnýzk - 4ano