Detail předmětu

Výtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989)

FaVU-VUBAI-ZAk. rok: 2023/2024

TKurz je orientován na představení významných brněnských osobností z řad výtvarných umělců a architektů, jejichž činnost spadá do období mezi lety 1948–1989. Konkrétně bude představen vývoj spolupráce architektů a výtvarníků v období doznívajícího internacionálního stylu, socialistického realismu 50. let, tvůrčího uvolnění 60. let a následné normalizace. Pozornost bude věnována také činnosti svazových organizací a legislativnímu ukotvení vzájemné spolupráce umělců a architektů – tedy kulturně-politickému ovzduší poválečného Československa, jehož vývoj měl zásadní vliv na tzv. oficiální tvorbu. V rámci semestrální výuky bude zajištěna exkurze, jejíž forma bude mít podobu komentované prohlídky in situ.  

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Základní znalosti o vývoji oficiálního umění a architektury v Československu. Všeobecný kulturní přehled. 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen zkouškou na základě studijních materiálů vložených do MS Teams (PPT prezentace, studijní literatura).

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Účast na výuce není povinná. 

 

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studující s tvorbou významných brněnských umělců a architektů 2. poloviny 20. století se zvláštním ohledem na dobové institucionální a legislativní pozadí. Brněnské realizace z oblasti architektury a výtvarného umění budou zasazeny do širšího kontextu tendencí, jakými byly internacionální styl, socialistický realismus či poválečná moderna. 

 


Studující získají orientaci ve vývoji poválečného umění a architektury. Na příkladech brněnských realizací budou schopni identifikovat charakteristické stylové projevy. Budou disponovat přehledem významných tvůrců a znalostí teoretických východisek interpretace a hodnocení poválečného kulturního dědictví. 

 

Základní literatura

Koryčánek, Rostislav et al., Na prahu zítřka: brněnská architektura a vizuální kultura období socialismu. Brno: Fakulty výtvarných umění VUT 2014. (CS)

Doporučená literatura

Bartková, Růžena: K životnímu jubileu Vladimíra Meduny. Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 8, s. 366–368. (CS)
Benešová, Marie: Fakultní nemocnice v Brně. Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 4, s. 146–152. (CS)
Brzezinová, Andrea – Zahrádka, Jiří (eds.): Inez Tuschnerová (1932–2015). Brno: Moravská galerie 2018. (CS)
Crhonek, Iloš (ed.): Brno v architektuře a výtvarném umění. Brno: Blok 1981. (CS)
Crhonek, Iloš: Školy jihomoravského kraje 1945–1970. Brno: Odbor školství Jihomoravského krajského úřadu v Brně 1971. (CS)
Čubrda, Zdeněk: Miloš Axman. Praha: Odeon 1988. (CS)
Čubrda, Zdeněk: Výtvarní umělci Jihomoravského kraje 1985. Výstava ke 40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou (kat. výst.). Brno: Dům umění města Brna 1985. (CS)
Dvořáková, Nina – Malina, Jaroslav. Zdeněk Macháček. Brno: Akademické nakladatelství CERM 2005. (CS)
Gabrielová, Bronislava: Expozice Jiřího Marka – podnět k hodnocení jeho tvorby. Bulletin Moravské galerie LV, 1999, s. 157–161. (CS)
Gabrielová, Bronislava – Marčák, Bohumil (eds.): Sylva Lacinová. Brno: Moravská galerie Brno a Město Brno 1996. (CS)
Guzdek, Adam: Brněnský fenomén Lesná. Brno: Nakladatelství VUTIUM 2021. (CS)
Haimann, Petr: Architektura a výtvarné umění v Brně. Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 8, s. 351–354. (CS)
Havránek, Vít (ed.), Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60 let, Praha: GHMP – Arbor vitae 2008. (CS)
Chatrný, Jindřich et al. eds.: Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy. Brno: Muzeum města Brna – Fakulta výtvarných umění VUT 2020. (CS)
Klíma, Petr (ed.): Kotvy Máje. České obchodní domy 1965–1975. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2011. (CS)
Klíma, Petr (ed.): Růžena Žertová: architektka domů i věcí. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2016. (CS)
Konečná, Alena: O sochařském díle Františka Šenka (1914–1997). Bulletin Moravské galerie LIV, 1998, s. 125–128. (CS)
Maleček, Martin – Valentová, Veronika – Jeřábek, Miroslav (eds.): Lesná – 50 let sídliště. Brno: Občanské sdružení Obzor Lesná, 2012. (CS)
Pechar, Josef: Československá architektura 1945–1977. Praha: Odeon 1979. (CS)
Pechar, Josef: Třicet let architektury socialistického Československa. Architektura ČSR XXXIV, 1975, č. 4, s. 165–180. Pechar, Josef: Třicet let architektury socialistického Československa. Architektura ČSR XXXIV, 1975, č. 4, s. 165–180. (CS)
Pelčák, Petr (ed.): Viktor Rudiš. Stavby a projekty 1953–2002. Brno: Obecní dům 2005. (CS)
Petišková, Tereza: Československý socialistický realismus 1948–1958. Praha: Gallery 2002. (CS)
Rudiš, Viktor: Ósaka. Pocta České komory architektů 2010. Praha: Česká komora architektů, 2011. (CS)
Svobodová Šárka, Nechtěné dědictví: architekt Jan Dvořák (1925–1998). Brno: Fakulta výtvarných umění VUT 2017. (CS)
Sylvestrová, Marta (ed.): Mr. Brno – Rajlich 100 (kat. výst.). Brno: Moravská galerie 2020. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program DES_M magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Od brněnské meziválečné moderny k založení Stavoprojektu (Adolf Loos a Brno, časopis Bytová kultura, spolupráce V. H. Macha, Eduarda Miléna a Františka Kalába s meziválečnými architekty) 2. Představení svazových organizací a jejich oficiálních periodik (Svaz československých výtvarných umělců, Svaz československých architektů, Český fond výtvarných umění), inscenace tvůrčí diskuze členů SČSVU nad tvorbou Emila Filly z 21. 6. 1951 3. Socialistický realismus v brněnské architektuře a monumentální tvorbě: představení pojmu socialistický realismus na příkladech brněnské výstavby (Vilém Kuba) a tvorby místních architektů aktivních mimo Brno (Jiří Kroha, Vladimír Meduna) 4. Významní sochaři a sochařka socialistického realismu v Brně: Vincenc Makovský, Miloš Axman, Konrád Babraj, Sylva Lacinová 5. Od Chruščovovy kritiky ozdobnictví v architektuře k poválečné moderně: vliv Expo 58 a socialistický Gesamtkunstwerk, doznívání socialistického realismu a příklady experimentální bytové výstavby v Brně 6. „Brno – město výstav a veletrhů“ (obnova provozu brněnského výstaviště, výstavba nových pavilonů a ubytovacích kapacit pro návštěvníky veletrhů, případová studie hotel International) 7. Legislativní ukotvení výtvarné výzdoby v architektuře (Vládní usnesení č. 355/1963 a jeho prováděcí pokyny), role Krajských uměleckých komisí Českého fondu výtvarného umění v přidělování zakázek, případová studie sídliště Lesná 8. Významní architekti poválečné moderny v Brně I: Viktor Rudiš a František Zounek (Stavoprojekt Brno), Růžena Žertová, Zdeněk Řihák (Státní projektový ústav obchodu) 9. Významní architekti poválečné moderny v Brně II: Miroslav Spurný, Jan Dvořák, Ivan Ruller 10. Významné umělkyně poválečné moderny v Brně I: Sylva Lacinová, Ynez Tuschnerová, Tamara Divišková 11. Významní výtvarní umělci poválečné moderny v Brně II: Jiří Marek, Ladislav Martínek, Zdeněk Macháček, František Šenk 12. Významní výtvarní umělci poválečné moderny v Brně III: Jan Rajlich st. a Bienále Brno 13. Exkurze

Exkurze

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor