Detail předmětu

Management projektů

FIT-MPRAk. rok: 2023/2024

Životní cyklus projektu. Znalostní oblasti projektového řízení. Procesně orientovaná organizace. Procesy projektového řízení. Základní pojmy řízení procesů. Vztah řízení procesů k řízení projektů a k celkovému řízení kvality. Aplikace procesů v řízení projektů. Programová podpora pro uplatnění procesů v projektovém řízení. Standardy a normy pro projektové a procesní řízení.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

 • Znalost základních metod softwarového inženýrství.
 • Znalosti vyšší matematiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Dva domácí ohodnocené úkoly úhrnem za 10 bodů. Týmový projekt 30 bodů. Počítačové cvičení 4 body. Závěrečná zkouška 56 bodů. Průběžná kontrola řešení projektu vyučujícím.


2 hodnocené domácí úlohy. Kontrolovaná účast na počítačovém cvičení. Hodnocený týmový projekt s obhajobou. Závěrečná písemná zkouška.

Pokud se student nemůže cvičení z vážného důvodu (například pro nemoc) zúčastnit a tento důvod doloží v souladu s Článkem 55 Studijního a zkušebního řádu VUT, může se cvičení se stejným tématem zúčastnit s jinou skupinou (na což dotyčného cvičícího upozorní) nebo může požádat svého cvičícího o zadání náhradního úkolu, za který může získat stejný počet bodů jako za cvičení, které nahrazuje.

Učební cíle

Získat reálnou představu o principech, smyslu, roli a ostatních aspektech řízení procesů v projektech IT. Pochopit vztahy řízení procesů k řízení projektů a k TQM (Total Quality Management). Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů. Seznámit se s metrikami softwarových produktů. Seznámit se se základními standardy a normami projektového řízení. Seznámit se s metodami měření kvality procesů, s postupy implementace řízení procesů a se základními standardy a normami procesního řízení.
Student bude schopen: vytvářet plány a pomocné plány projektů, identifikovat monitorovací a řídicí mechanizmy projektů v IT, definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů. Student porozumí vztahům mezi řízením procesů a řízením projektů. Student se seznámí s posuzováním projektových a produktových procesů a porozumí technikám zdokonalování procesů.
 • Student se naučí odborné terminologii v českém i anglickém jazyce.
 • Student se naučí vytvářet a řídit projekty ve větším týmu.
 • Student se naučí dokumentaci, prezentaci a obhajobě výsledků v reálném projektu.

Základní literatura

A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Seventh Edition, Project Management Institute, 2021, ISBN 978-1-62825-664-2.
A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Sixth Edition, Project Management Institute, 2017, ISBN 978-1-62825-184-5. 
Agile Practice Guide: global standard of Project Management Institute, 2017. ISBN 978-1-62825-199-9. 
Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol.: Projektový management podle IPMA, 2. aktualizované a doplněné vydání, Grada, 2012, ISBN 978-80-247-4275-5.
Doležal J. a kol.: Projektový management Komplexně, prakticky a podle světových standardů, Grada Publishing, 2016, ISBN 978-80-247-5620-2.
Goldratt, E.M.: Kritický řetěz, AFNOR, 2002, 265 s., ISBN 2-1246-5613-9.
Dyba, T.: Process Improvement in Practice: A Handbook for IT Companies. Kluwer Academic, 2004, 113 s., ISBN 1-4020-7869-2.
Hallows, J.: Information Systems Project Management, AMACON, 2005, 288 s., ISBN 0-8144-7273-7.
Munson, C.: Software Engineering Measurement, AUERBACH PUBLICATION, 2003, 443 p., ISBN 0-8493-1503-4.
Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT, Computer Press, a.s., 2007, 720 s., ISBN 978-80-251-1526-8.
Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada Publishing, 2006, ISBN 80-247-1667-4.
Schulte, P.: Complex IT Project Management, AUERBACH PUBLICATION, 2004, 314 s., ISBN 0-8493-1932-3. 

Doporučená literatura

Kerzner, H.: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th ed., John Wiley & Sons, Inc., 2006, ISBN 13 978-0-471-74187-9.
Vose, D.: Risk Analysis A Quantitative Guide Wiley, 2008, 735 p., ISBN-0: 0470512849, ISBN-3: 978-0470512845.
Ježková, Z., Krejčí, H., Lacko, B., Švec, J.: Projektové řízení - Jak zvládnout projekty, ACSA, 2014, ISBN 978-80-905297-1-7.
Lacko, B., Švec, J., Balatková, M. a kol. : Specifika technických projektů - Pracovní sešit k Projektové řízení - Jak zvládnout projekty, ACSA, 2014, ISBN 978-80-905297-2-4.
Rosenau, M.D.: Řízení projektů, Computer Press, 2003, 344 s., ISBN 80-7226-218-1.
Dyba, T.: Process Improvement in Practice: A Handbook for IT Companies Kluwer Academic, 2004, 113 p., ISBN 1-4020-7869-2.
Rosemann, M.: Process Management, Springer - Verlag, 2003, 337 s., ISBN 3-540-43499-2.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MIS , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NISD , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program RRTES_P magisterský navazující

  specializace RRTS , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod. Základní pojmy, proč je důležité projektové řízení, souvislosti projektového řízení.
 2. Principy uplatnění procesního přístupu k řízení projektů.
 3. Znalostní oblasti projektového řízení. 
 4. Proces definování projektu.
 5. Procesy plánování projektu.
 6. Procesy organizování projektu.
 7. Procesy provádění projektu
 8. Procesy kontroly projektu.
 9. Proces uzavření projektu.
 10. Principy zdokonalování procesů.
 11. Metody a postupy využívané v projektovém řízení. Kritický řetěz.
 12. Standardy a normy v projektovém a v procesním řízení.
 13. Softwarová podpora pro řízení projektů.

Seminář

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Seznámení s MS Project programovým produktem.
 2. Odhadování nákladů, stanovení rozpočtu a řízení nákladů projektu.

Cvičení na počítači

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Vytvoření plánu týmového projektu v MS Project programovém produktu.

Projekt

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Studenti pracují v týmech (až 10 studentů/tým), analyzují reálný problém a implementují jeho řešení jako řízený projekt.
 2. Zaznamenávají metriky procesů. Jsou průběžně kontrolovány milníky.

eLearning