Detail oboru

Entrepreneurship and Small Business Development

FPZkratka: BAK-ESBDAk. rok: 2019/2020

Program: Economics and Management

Délka studia: 3 roky

Poplatek za studium: 1500 EUR/ročně pro studenty z EU, 8000 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace od: 25.7.2016Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Primárním vzdělávacím cílem studia je vychovávat absolventy, kteří mají jak předpoklad pro rozvoj vlastní podnikatelské činnosti na úrovni malého podniku, tak mohou působit na pozicích zodpovědných za rozvoj činností souvisejících s podnikatelskou činností větších podniků, případně s rozvojem dalších organizací. Pojetím teoretické výuky a formou praxe obor rozvíjí interdisciplinární znalosti a dovednosti absolventů, které vytváří potenciál pro jejich široké uplatnění při rozvoji všech klíčových funkcí podniku a vytváření podnikatelských modelů. Princip interdisciplinarity je zde vnímán jako propojení ekonomického a manažerského pohledu v podnikatelských projektech. Z tohoto pohledu lze za obecný společenský cíl oboru označit rozvoj znalosti podnikatelství ve smyslu základu ekonomicko-společenského rozvoje ekonomiky státu a posílení konkurenceschopnosti na úrovni podniků i ekonomiky. Cílem komplexního budování podnikatelských kompetencí, které obor nabízí, je to, aby absolventi disponovali hlubokým pochopením ekonomických, manažerských a společenských souvislostí podnikatelské činnosti. Z hlediska praktické orientace oboru je pak zásadním cílem to, aby studenti získali reálnou praktickou zkušenost s podnikatelskou činností již v průběhu studia. Aplikované výukové přístupy jsou voleny s cílem dosažení maximální možné efektivity vzdělávacího procesu, rozvíjejícího kompetence absolventů na základě propojení praktického tréningu s individuálním vzděláváním a skupinovým učením.

Klíčové výsledky učení

V rámci profilu absolventa lze získané znalosti, dovednosti a kompetence rozdělit do následujících oblastí:
• Obecné odborné teoretické:
- znalosti – disponuje teoretickými a koncepčními znalostmi potřebnými pro identifikaci a analýzu podnikatelských problémů v kontextu globálního trhu a tržní ekonomiky, jasně chápe a definuje roli podnikatelských aktivit a podnikatelských subjektů v globalizované tržní ekonomice a jejich společensko-ekonomický význam, vymezuje a chápe matematické nástroje a jejich význam v oblasti analýzy pro potřeby podnikatelských aktivit, chápe význam makroekonomických ukazatelů a definuje jejich dopad na podnikatelskou činnost;
- dovednosti – aplikuje širší ekonomicko-teoretické znalosti na úrovni činnosti podnikatelských subjektů, identifikuje aktuální ekonomické veličiny z pohledu podnikatelského subjektu, aplikuje matematické přístupy pro analýzu relevantních oblastí;
- kompetence – vyhodnocuje širší ekonomické souvislosti vývoje podnikatelského prostředí a posuzuje jejich dopad na podnikatelskou činnost.

• Odborné ekonomické:
- znalosti – definuje a kriticky vyhodnocuje ekonomické kategorie, chápe a vymezuje prvky finančního řízení podniku ovlivňující podnikatelské aktivity, jasně chápe a definuje účetní a daňové aspekty podnikatelské činnosti;
- dovednosti – aplikuje právní předpisy na úrovni potřebné pro zahájení a rozvoj podnikatelské činnosti, aplikuje znalosti z účetní a daňové oblasti pro zajištění standardního fungování malého podniku;
- kompetence – finanční a ekonomické řízení malého podniku.

• Podnikatelské:
- znalosti – vymezuje ekonomický, finanční a právní rámec podnikání, umí vymezit funkce potřebné pro řízení a rozvoj podnikatelského subjektu a zabezpečení činností podnikatelského charakteru, definuje varianty vstupu do podnikatelských aktivit a vysvětluje jejich specifika, vymezuje faktory podnikatelského prostředí ovlivňující činnost podniku a definuje principy rozvoje vztahů podnikatelského subjektu se zainteresovanými zájmovými skupinami ve všech fázích rozvoje podniku, definuje strukturu business plánu a přístupy k jeho tvorbě;
- dovednosti – identifikuje podnikatelskou příležitost, vyhodnocuje potenciál rozvoje podniku a spolupráce s partnery a investory v prostředí domácího trhu i v mezinárodním kontextu, aplikuje postupy pro zavádění a inovaci produktů na trh jak v oblasti výrobků, tak služeb, aplikuje kreativní a inovativní podnikatelské přístupy založené na kritickém hodnocení možností se zohledněním možných rizik na úrovni domácího i mezinárodního trhu;
- kompetence – sestavuje podnikatelský plán včetně jeho realizace, definuje podnikatelský model a jeho praktickou realizaci, řízení rozvoje podnikatelských činností ve všech fázích rozvoje podniku.

• Manažerské a vůdčí:
- znalosti – definuje a kriticky vyhodnocuje manažerské přístupy a principy vedení pro rozvoj podnikatelských aktivit, definuje metody a postupy používané v klíčových manažerských funkcích pro zajištění rozvoje podnikatelské činnosti;
- dovednosti – na základě kritického analytického hodnocení situace na trhu formuluje cíle a odůvodněné přístupy k řešení problémů, zpracovává akční a strategické plány pro realizaci aktivit podniku, efektivně využívá týmové práce a aplikuje principy řízení a vedení jak na úrovni podniku, tak na úrovni mezinárodní spolupráce, volí odpovídající nástroje pro podporu řízení podnikatelských činností, aplikuje manažerské principy v globálním a multikulturním podnikatelském prostředí, dovede posoudit a vymezit přístupy k rozvoji konkurenceschopnosti;
- kompetence – komplexně hodnotí potenciál rozvoje strategické konkurenceschopnosti podniků a organ

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského studijního oboru „Entrepreneurship and Small Business Development“ disponuje znalostmi a dovednostmi potřebnými pro zahájení a rozvoj podnikatelské činnosti jak formou živnostenského podnikání, tak formou založení obchodní společnosti. Identifikuje, vytváří a vyhodnocuje podnikatelské příležitosti v prostředí globalizovaného trhu a umí navrhnout způsoby jejich využití, včetně zpracování odpovídajícího podnikatelského plánu. Jasně vymezuje globální společenské a ekonomické tržní vlivy na podnikatelské aktivity a je schopen přijmout relevantní opatření. Aplikuje analytický přístup pro nalezení řešení problémů spojených s podnikatelskou činností.
Pro řízení podnikatelské činnosti, založení vlastního podniku a jeho rozvoj absolvent oboru aplikuje postupy pro získání a organizování všech potřebných zdrojů. Je schopen vymezit odpovídající podnikatelský model. Zná, chápe, definuje a nastavuje řídící procesy nově založených nebo rozvíjejících se podnikatelských subjektů. Je schopen navrhnout a aplikovat přístupy k zajištění podnikatelských aktivit způsobem odpovídajícím aktuální fázi růstu podniku. Vymezuje pozici vlastního podniku jak v hodnotovém systému trhu, tak ve společensko-ekonomickém kontextu podnikatelského prostředí.
Absolvent disponuje zkušenostmi a dovednostmi získanými vlastní podnikatelskou činností a má zkušenost s aplikací teoretických konceptů a znalostí v reálném podnikatelském prostředí. Kompetence absolventa vychází jak ze zkušeností z práce v týmu, tak z interakce týmu a podniku se zákazníky, dodavateli, konkurenty, obchodními partnery a dalšími externími zájmovými skupinami.

Vstupní požadavky

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu „Entrepreneurship and Small Business Development“ je upraveno Směrnicí děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Přijímací zkouška s výjimkou uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prominutím přijímací zkoušky dle § 11, Směrnice děkana o přijímacím řízení je písemná (dále jen přijímací zkouška). Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – Testu studijních předpokladů a Testu z jazyka anglického. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25. Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BBCDEBusiness Competence Developmenten8PovinnýklC1 - 91ano
BECOEEconomics of Companyen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BMAEManagementen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BMEEMarket Economyen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BMAREMarketingen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BMATEMathematicsen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BPENEPrinciples of Entrepreneurshipen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BAASEApplied Analytical Statisticsen5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BBIDEBusiness Idea Developmenten6PovinnýklC1 - 65ano
BFMSEFinancial Management of Small Companyen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BLENELaw in Entrepreneurshipen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BATEAccounting and Taxesen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BEPR1EDEntrepreneurial Practice 1en15PovinnýklC1 - 30ano
BMREMarket Researchen5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BPMAEProject Managementen5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCCSMECompetitiveness and Communication of Small Companyen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BEPR2EDEntrepreneurial Practice 2en15PovinnýklC1 - 30ano
BHRMEHuman Resources Management in Small Companyen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BSMAEService Managementen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BDMSEDigital Marketing and Social Mediaen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BEPR3EDEntrepreneurial Practice 3en15PovinnýklC1 - 30ano
BFT1EFinal Thesis Seminar 1en3PovinnýklC1 - 26ano
BTSPETrade and Sales Promotionen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BBDAEBusiness Development Assessmenten5Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
BEPR4EDEntrepreneurial Practice 4en15PovinnýklC1 - 30ano
BFT2EFinal Thesis Seminar 2en8PovinnýklC1 - 30ano
BISSCEInformation System of Small Companyen4Povinnýzá,zkP - 10 / C1 - 10ano