studijní program

European Business and Finance

Fakulta: FPZkratka: MGR-EBFAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0311A050008

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Akreditace: 16.8.2018 - 15.8.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Odvětvové a průřezové ekonomiky 100

Cíle studia

Cílem studia v akademicky zaměřeném magisterském studijním programu European Business and Finance je výchova odborníků se souběžnou znalostí problematiky ekonomiky EU, managementu, financí a obchodu v mezinárodním kontextu, kteří se uplatní na postech středního a vrcholového managementu zejména v mezinárodních organizací a korporací.

Profil absolventa

Absolvent je profilován pro výkon odborně a manažersky náročných pozic v rámci mezinárodních organizací a korporací, které působí zejména v rámci EU. Absolvent tohoto studijního programu je schopen kriticky analyzovat problémy vznikající v obchodních procesech, v procesech financování a podnikání mezinárodních organizací a korporací, dále je schopen vyhodnocovat tyto procesy a navrhovat standardní strategická i operativní manažerská, finanční a obchodní řešení, získaná teoretickým studiem i specifickými znalostmi, praktickými dovednostmi a způsobilostí. V rámci osvojování manažerských dovedností bude schopen vymezení rámcového zadání pro řešení problému dalšími členy kolektivu a koordinace činnosti kolektivu při řešení problému, a to s přihlédnutím k mezinárodnímu prostředí organizací a korporací. Absolvent bude schopen kriticky porovnat pohledy standardních ekonomických modelů na klíčové ekonomické kategorie a mechanismy a zhodnotit jejich aplikace na aktuální hospodářsko-politické problémy, porozumí ekonomickým a politickým procesům v EU a ve světě. Absolvent bude také vykazovat hluboké znalosti a široké porozumění zejména v oblasti ekonomickým teorií, spjatých s problematikou obchodu, financí, marketingu a managementu a porozumí konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání v uvedených oblastech. Bude schopen samostatné odborné činnosti a podílení se na výzkumné činnosti.

Získané znalosti, dovednosti a způsobilosti lze rozdělit do následujících skupin:
Ekonomicko/politicko-odborné
znalosti: hlubší přehled o komplexních klíčových ekonomických pojmech, kategoriích a souvislostí v kontextu hlavních ekonomických teorií a mezinárodních souvislostí s důrazem na politicko-ekonomické procesy v EU;
dovednosti: schopnost s využitím ekonomických znalostí z oblasti mezinárodní ekonomie a ekonomiky samostatně analyzovat a kriticky interpretovat ekonomická data a informace z různých perspektiv, včetně schopnosti pracovat s odlišnými teoreticko-metodologickými, hodnotovými či jinými východisky;
způsobilosti: ekonom nebo ekonomický analytik vybavený komplexními znalostmi nejnovějších trendů v mezinárodní ekonomice, který je schopen definovat strategii ekonomického rozvoje mezinárodních organizací a korporací.

Manažerské
 znalosti: metody a postupy plánování, řízení, organizování a kontroly úkolů v rámci ekonomického řízení organizace; porozumění ekonomicko-manažerským procesům a jejich specifikům v mezinárodních souvislostech;
dovednosti: vymezení rámcového zadání pro řešení problému dalšími členy kolektivu a koordinace činnosti kolektivu při řešení problému;
 způsobilosti: řízení organizace na vyšších řídících stupních zejména mezinárodních organizací a korporací, řešení nepředvídatelných a mimořádných situací (krizový management, podnikové kritické aplikace);

Obchodní
znalosti: teorie a principy mezinárodních ekonomických a obchodních procesů;
dovednosti: formulovat a vyhodnocovat obchodní, marketingové strategie v mezinárodním prostředí; nebo charakterizovat specifika jednotlivých podnikových funkcí a procesů v mezinárodním prostředí a klasifikovat metody a nástroje mezinárodního obchodu, mezinárodního marketingu;
způsobilosti: obchodní manažer s komplexními znalostmi a dovednostmi, které jsou v souladu s mezinárodními obchodními trendy; manažer je schopen definovat strategické obchodní směry rozvoje podniku/organizace s ohledem na vývoj mezinárodního prostředí.

