Detail předmětu

Příroda po přírodě

FaVU-PROPRAk. rok: 2023/2024

Kurz je zaměřen na představení problematiky reflexe přírody a krajiny nejen jako přírodních, ale také jako kulturních fenoménů, respektive v přesazích obou perspektiv, které byly po mnoho staletí v evropském myšlení (ovlivněném racionalismem a osvícenstvím) oddělovány. V přednáškové části bude představena základní škála způsobů uvažování o přírodě a krajině z pohledu estetiky, kulturních studií, botaniky, environmentalistiky, ekologie, filosofie. Seminární část bude založena na skupinových diskuzích nad konkrétními problémy a projekty z oblasti umění a kurátorství věnovanými sledovanému tématu; několik seminářů proběhne za účasti přizvaných hostů, odborníků z různých vědních oborů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Ucelený přehled o společenském a kulturním dění.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen na základě splněné docházky, aktivní práce na individuálních a skupinových zadáních v průběhu semestru a odevzdání závěrečného projektu.
Povinná docházka (max. 3 neomluvené absence).

Učební cíle

Cílem kurzu je přiblížit studentům téma, které se během posledních let dostalo do středu pozornosti v souvislosti se sílícím trendem antropogenních vlivů na lokální ekosystémy, respektive geosféru jako celek, a ukázat v souvislosti s tímto tématem přesahy a propojení mezi diskursy vědy a umění.
Studenti se seznámí s různými pohledy na téma přírody a krajiny, budou schopni se kritickým i tvůrčím způsobem vztahovat ke konceptům kulturní krajiny, městské krajiny, divočiny, antropocénu či kapitalocénu.

Základní literatura

Naomi KLEIN, This Changes Everything. Penguin Books, 2015. (EN)
T. J. DEMOS, Decolonizing Nature. Berlin: Sternberg Press, 2016. (EN)

Doporučená literatura

Alan WEISMAN, Svět bez nás. Praha: Argo – Dokořán, 2008. (CS)
Pavel Hájek, ed.: Krajina a revoluce. Malá skála: Malá skála, 2005. (CS)
Jason W. MOORE et al., Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism. KAIROS, 2016. (EN)
Ursula K. HEISE, Imagining Extinction: The Cultural Meanings of Endangered Species. University of Chicago Press, 2016. (EN)
Nathalie BLANC – Barbara L. BENISH, Form, Art and the Environment: Engaging in Sustainability. Routledge 2016. (EN)
Ashley Dawson: Extinction: A Radical History. New York: OR Books, 2016. (EN)
Donna J. HARAWAY, Staying With the Trouble. Duke University Press, 2016. (EN)
Eduardo KOHN, How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human. University of California Press, 2013. (EN)
James LOVELOCK, Gaia vrací úder. Praha: Argo, 2009. (CS)
Lynn MARGULISOVÁ, Symbiogenetická planeta. Praha: Academia, 2004. (CS)
Simon SCHAMA, Krajina a paměť. Praha: Argo – Dokořán, 2007. (CS)
Elizabeth KOLBERT, The Sixth Extinction: An Unnatural History. Henry Holt & Company, 2014. (EN)
Lucy Lippard, Undermining. A Wild Ride Through Land Use, Politics, and Art in the Changing West. New York: The New Press, 2014. (EN)
James Garvey. Etika klimatické změny. (CS)
Petr Vidomus. Otelplí se a bude lí. Česká klimaskepse v čase globální krize. (CS)
Amitav Ghosh. The Great Derangement. (EN)
Christopher Bonneuil and Francois Gemene. Anthropoce and the Global Environmental Crisi. (EN)
Christopher Bonneuil and Jean Baptiste Fressoz. The Shock of the Anthropocene. (EN)
Aaron Gross and Anne Valley. Animals and the Human Imagination. (EN)
Emma Marris. Rambunctious Garden. Saving Nature in a Post-Wild World. (EN)
John McNeil. Something New Under the Sun. An Environmental History of the 20th Century. (EN)
Anna Tsing. Mushroom at the End of the World. (EN)
Anna Tsing, ed. The Arts of Living on a Damaged Planet. (EN)
Catriona Mortimer Sandilands and Bruce Ericson. Queer Ecologies. Sex, Nature, Politics, Desire, (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM_M magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky na témata:
Krajina a příroda z pohledu estetiky a filosofie – historický přehled.
Krajina a příroda z pohledu estetiky a filosofie – aktuální stav.
Antropocén – historie vlivu evropské civilizace na přírodu (globální pohled).
Zániky civilizací a kultur jako důsledky environmentálních změn; příroda a kapitál.
Umění a antropocén – přehled uměleckých a kurátorských projektů.

Semináře:
(rámcová témata, v průběhu semestru budou upřesněni hosté)
1. Lidská činnost v krajině od neolitu do industriální éry: nejen ničivé, ale i krajinotvorné procesy (2 semináře – prehistorie; středověk a novověk – lokální pohled)
2. Městská a postindustriální krajina jakožto nová divočina, volná zemědělská krajina jakožto nová poušť
3. Vymírání druhů x noví vetřelci – pohled evoluční biologie, filozofie, antropologie, umění; paměť na zvířata a rostliny v umění, folkloru, mytologii
4., 5. – Analýza konkrétních děl z oblasti výtvarného umění, literatury a filmu (zde zejm. sci-fi a příbuzné žánry)

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor