Detail předmětu

Informační systémy

FIT-IISAk. rok: 2023/2024

Informační systém jako speciální případ systému. Druhy informačních systémů OLAP a OLTP. Historie informačních systémů. Technologie výstavby informačního systému nad relačními databázovými systémy. Internetové řešení informačního systému. Technologie výstavby klienta a serveru (JavaScript a PHP). Technologie jazyka XML.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

teorie relačních databází, počítačové sítě a protokoly

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 • Půlsemestrální test - 19 bodů
 • Projekt - 30 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů, minimálně 20 bodů
 • Podmínka zápočtu: minimálně 25 bodů získaných za aktivity během semestru

Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování a projektu v předepsaném termínu. V případě nahlášené překážky ve smyslu čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT bude studentovi umožněno odevzdání projektu v náhradním termínu.

Učební cíle

Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti o informačních systémech založených na relační databázové technologii. Osvojit si znalosti vytváření komunikační části informačního systému internetovou technologií.
Schopnost modelování zejména ekonomické reality v informačním systému. Schopnost realizace informačních systémů databázovými technologiemi v prostředí internetu.

Základní literatura

BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 323 s. ISBN 978-80-247-4307-3


SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. 2006. vyd. Brno : Computer Press, a.s., 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4.


LAUDON, Jane P., LAUDON, Kenneth C. Management Information Systems : Managing the Digital Firm. 10th edition. [s.l.] : Pearson Education, 2008. 736 s. ISBN 0132415798.


Doporučená literatura

Elektronické materiály k předmětu.


BRUCKNER, Tomáš et al. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe., Computer Press Brno 1998, 424 str., ISBN 80-7226-091-X.
McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 str., ISBN 0-13-896101-8.
BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 323 s. ISBN 978-80-247-4307-3. (in Czech).

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BIT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Informace a informační systém - základní pojmy, model a jeho zobrazení, klasifikace.
 2. Architektury informačních systémů - třívrstvá architektura, alternativy
 3. HTML a PHP - rozhraní webových aplikací
 4. Databázová vrstva (v PHP)
 5. Serverové aplikační frameworky
 6. Datové modelování
 7. Půlsemestrální zkouška
 8. Serializace, JSON a XML
 9. Webová aplikační rozhraní - REST a alternativy
 10. Další XML technologie - DOM, XPath, XSLT, využití k vizualizaci
 11. Klientský JavaScript
 12. Business vrstva, procesy, transakce
 13. Prezentace dat, použitelnost (dashboardy)

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Návrh informačního systému podle zvoleného zadání
 2. Implementace navrženého systému na zvolené platformě

eLearning