Finanční
znalosti: metody a postupy finančního plánování, řízení a kontroly v oblasti finančního řízení mezinárodních organizací a korporací;
dovednosti: identifikace finančních (zejména investiční, úvěrová a kurzová) rizika mezinárodních organizací a korporací a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci;
způsobilosti: finanční řízení mezinárodních organizací a korporací

Prezentační a komunikační
znalosti: prezentace vlastních výsledků a komunikace s uživateli a dodavateli s vědomím interkulturálních odlišností;
dovednosti: vedení jednání, formulace a prezentace problémů, návrhy na řešení a opatření, využívat informační technologie a softwarové podpory pro prezentační a analytické práce;
způsobilosti: odpovědnost za ekonomické, obchodní, manažerské rozhodování v podniku v prezentační a komunikační oblasti.

Tvůrčí
znalosti: znalost metodologie vědy, a využití vědeckých přístupů;
dovednosti: schopnost definování a analýzy problému, návrh řešení, včetně kritického zhodnocení navrženého řešení;
způsobilosti: příprava marketingového / (Business) výzkumu a jeho vedení.

Jazykové
znalosti: pokročilá znalost odborné terminologie v anglickém jazyce;
dovednosti: rozvinutá schopnost rozumět odbornému textu v anglickém jazyce, schopnost plynně psát odborné texty v anglickém jazyce (Academic Writing), plynně komunikovat v anglickém jazyce,
způsobilosti: příprava a samostatné vedení porad a jednání v anglickém jazyce, prezentace v anglickém jazyce.

Charakteristika profesí

Absolvent akademicky zaměřeného magisterského studijního programu „European Business and Finance“ je profilován pro výkon odborně a manažersky náročných pozic v rámci mezinárodních organizací a korporací, které působí zejména v rámci EU. Typické pozice pro absolventy jsou:
Finanční ředitelé
Obchodní ředitelé
Vedoucí obchodních oddělení
Ekonomičtí analytici
Úvěroví specialisté/analytici
Nejnadanější absolventi mohou pokračovat ve studiu v rámci doktorského studijního programu.

Podmínky splnění

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí, a to z obhajoby diplomové práce a z ústní odborné zkoušky. Ústní odborná zkouška se skládá ze tří okruhů pokrývající vybrané předměty:
Finance:
International Finance
Contemporary Issues in European Management Accounting
Finance and Accounting for Business Strategy
Corporate Policy and Investment Strategy

Business:
International Business
Strategic Competitiveness Management
Contemporary Issues in International
Strategic Management
International Marketing
Business Inteligence

Economisc:
Understanding Global and European Business Environment
International Economics
Corporate Economics

Vytváření studijních plánů

Studijní plán akademicky zaměřeného magisterského studijním programu European Business and Finance byl inovován podle standardů NAU a vychází z již reakreditovaného studijního plánu z roku 2014, s přihlédnutím zejména k legislativním omezením jednotlivých partnerských univerzit (pravidla akreditace v Polsku, a validace ve Velké Británii). S ohledem na skutečnost zapojení tří partnerských univerzity je změna skladby studijního programu velmi omezená, toto je důsledek asynchronního cyklu, validací či reakreditací v jednotlivých partnerských univerzitách.
Studijní plán akademicky zaměřeného magisterského studijního programu European Business and Finance je rozvržen do čtyř semestrů ve dvou akademických letech. V prvním roce studenti FP VUT studují na mateřské univerzitě, v ZS následujícího akademického roku studenti studuji, po splnění minimálně vybraných předmětů, na Nottinghm Trent University. Již po deset let vyjíždí cca 20 studentů studovat ZS na Nottingham Trent University. Je nutno uvést, že studenti jsou samoplátci. Bohužel Nottingham Trent University pro tento druh studijního programu neumožní studentům využít ERASMU+ programu pro hrazení studia. Poslední semestr studenti zpracovávají diplomovou práci ve firmě.

Předměty, které studenti musí splnit v 1. ročníku, pokud chtějí pokračovat ve studiu na Nottingham Trent University:
Contemporary Issues in European Management Accounting
Cross Cultural Issues in the European Human Resource Management
Understanding Global and European Business Environment
International Business
International Business Research Methods and Team Consultancy Project
International Economics
International Finance
International Marketing
Strategic Management
Understanding Global and European Business Environment.

Počet studijních předmětů není v jednotlivých semestrech rozvržen rovnoměrně. Nerovnoměrnost rozvržení předmětů je důsledkem placení školného na Nottingham Trent University. Z důvodu minimalizace nákladů školného na Nottingham Trent University, tak i nákladů studentů na pobyt v Anglii, se partneři dohodli, že na Nottingham Trent University budou studenti absolvovat jen 4 předměty s vysokým kreditovým ohodnocení. Ve skutečnosti jsou dva ze čtyř předmětů sloučené předměty (Corporate Policy and Investment Strategy, International Human Resource and Information Management). Největší kreditovou zátěž, jakož i rozsah přímé výuky má předmět Contemporary Issues in International Strategic Management. Část přímé výuky je přednášena na FP VUT přednášejícím z NTU na počátku LS 2.ročníku jako 10 hodinový blok výuky. Jinými slovy tento předmět přesahuje i do LS 2.r.
Studijní plán je uveden v příloze B - IIa, kde pro zjednodušení je předmět Contemporary Issues in International Strategic Management „zobrazen“v ZS 2.r. V každém semestru získá student minimálně 30 kreditů ECTS, celkem za program student získá 122 kreditů ECTS (pozn. ve Validačním dokumentu z NTU je uveden počet kreditů 180, jedná se o kredity Nottingham Trent University, kde 1 kredit podle ECTS = 1,5 kreditu NTU). Jedna vyučovací hodina trvá 50 minut.
Studijní program nemá žádné specializace, studenti mají jen malou možnost výběru povinně volitelných předmětů. Toto je opět důsledek smluvního vztahu mezi třemi partnerskými univerzitami. Ve skupině základních teoretických předmětů profilujícího základu jsou předměty které souvisejí s teoretickými a metodologickými základy příslušné oblasti vzdělávání, jehož absolvováním student získává klíčové znalosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí uvedených v profilu absolventa. Jedná se o předměty:
 Understanding Global and European Business Environment
 International Finance
 International Business
 International Economics

Do skupiny předmětů profilujícího základu studijního programu jsou zařazeny předměty, jejichž absolvováním student získává znalosti a dovednosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí nebo dovedností uvedených v profilu absolventa a které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze základních tematických okruhů ověřované státní zkouškou. Konkrétně se jedná o následující předměty:
 Strategic Management
 International Marketing
 Cross Cultural Issues in the European Human Resource Management
 Contemporary Issues in International Strategic Management
 Contemporary Issues in European Management Accounting
 Finance and Accounting for Business Strategy
 Corporate Policy and Investment Strategy
 Applied Statistics
 International Business Research Methods and Team Consultancy Project
 Dissertation
 International Human Resource and Information Management

V rámci předmětů profilujícího základu studijního programu jsou uvedeny povinně volitelné předměty typu A:
 Corporate Economics
 Business Inteligence

V LS 1.r. si student volí právě jeden, ze dvou povinně volitelných předmětů typu A. Studijní program obsahuje též 2 předměty, které nepatří mezi předměty profilujícího základu, jsou označeny jako povinně volitelné předměty typu B:
 Project Management
 Risk Management

V ZS 1.r. si student volí právě jeden, ze dvou povinně volitelných předmětů typu B.

Již od samého počátku realizace studijního programu EBF byl v tomto programu zařazen předmět International Business Research Methods and Team Consultancy Project. Obsahem tohoto předmětu jsou zejména vědecké metody pro výzkum trhu. Skutečnost, že studenti jsou vybavení znalostmi a dovednostmi z předmětu Aplied Statistics a tyto znalosti využijí v předmětu International Business Research Methods and Team Consultancy Project má velký význam pro nadchnutí studentů pro vědeckou práci v oblasti výzkumu trhu a marketingu. Právě tito studenti se zapojují do projektů Interní Grantové Agentury VUT, či projektů specifického výzkumu, a někteří z nich pokračují na doktorském studiu.

Dostupnost pro zdravotně postižené

VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici rektora č. 11/2017. (Dostupné na: Směrnice č.11/2017).
Podporu těmto studentům zajišťuje zejména Institut celoživotního vzdělávání VUT, jeho poradenské centrum ALFONS pro studenty se specifickými potřebami.
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakulta součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia.
Služby poradenského centra jsou zaměřeny na zhodnocení dopadu znevýhodnění na přijímací řízení a na studium, na adaptaci samotného přijímacího řízení, diagnostiku specifických poruch učení, asistenční služby (průvodcovské, prostorové orientace) a na tlumočnický servis do českého znakového jazyka, artikulační tlumočení a přepisovatelský servis.
Poradenské centrum poskytuje i právní a sociálně-právní servis (S-kompas)

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Ekonomika podniku realizovaný na FP VUT v Brně. Absolvent akademicky zaměřeného magisterského studijním programu European Business and Finance může pokračovat ve studiu na FP VUT v Brně v rámci doktorského studijního programu Řízení a ekonomika podniku.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů